Fler pressmeddelanden

Fler utstationerade arbetare till Sverige 2022

Över 70 000 personer kom till Sverige för att arbeta som utstationerade och anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2022. Nära hälften jobbar inom byggbranschen. Nu ökar också antalet utstationerade IT-konsulter och arbetare inom jord- och skogsbruk, efter nedgången under pandemin.

Två män på en ställning som målar en fasad.
De flesta som kommer hit för att arbeta som utstationerade jobbar inom byggverksamhet eller tillverkning.

Anställda som skickas till Sverige på uppdrag av sina utländska arbetsgivare för att jobba här en begränsad tid ska anmälas till Arbetsmiljöverket som utstationerad arbetskraft.

När pandemin slog till 2020 minskade antalet utstationerade till cirka 40 000 personer. Sedan dess har det varit en uppgång och den trenden fortsätter även under 2022. Det visar Arbetsmiljöverkets årsrapport för utstationering 2022.

–      Vi ser en fortsatt ökning av utstationerade arbetstagare. En stor del av de som kommer hit jobbar på byggen och inom industrisatsningarna i norra Sverige, men vi har också fler som arbetar inom jord- och skogsbruk, säger Robert Scarlini enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll.

Byggbranschen fortsätter att dominera när det gäller antalet utstationerade. Under 2022 blev det också vanligare med utstationerad arbetskraft inom tillverkning, något som kan kopplas till de pågående satsningarna inom industrin.

Indiska datakonsulter tillbaka

Datakonsulter och programmerare brukar hamna högt i statistiken, men där skedde nästan en halvering 2020 och nedgången fortsatte även under 2021. Förra året började fler att komma hit igen. Sammanlagt cirka 5 500 personer var utstationerade här för att arbeta inom IT under 2022.

–       Nu ser vi en ökning av utstationerade inom IT-branschen från länder utanför EU, främst Indien, men vi är ännu inte uppe i de nivåer som var före 2020, säger Robert Scarlini.

Polen är det land som står för flest utstationerade med drygt 11 000 personer som anmälts 2022 Därefter kommer Litauen, Tyskland, Lettland, Indien och Thailand.

Störst ökning i storstadsregionerna och norra Sverige

De utstationerade kommer för att arbeta i hela landet, men det har varit en särskilt tydlig ökning i Göteborg, Stockholm och landets nordligaste regioner.

Tanken med EUs regler om utstationering är att göra det enklare för företag att erbjuda sina tjänster över gränser och underlätta för arbete i andra europeiska länder. Reglerna ska stärka utstationerade arbetstagares rättigheter. Ett syfte med utstationeringsregistret är att ge arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket möjlighet att kontrollera att reglerna följs. 

   – Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar, därför är det viktigt att alla utstationerade anmäls. Det här är något vi kontrollerar vid våra inspektioner, tyvärr kan vi se att reglerna om utstationering inte alltid efterlevs och det är allvarligt, säger Robert Scarlini.

Fakta:

Antal anmälda arbetstagare som utstationerades 2022

Bransch

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2022

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2021

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2020

Byggverksamhet

33 167

34 011

19 951

Tillverkning

16 825

13 555

8 835

Information och kommunikationsverksamhet

5 472

3 801

3 961

Jordbruk, skogsbruk och fiske

3 491

829

1 884

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

3 458

2 012

1 032

Län

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2022

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2021

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2020

Stockholms län

18 348

14 382

12 527

Västra Götalands län

13 737

9 873

7 270

Skåne län

8 550

7 477

6 154

Västerbottens län

7 800

6 122

2 132

Norrbottens län

6 659

6 053

4 403

Totalt antal anmälda utstationerade arbetstagare i Sverige

2019: 41 500

2020: 39 700

2021: 55 000

2022: 70 272

*Notera att antalet personer/unika individer ovan bygger på uppskattningar. Bakgrunden till detta framgår av årsrapporten.

Kontakt:

Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, media@av.se eller telefon 010-730 91 55

Robert Scarlini, enhetschef på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 97 57

Relaterade pressmeddelanden

Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet
  • 22 februari 2024
  • Pressmeddelande

Nio myndigheter samverkar i sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Under 2023 genomfördes drygt 3 000 gemensamma kontroller, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med år 2022. Sedan myndighetssamarbetet inleddes 2018 har nära 12 000 gemensamma kontroller genomförts. Resultatet f...

Arbetet mot hot och våld på vårdboenden ska inspekteras
  • 6 februari 2024
  • Pressmeddelande

Hot och våld är den vanligaste orsaken till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom boenden för vård och omsorg, 2018 till 2022 låg hot och våld bakom en av fyra anmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu riksomfattande inspektioner mot hot och våld på vård- och omsorgsboenden.

24 av 26 arbetsställen inom räddningstjänsten har brister i arbetsmiljön
  • 14 december 2023
  • Pressmeddelande

Att vara brandman är ett riskfyllt arbete och det är en grupp som är i tjänst i kris- och katastroflägen. Arbetsmiljöverkets riktade inspektionsinsats mot räddningstjänsten visar på stora brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Flertalet arbetsgivare brister i att undersöka och riskbedö...

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
  • 13 november 2023
  • Bygg, anläggning
  • ...

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller...

Fler nyheter och pressmeddelanden