Statsbidrag för att motverka brott i arbetslivet

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan få statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Här finns information om vad ni kan få bidrag för, hur ni ansöker och övriga villkor.

Kan vi få bidrag?

De som kan få del av statsbidraget är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

En arbetsgivarorganisation är en sammanslutning av arbetsgivare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetsgivarnas intressen i förhållande till arbetstagare.

En arbetstagarorganisation är en sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren.

Kommuner, landsting, regioner, företag, ideella föreningar, partssammansatta organ eller branschorganisationer kan inte få del av bidraget.

Vad kan vi få bidrag för?

Ni kan få bidrag för insatser som är inriktade på att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och sådana myndigheter som gemensamt med andra myndigheter gör kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Insatserna ska genomföras under kalenderåret 2020.

För 2020 finns tre miljoner kronor att fördela. Enligt förordning (2018:1404) ska följande prioriteras när statsbidraget fördelas:

  1. ansökningar som kommer in gemensamt från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  2. ansökningar för insatser som möjliggör långsiktiga resultat
  3. ansökningar som har ett regionalt perspektiv

Arbetsmiljöverket prövar inkomna ansökningar utifrån vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla förordningens syfte. Om det finns skäl för det, får Arbetsmiljöverket besluta att ge bidrag med ett lägre belopp än det som ansökan gäller.

Statsbidrag får inte ges för kostnader för vilka offentliga medel redan har lämnats.

Arbetsmiljöverkets beslut går inte att överklaga.

Förordningen (2018:1404), Svensk författningssamlingswebbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ansöker vi?

Er ansökan måste vara inkommen senast fredagen den 31 januari 2020. Ni ansöker genom att fylla i följande blankett:

Ansökan om statsbidrag, pdf, öppnas i nytt fönster

Märk ansökan med ”Ansökan om statsbidrag”, diarienummer 2020/000994” och skicka den till:

arbetsmiljoverket@av.se

eller till:

Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm

När får vi veta om vi fått bidrag?

Beslut om ni får del av statsbidraget eller inte, får ni senast i mars 2020.

Om ni har fått del av bidraget, betalar vi ut det så snart det är möjligt efter att ni fått beslutet.

Så redovisar ni bidragen för 2020

Om ni har fått statsbidrag 2020 ska ni senast den 15 februari 2021 lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

Använd denna blankett när ni redovisar 2020 års bidrag:

Återrapportering av beviljat statsbidrag 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

En revisor måste granska och intyga den ekonomiska delen av redovisningen.

Kan vi behöva betala tillbaka?

Ni kan bli skyldiga att betala tillbaka om

  • bidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp
  • bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den verksamhet som det har beviljats för
  • ni inte har lämnat en fullständig redovisning enligt vad som krävs i blanketten för återrapportering
  • ni inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget, kontakta Victoria Röshammar, e-post victoria.roshammar@av.se

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-06