Fler pressmeddelanden

24 av 26 arbetsställen inom räddningstjänsten har brister i arbetsmiljön

Att vara brandman är ett riskfyllt arbete och det är en grupp som är i tjänst i kris- och katastroflägen. Arbetsmiljöverkets riktade inspektionsinsats mot räddningstjänsten visar på stora brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Flertalet arbetsgivare brister i att undersöka och riskbedöma personalens arbete regelbundet.

En röd brandbil utanför en brandstation.
De vanligaste kraven är att arbetsgivaren brister i att undersöka och bedöma de risker som personalen utsätts för både vid utryckningar och på stationerna. (Bilden har inget med inspektionen att göra.)

Arbetet inom räddningstjänsten är förknippat med många arbetsmiljörisker. Brandmän riskerar till exempel att utsättas för kemiska arbetsmiljörisker i en betydligt större omfattning än andra yrkesgrupper. Under 2021 och 2022 genomförde Arbetsmiljöverket därför en riktad inspektionsinsats mot räddningstjänsten i södra och mellersta Sverige.  

- Räddningstjänsten är en samhällsviktig verksamhet. Arbetsgivarna behöver systematiskt förebygga alla arbetsmiljörisker och vidta de åtgärder som behövs för att de som ska hjälpa oss i kris- eller katastroflägen har en säker arbetsmiljö, säger Malin Cato som är projektledare för insatsen. 

Riskbedömning saknas ofta

Arbetsmiljöverket inspekterade 26 arbetsställen som varierade i storlek, ålder på lokalerna och storlek på utryckningsområde. Av de inspekterade arbetsställena fick 24 krav att åtgärda risker i arbetsmiljön. 

-    Det var många risker på relativt få arbetsplatser som vi inspekterade, och arbetsgivarna har nu åtgärdat riskerna. Resultatet tyder på att det finns mycket att förbättra inom räddningstjänsten. Nu vill vi att branschen i övrigt tar till sig resultaten av vår rapport och ser över arbetsmiljön även på de stationer vi inte har inspekterat, säger Malin Cato.

Det vanligaste kravet är att arbetsgivaren ska undersöka och bedöma de risker som personalen utsätts för både vid utryckningar och på stationerna. Ett annat krav är att arbetsgivaren ska göra en förteckning och riskbedömning över kemiska arbetsmiljörisker i räddningstjänstens arbete. Ett exempel är att utrustningen som använts i släckningen behöver rengöras efter en brandutryckning. Kläder, slangar, hjälmar och annat som har använts behöver saneras så att ämnen som kan ha fastnat på utrustningen inte kommer i kontakt med medarbetarna. Det är ämnen som kan vara farliga att andas in eller som inte ska komma i kontakt med huden. 

-    Det är också viktigt att ta hänsyn till att arbetet på en räddningstjänst utförs dygnet runt. Räddningstjänsten ska kunna rycka ut och arbeta på alla tider av dygnet och vid större katastrofer behöver personalen stå rustade för detta. En hållbar planering och bra kunskap om riskerna är därför avgörande. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på jobbet, säger Malin Cato. 

Vidare har det ställts krav på att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Omoderna lokaler försvårar arbetsmiljöarbetet

Många av de brandstationer som Arbetsmiljöverket har inspekterat finns i gamla byggnader där tvättrum för kläder, ventilation vid hantering av nedsmutsad utrustning och uppdelning mellan nedsmutsad och rengjord utrustning är svårt att ordna. Dessa brandstationer är inte byggda så att man kan arbeta utifrån modern forskning och kunskap. 

Arbetsmiljöverket har också inspekterat kommuner som satsat på en modern räddningstjänst där lokalernas utformning och utrustning är mer anpassad till dagens standard. Det minskar risken betydligt för att brandmännen utsätts för arbetsmiljörisker när de tar hand om, rengör och återställer utrustning efter en utryckning.

Fakta om inspektionsinsatsen

Arbetsmiljöverket har enbart inspekterat räddningstjänster som drivs inom kommunalförbund. Det beror på att Arbetsmiljöverket bedrev tillsyn av kommunernas systematiska arbetsmiljöarbete inom ramen för en annan tillsynsaktivitet.

Syftet med tillsynen var att kontrollera att arbetsgivarna systematiskt förebygger arbetsmiljörisker. Kraven som har ställts visar att räddningstjänstens arbete är ett riskfyllt arbete med många risker inom väldigt många områden.

Inspektionerna innefattade flera olika arbetsmiljöområden; kemiska arbetsmiljörisker, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsens utformning, användning av arbetsutrustning och organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker. 

Relaterade pressmeddelanden

Arbetsolyckorna ökar - kvinnor och män drabbas olika
  • 12 juni 2024
  • Pressmeddelande

Antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro ökade förra året med elva procent jämfört med året innan. Män drabbades oftare än kvinnor av arbetsolyckor med dödlig utgång och anmälde också fler arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Kvinnor anmälde dock fler arbetssjukdomar och arbetsolyc...

Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet
  • 22 maj 2024
  • Pressmeddelande

Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren – men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar vi arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

Förbud mot riskfyllt arbetsmoment på Green Cargo
  • 6 maj 2024
  • Pressmeddelande

Dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud – att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete har varit förenat med allvarliga risker för arbetstagare på Green Cargo. Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget att utföra arbetsmomentet. Beslutet är förenat med ett vite på 1...

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj
  • 3 maj 2024
  • Bygg, anläggning
  • ...

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Fler nyheter och pressmeddelanden