Hot och våld i vård- och omsorgsboende

Nu inspekterar Arbetsmiljöverket kommunala och privata vård- och omsorgsboenden med fokus på hot och våld. Syftet är att minska risken för hot och våld på olika typer av boenden, samt att hantera de riskfyllda situationer som ändå uppstår. Inspektionerna pågår mellan mars-december 2024.

Antalet 3 3a anmälningar om hot och våld på vård- och omsorgsboenden ökar. Hot och våld som också leder till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro, utgör 25 procent av samtliga anmälningar från vård och omsorgsboende – en nivå som varit oförändrad de senaste 5 åren. Hela 35% av arbetstagare i Sverige uppger att de blivit utsatta för våld, eller hot om våld, de senaste 12 mån när de arbetat inom vård och omsorg.

Arbetsmiljöverket inleder nu en nationell inspektionsinsats mot hot och våld på 600 privata och kommunala vårdboenden runt om i landet. Fokus kommer vara på personal som arbetar nära brukare på de olika boendena, och Arbetsmiljöverket kommer titta på dels förebyggande arbetet med att minska risken för hot och våld, och dels hanteringen av de riskfyllda situationer som ändå kan uppstå.

Boenden som kommer inspekteras är:

 • Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
 • Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem
 • Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem
 • Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
 • Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder
 • Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
 • Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna

Minska risken för hot och våld, och hantera de riskfyllda situationer som ändå uppstår

Arbetsmiljöverkets regler säger att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande mot hot och våld, de ska även ta till vissa åtgärder i de fall som riskfyllda situationer ändå uppstår.
Arbetsgivaren ska säkerställa att:

 • Varje boende har lokalt anpassade rutiner, och även system, för att regelbundet genomföra undersökning och riskbedömning. Läget ka snabbt kan förändras om någons tillstånd förändras, eller om det flyttar in en ny brukare, och då ska en ny riskbedömning genomföras.
 • Personalen har kunskap, får introduktion, och tillräckliga instruktioner om de ska utföra riskfyllda arbetsuppgifterna - annars får de inte utföra dem.
 • Det finns rutiner kring att rapportera tillbud, samt kunskap om hur man ska agera om något inträffar.
 • Det finns tillräckligt med stöd för arbetstagare som befinner sig i en arbetsmiljö där det finns risk för hot och våld.

Läs mer om våra regler om hot och våld:

Hot och våld

Senast uppdaterad 2024-02-06