Fler pressmeddelanden

Fler utstationerade arbetare till Sverige 2022

Över 70 000 personer kom till Sverige för att arbeta som utstationerade och anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2022. Nära hälften jobbar inom byggbranschen. Nu ökar också antalet utstationerade IT-konsulter och arbetare inom jord- och skogsbruk, efter nedgången under pandemin.

De flesta som kommer hit för att arbeta som utstationerade jobbar inom byggverksamhet eller tillverkning.
De flesta som kommer hit för att arbeta som utstationerade jobbar inom byggverksamhet eller tillverkning.

Anställda som skickas till Sverige på uppdrag av sina utländska arbetsgivare för att jobba här en begränsad tid ska anmälas till Arbetsmiljöverket som utstationerad arbetskraft.

När pandemin slog till 2020 minskade antalet utstationerade till cirka 40 000 personer. Sedan dess har det varit en uppgång och den trenden fortsätter även under 2022. Det visar Arbetsmiljöverkets årsrapport för utstationering 2022.

–      Vi ser en fortsatt ökning av utstationerade arbetstagare. En stor del av de som kommer hit jobbar på byggen och inom industrisatsningarna i norra Sverige, men vi har också fler som arbetar inom jord- och skogsbruk, säger Robert Scarlini enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll.

Byggbranschen fortsätter att dominera när det gäller antalet utstationerade. Under 2022 blev det också vanligare med utstationerad arbetskraft inom tillverkning, något som kan kopplas till de pågående satsningarna inom industrin.

Indiska datakonsulter tillbaka

Datakonsulter och programmerare brukar hamna högt i statistiken, men där skedde nästan en halvering 2020 och nedgången fortsatte även under 2021. Förra året började fler att komma hit igen. Sammanlagt cirka 5 500 personer var utstationerade här för att arbeta inom IT under 2022.

–       Nu ser vi en ökning av utstationerade inom IT-branschen från länder utanför EU, främst Indien, men vi är ännu inte uppe i de nivåer som var före 2020, säger Robert Scarlini.

Polen är det land som står för flest utstationerade med drygt 11 000 personer som anmälts 2022 Därefter kommer Litauen, Tyskland, Lettland, Indien och Thailand.

Störst ökning i storstadsregionerna och norra Sverige

De utstationerade kommer för att arbeta i hela landet, men det har varit en särskilt tydlig ökning i Göteborg, Stockholm och landets nordligaste regioner.

Tanken med EUs regler om utstationering är att göra det enklare för företag att erbjuda sina tjänster över gränser och underlätta för arbete i andra europeiska länder. Reglerna ska stärka utstationerade arbetstagares rättigheter. Ett syfte med utstationeringsregistret är att ge arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket möjlighet att kontrollera att reglerna följs. 

   – Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar, därför är det viktigt att alla utstationerade anmäls. Det här är något vi kontrollerar vid våra inspektioner, tyvärr kan vi se att reglerna om utstationering inte alltid efterlevs och det är allvarligt, säger Robert Scarlini.

Fakta:

Antal anmälda arbetstagare som utstationerades 2022

Bransch

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2022

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2021

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2020

Byggverksamhet

33 167

34 011

19 951

Tillverkning

16 825

13 555

8 835

Information och kommunikationsverksamhet

5 472

3 801

3 961

Jordbruk,skogsbrukochfiske

3 491

829

1 884

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

3 458

2 012

1 032

Län

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2022

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2021

Uppskattat antal utstationerade arbetstagare 2020

Stockholms län

18 348

14 382

12 527

Västra Götalands län

13 737

9 873

7 270

Skåne län

8 550

7 477

6 154

Västerbottens län

7 800

6 122

2 132

Norrbottens län

6 659

6 053

4 403

Totalt antal anmälda utstationerade arbetstagare i Sverige

2019: 41 500

2020: 39 700

2021: 55 000

2022: 70 272

*Notera att antalet personer/unika individer ovan bygger på uppskattningar. Bakgrunden till detta framgår av årsrapporten.

Kontakt:

Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, media@av.se eller telefon 010-730 91 55

Robert Scarlini, enhetschef på Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 97 57

Relaterade pressmeddelanden

Förebygg riskerna med digitala arbetssätt
  • 13 september 2023
  • Pressmeddelande

Digitala arbetssätt blir allt vanligare i arbetslivet. Digitaliseringen gör det möjligt att organisera och genomföra arbetet på nya sätt. Det ger nya möjligheter men också nya risker som kan leda till högre arbetsbelastning och påverka hjärnan negativt. Varje arbetsgivare ska ha rutiner för at...

Utrikes födda upplever sin arbetsmiljö sämre än inrikes födda
  • 17 augusti 2023
  • Pressmeddelande

Ny fokusrapport från Arbetsmiljöverket visar att utrikes födda upplever sig ha sämre arbetsmiljö än sysselsatta födda i Sverige. Det gäller både den organisatoriska och sociala, men även den fysiska arbetsmiljön. Bland annat är andelen som säger att de utsatts för kränkande särbehandling på ar...

Över 35 000 arbetsolyckor 2022
  • 14 juni 2023
  • Pressmeddelande

35 400 personer anmälde att de drabbats av arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra året. Antalet anmälda arbetsolyckor är nu tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Unga skadas på jobbet – vanliga ungdomsjobb inspekteras
  • 29 maj 2023
  • Pressmeddelande

Nära 1 500 ungdomar råkade ut för arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra sommaren. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

Fler nyheter och pressmeddelanden