Fler pressmeddelanden

Förebygg riskerna med digitala arbetssätt

Digitala arbetssätt blir allt vanligare i arbetslivet. Digitaliseringen gör det möjligt att organisera och genomföra arbetet på nya sätt. Det ger nya möjligheter men också nya risker som kan leda till högre arbetsbelastning och påverka hjärnan negativt. Varje arbetsgivare ska ha rutiner för att regelbundet undersöka och bedöma alla risker i arbetet. I en EU-gemensam insats ska Arbetsmiljöverket granska cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt.

En man sitter nedskunken med händerna om huvudet framför två datorskärmar.
Risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan ökar hos anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt.

Digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Det pågår forskning kring hur digitaliseringen förändrar samhället, vårt sätt att arbeta och hur vi kommunicerar med varandra. Men hur digitala arbetssätt, såsom till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete, påverkar oss i längden vet vi ganska lite om. De digitala verktygen förändras i rasande fart och det ställer nya krav på organisation, ledarskap och arbetssätt. 

- Hos anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Därför behöver det bli en naturlig del av de risker som undersöks, bedöms och åtgärdas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Malin Cato, som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket och tillägger, 

- Arbetsgivare ska använda det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minimera dagens, men även morgondagens arbetsmiljörisker som kan uppstå med nya sätt att organisera, leda och fördela arbetet.

Riskbedöm arbete med nya digitala system

Digitalisering har blivit en allt större del av det moderna arbetslivet och skapar nya möjligheter att organisera arbetet. Det fysiska mötet har ersatts med det digitala genom exempelvis distansarbete. Gränsen mellan arbete och fritid har luckrats upp. Allt upplevs gå fortare och kraven på effektivitet och kontroll ökar. 

- Många arbetsplatser anammar ny teknik och nya arbetssätt utan att reflektera över behovet med förändringen. Förändringar, som till exempel ny teknik och nya arbetssätt, kräver att arbetsgivaren tänker efter om de verkligen behövs och om det också kan innebära nya risker, säger Malin Cato.
I en EU-gemensam insats kommer Arbetsmiljöverket under några veckor framöver att inspektera omkring 2000 arbetsplatser inom verksamheter som till exempel reklam, finans, försäkring, förlag, dataprogrammering och vuxenutbildning.

- Det finns många, både gamla och nya, risker med digitala arbetssätt. Balansen mellan krav och resurser är fortsatt lika viktig. Vi vet att för hög arbetsbelastning leder till stress och ohälsa. Det visar både vår och Försäkringskassans statistik, säger Malin Cato.

Förebygg både fysiska och sociala risker

- Det är svårt att idag se de långsiktiga arbetsmiljökonsekvenserna av digitalisering och nya arbetssätt. Som arbetsgivare är det alltid viktigt att vara vaksam på signaler om besvär, att regelbundet undersöka och förebygga alla belastningsrisker, både fysiska och psykiska, säger Malin Cato och tillägger:

- För att minska arbetsmiljöriskerna med nya digitala arbetssätt och verktyg är det viktigt att dialogen på arbetsplatsen och den lokala samverkan fungerar, att arbetstagare kan påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs så att till exempel möjligheten för vila och återhämtning är tillräcklig.

Arbetsgivaren har ansvar att förebygga alla risker i arbetet

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet och arbetsplatsen är utformad så att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar undviks. Arbetsgivaren ska ha rutiner för att undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker. Det är nödvändigt för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa. När arbetsgivaren planerar åtgärder är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv som omfattar arbetstagaren, tekniken och organisationen. Nära 11 000 arbetsgivare inom branscher där digitala arbetssätt är vanligt har fått brev från Arbetsmiljöverket med information om hur de kan förebygga risker i verksamheten på ett systematiskt sätt.

Vad kan du som arbetsgivare i en digital verklighet göra?

•    Öppna upp för en dialog kring hur de digitala systemen påverkar arbetet. 
•    Fyll på din egen kunskap om hur man förebygger stress, skapar en social gemenskap och hur era IT-
      system fungerar.
•    Sätt tydliga och rimliga gränser för arbetet och låt behoven styra införandet av nya arbetsmetoder och        system. 
•    Samverka med dina anställda för en bra arbetsmiljö.

Branscher som kommer att inspekteras:

•    Reklam
•    Finansiella tjänster och försäkringar
•    Vägtransport (Transportledare)
•    Förlagsverksamhet
•    Dataprogrammering
•    Vuxenutbildning och övrig utbildning (Administrativ personal) 

Fakta om EU-kampanjen

Under åren 2023–2025 genomförs EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”. I Sverige är temat 2023 digitala arbetssätt. Syftet med inspektionsinsatsen är att få arbetsgivare att uppmärksamma hur nya och etablerade digitala arbetssätt, till exempel distansarbete, påverkar arbetsmiljön och belastningen på hjärnan. Det är viktigt att även hjärnan får återhämtning och vila. Det gäller att organisera arbetet så att det blir bra för många och anpassa tekniken efter människans förutsättningar. Nära 11 000 arbetsgivare har fått brev om att de kan komma att bli inspekterade. Av dem är det cirka 2000 arbetsplatser som kommer att inspekteras. Inspektionerna sker digitalt.

För mer information kontakta
Malin Cato, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats inom EU-kampanjen, telefon 010-730 9412.
Sonya Aho, Arbetsmiljöverkets presstjänst 010-730 98 04

Relaterade pressmeddelanden

Arbetsolyckorna ökar - kvinnor och män drabbas olika
  • 12 juni 2024
  • Pressmeddelande

Antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro ökade förra året med elva procent jämfört med året innan. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång och anmälde också fler arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Kvinnor anmälde dock fler arbetssjukdomar och arbetsolyc...

Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet
  • 22 maj 2024
  • Pressmeddelande

Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren – men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar vi arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

Förbud mot riskfyllt arbetsmoment på Green Cargo
  • 6 maj 2024
  • Pressmeddelande

Dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud – att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete har varit förenat med allvarliga risker för arbetstagare på Green Cargo. Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget att utföra arbetsmomentet. Beslutet är förenat med ett vite på 1...

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj
  • 3 maj 2024
  • Bygg, anläggning
  • ...

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Fler nyheter och pressmeddelanden