Fler pressmeddelanden

Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas

Många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot och våld mot skolpersonal. Omkring 1 000 grund- och gymnasieskolor i hela landet ska besökas. Insatsen pågår till och med juni 2024.

En lärare står och pekar i ett klassrum

Anmälningarna om allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket visar på en stadig ökning av anmälningar som rör hot och våld på skolorna de senaste åren. Mellan 2012 och 2022 mer än fördubblades antalet anmälningar om hot och våld i grund- och gymnasieskolan - från knappt 400 till 850. Anmälningarna rör främst hot och våld som begås av elever mot lärare, elevassistenter eller annan skolpersonal och i flera av anmälningarna nämns att liknande våld har skett tidigare - eller till och med på regelbunden basis.

- Det är helt oacceptabelt att våld i skolan alls förekommer och att det tycks ha blivit vanligare. Vi tror att det kan röra sig om både en ökad benägenhet att anmäla och en reell ökning av hot och våldssituationer i skolan. Oavsett så är det nolltolerans som gäller och ändå positivt att skolans huvudmän/arbetsgivare oftare ser allvarligt på det hot och våld som sker i skolan och att de lever upp till lagens krav på att anmäla tillbud till Arbetsmiljöverket, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Hot och våld allt vanligare

Vår statistik visar att antalet anmälningar av hot och våld i skolan har ökat kraftigt. Bland dessa är anmälningar om fysiskt våld vanliga. Anmälningarna visar också att det är allt grövre våld där skolpersonal får utstå bland annat slag, sparkar, skallning, strypning och rivning. Flera anmälningar beskriver hur lärare och annan personal blir skallade, får hår bortslitet och örfilar och knytnävslag. En anmälan beskriver hur en elev sparkar och slår en lärare. När en annan personal griper in tar eleven tag i håret så att det lossnar. Anmälan avslutas med att konstatera att det är andra gången den veckan läraren får ta emot slag och sparkar av eleven.

- Arbetsgivare ska organisera och utforma arbetet för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Arbetsgivaren ska också se till att alla på arbetsplatsen får kunskap om hur personalen ska hantera risksituationer. Oron för att bli utsatt för hot och våld på arbetet, är en psykisk belastning som också påverkar arbetsmiljön negativt. Detta ska arbetsgivaren också känna till och förebygga, säger Erna Zelmin.

Förebygg risker för hot och våld

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld i arbetsmiljön gäller på alla arbetsplatser. Huvudmannen/arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att regelbundet undersöka, bedöma och åtgärda risker för hot och våld. Åtgärder och säkerhetsrutiner ska följas upp för att se till att de fungerar. Det är också viktigt att det finns krisstöd. Med ett bra systematiskt förebyggande arbete går det att skapa trygga arbetsplatser både för personalen och för eleverna.

Den ökande trenden av hot och våldanmälningar i skolan verkar följa en generell ökning av antalet anmälningar om hot och våld i andra branscher inom arbetslivet.

- Genom att förbättra säkerheten på arbetsplatsen och införa genomtänkta rutiner kan många hot- och våldssituationer undvikas. Med ett bra förebyggande arbete går det att skapa en arbetsplats där personalen kan känna trygghet, även i verksamheter där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är påtaglig, säger Annika Schmidt, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats mot hot och våld i skolan.

Arbetsmiljöverkets inspektionssinsats pågår till juni 2024. Omkring 1 000 skolor, både kommunala och fristående skolor, över hela landet kommer få inspektionsbesök.

Här finns mer information om inspektionsinsatsen

För mer information kontakta Arbetsmiljöverkets presstjänst, telefon 010-730 9155 eller via mejl media@av.se

Bifogade filer

  • Porträtt av Annika Schmidt

Relaterade pressmeddelanden

Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet
  • 22 maj 2024
  • Pressmeddelande

Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren – men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar vi arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

Förbud mot riskfyllt arbetsmoment på Green Cargo
  • 6 maj 2024
  • Pressmeddelande

Dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud – att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete har varit förenat med allvarliga risker för arbetstagare på Green Cargo. Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget att utföra arbetsmomentet. Beslutet är förenat med ett vite på 1...

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj
  • 3 maj 2024
  • Bygg, anläggning
  • ...

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort
  • 25 april 2024
  • Pressmeddelande

Chefer utför viktigt arbetsmiljöarbete åt andra, men deras egen arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Det är en av slutsatserna i vår rapport efter en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor.

Fler nyheter och pressmeddelanden