En helt ny regelstruktur är nu beslutad och träder i kraft 1 januari 2025

En ordförandeklubba, två föreskriftshäften och en kalender med årtalet 2025

Om vår nya regelstruktur

Reglerna har bearbetats när de har sorterats in i den nya strukturen men målet har varit att behålla samma krav- och skyddsnivåer. Det finns ett undantag och det gäller regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Där har det tillkommit nya regler.

Klicka på bilden för att se en större version.

Föreskrifterna beslutades 15 september 2023 och träder i kraft 1 januari 2025. Den långa ikraftträdandeperioden är till för att alla som behöver ska kunna förbereda sig på förändringen.

Den nya regelstrukturen är en del av Arbetsmiljöverkets regelförnyelse – som är ett stort utvecklingsarbete. Målet är att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda våra regler. Läs mer om den nya regelstrukturen på sidorna om regelförnyelsen. Där finns bland annat filmer, presentationer och vanliga frågor och svar.

Regelförnyelsen

Regelstruktur, översiktsbild, pdf, öppnas i nytt fönster

I regelförnyelsearbetet har samtliga 2 300 paragrafer i nuvarande föreskrifter gåtts igenom och sorterats in i 15 nya föreskrifter. De flesta paragrafer har flyttats till olika ställen i de nya föreskrifterna, andra har strukits eller ersatts. I en paragrafnyckel kan du se var nuvarande paragrafer har hamnat i den nya strukturen.

Beslutade föreskrifter som ännu inte trätt i kraft

Beslutade grundföreskrifter som träder i kraft 1 januari 2025.

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2023:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar (AFS 2023:1), föreskrifter AFS 2023:2 Planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar (AFS 2023:2), föreskrifter AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3), föreskrifter AFS 2023:4 Produkter – maskiner (AFS 2023:4), föreskrifter AFS 2023:5 Produkter – tryckbärande anordningar (AFS 2023:5), föreskrifter AFS 2023:6 Produkter – enkla tryckkärl (AFS 2023:6), föreskrifter AFS 2023:7 Produkter – utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2023:7), föreskrifter AFS 2023:8 Produkter – förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar (AFS 2023:8), föreskrifter AFS 2023:9 Produkter – Stegar, ställningar, och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (AFS 2023:9), föreskrifter AFS 2023:10 Risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10), föreskrifter AFS 2023:11 Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning (AFS 2023:11), föreskrifter AFS 2023:12 Utformning av arbetsplatser (AFS 2023:12), föreskrifter AFS 2023:13 Risker vid vissa typer av arbeten (AFS 2023:13), föreskrifter AFS 2023:14 Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (AFS 2023:14), föreskrifter AFS 2023:15 Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2023:15), föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-05-10