Fler pressmeddelanden

Arbetet mot hot och våld på vårdboenden ska inspekteras

Hot och våld är den vanligaste orsaken till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom boenden för vård och omsorg, 2018 till 2022 låg hot och våld bakom en av fyra anmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu riksomfattande inspektioner mot hot och våld på vård- och omsorgsboenden.

bild på ett krossat fönsterglas
Arbetsmiljöverket har fått in många anmälningar om hot och våld mot anställda på vård- och omsorgsboenden. Nu genomför myndigheten riksomfattande inspektionsinsatser mot hot och våld på boenden.

I senaste arbetsmiljöundersökningen (2021) uppgav 35 procent av arbetstagarna inom vård och omsorg att de blivit utsatta för våld, eller hot om våld, det senaste året. Hot och våld är också orsaken till 25 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro på vård- och omsorgsboenden. Motsvarande siffra för samtliga branscher är sex procent. Slag, skallning, strypning och rivning är vanliga inslag i de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro på vård- och omsorgsboenden. 

– Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Vi får in många signaler om det, vilket är oroväckande. Arbetsgivare måste ta problemen på större allvar och göra sitt yttersta för att förebygga risker för hot och våld. De måste också följa upp sina rutiner och åtgärder så att de fungerar i praktiken. Ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller i värsta fall dö av att göra sitt jobb, säger Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld på boenden

Arbetsmiljöverket genomförde för några år sedan en inspektionsinsats mot hot och våld på vård- och omsorgsboenden. Anmälningarna om hot och våld mot vård- och omsorgspersonal är dock fortsatt hög. Arbetsmiljöverket inleder nu en nationell inspektionsinsats mot hot och våld på 600 privata och kommunala vårdboenden runt om i landet. Inspektionerna kommer även att omfatta äldreboenden och pågå under hela 2024. 
Med anledning av det stora antalet allvarliga händelser inleder myndigheten även inspektioner av det förebyggande arbetet mot hot och våld inom boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS.

- Vi får in många anmälningar om allvarliga händelser på SiS-boenden. Samhällsklimat och vårdbehov, hos de barn och unga som SiS ansvarar för, har förändrats. För att personalen ska känna sig trygg på sin arbetsplats behöver arbetsgivaren hela tiden anpassa arbetssätt och arbetsutrymmen utifrån nya förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas. Vi kommer nu kontrollera hur SiS systematiska arbetsmiljöarbete fungerar i praktiken, säger Ulrika Scholander, regionchef på Arbetsmiljöverket som ansvar för inspektionen av SiS.

Allvarliga incidenter på vård- och omsorgsboenden

Anmälningarna kan exempelvis handla om att en ungdom hällt kokande vatten på en behandlingsassistent eller att en vårdare har fått slag utdelat mot huvudet med bordtennisrack. Oro för att bli utsatt för hot och våld på arbetet är en psykisk påfrestning både för individen och påverkar arbetsmiljön negativt generellt.

- Hot och våld får aldrig bli ett normaliserat inslag i arbetsmiljön. Att ha rutiner för  förebyggande arbetsmiljöarbete kan minska risken för hot och våld, men räcker inte. Det är viktigt att säkerhetsarbetet pågår hela tiden, att rutiner och åtgärder följs upp regelbundet så att arbetsgivaren kan säkerställa att personalen känner till riskerna och vet hur hot- och våldssituationer ska hanteras om det ändå inträffar, säger Annika Schmidt, projektledare för Arbetsmiljöverkets nationella inspektionsinsats mot hot och våld på vård-och omsorgsboenden.

I den nationella tillsynsinsatsen inspekteras arbetsmiljön på vård- och omsorgsboenden för unga, vuxna och äldre. De vistas på boendena enligt bland annat lagen om stöd och vård av unga (LVU), missbrukare (LVM), och personer med funktionsnedsättning (LSS).

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innebär bland annat:

-    att utreda de risker för våld eller hot som finns och att se till att arbetet kan utföras på säkrast möjliga sätt. Det innebär också att arbetsgivaren ansvarar för att den som ska utföra jobbet har fått tillräckliga instruktioner. 

-    att dokumentera och utreda alla hot- och våldshändelser för att kunna förebygga att de upprepas. Det är viktigt att det finns en fungerande plan för hur tillbud och händelser rapporteras och tas om hand. Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskador, allvarliga olyckor och tillbud på www.anmalarbetsskada.se.

-    att en arbetsuppgift, som innebär en påtaglig risk för våld eller hot, inte får utföras som ensamarbete. Påtagliga risker kan till exempel finnas när man kommer i kontakt med våldsbenägna patienter, kunder eller klienter – eller vid arbete på en plats som besöks av våldsbenägna, sjuka eller påverkade personer. Nattarbete kan också medföra en ökad risk.

-    att det ska gå snabbt att kalla på hjälp vid en vålds- eller hotsituation och rutinerna för hur det ska gå till ska vara kända bland anställda. 

För mer information om Arbetsmiljöverkets inspektioner

Kontakt:

Annika Schmidt, projektledare för nationella tillsynsinsatsen på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 9141.
Arbetsmiljöverkets presstjänst: media@av.se eller telefon 010-730 9155.

Relaterade pressmeddelanden

Arbetsolyckorna ökar - kvinnor och män drabbas olika
  • 12 juni 2024
  • Pressmeddelande

Antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro ökade förra året med elva procent jämfört med året innan. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång och anmälde också fler arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Kvinnor anmälde dock fler arbetssjukdomar och arbetsolyc...

Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet
  • 22 maj 2024
  • Pressmeddelande

Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren – men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar vi arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

Förbud mot riskfyllt arbetsmoment på Green Cargo
  • 6 maj 2024
  • Pressmeddelande

Dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud – att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete har varit förenat med allvarliga risker för arbetstagare på Green Cargo. Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget att utföra arbetsmomentet. Beslutet är förenat med ett vite på 1...

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj
  • 3 maj 2024
  • Bygg, anläggning
  • ...

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Fler nyheter och pressmeddelanden