Tillbaka till e-tjänster och blanketter

Statsbidrag för att motverka brott i arbetslivet

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan få statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Här finns information om vad ni kan få bidrag för, hur ni ansöker och övriga villkor.

Kan vi få bidrag?

De som kan få del av statsbidraget är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

En arbetsgivarorganisation är en sammanslutning av arbetsgivare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetsgivarnas intressen i förhållande till arbetstagare.

En arbetstagarorganisation är en sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetstagarnas intressen i förhållandet till arbetsgivaren.

Andra ideella föreningar, kommuner, regioner, företag, partssammansatta organ eller branschorganisationer kan inte få del av bidraget.

Vad kan vi få bidrag för?

Ni kan få bidrag för insatser som är inriktade på att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter och sådana myndigheter som gemensamt med andra myndigheter gör kontroller för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Insatserna ska genomföras under kalenderåret 2024.

För 2024 finns 4,5 miljoner kronor att fördela. Enligt förordning (2018:1404) ska följande prioriteras när statsbidraget fördelas:

  1. ansökningar som kommer in gemensamt från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  2. ansökningar för insatser som möjliggör långsiktiga resultat
  3. ansökningar som har ett regionalt perspektiv.

Arbetsmiljöverket prövar inkomna ansökningar utifrån vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla förordningens syfte. Om det finns skäl för det, får Arbetsmiljöverket besluta att ge bidrag med ett lägre belopp än det som ansökan gäller.

Statsbidrag får inte ges för kostnader för vilka offentliga medel redan har lämnats.

Arbetsmiljöverkets beslut går inte att överklaga.

Förordningen (2018:1404), Svensk författningssamlingswebbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ansöker vi?

Er ansökan måste vara inkommen senast fredagen den 2 februari 2024. Ni ansöker genom att fylla i följande blankett:

Ansökan om statsbidrag, pdf, öppnas i nytt fönster

Märk ansökan med ”Ansökan om statsbidrag, diarienummer 2024/000038 och skicka den till:

arbetsmiljoverket@av.se

eller till:

Arbetsmiljöverket
Box 9082
171 09 Solna

När får vi veta om vi fått bidrag?

Beslut om ni får del av statsbidraget eller inte, får ni senast i mars 2024.

Om ni har fått del av bidraget, betalar vi ut det så snart det är möjligt efter att ni fått beslutet.

Så redovisar ni hur bidraget använts

Om ni fått statsbidrag 2023 ska ni senast den 15 februari 2024 lämna en redovisning av hur bidraget har använts. Använd denna blankett när ni redovisar 2023 års bidrag:

Återrapportering av beviljat statsbidrag 2023, öppnas i nytt fönster

En revisor måste granska och intyga den ekonomiska delen av redovisningen.

Om ni får statsbidrag 2024 ska ni senast den 14 februari 2025 lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

Kan vi behöva betala tillbaka?

Ni kan bli skyldiga att betala tillbaka om

  • bidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp
  • bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den verksamhet som det har beviljats för
  • ni inte har lämnat en fullständig redovisning enligt vad som krävs i blanketten för återrapportering
  • ni inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

Senast uppdaterad 2024-01-10