Fler pressmeddelanden

Distansarbete påverkar arbetsmiljön

9 av 10 sysselsatta med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljön 2021. Samtidigt uppger 6 av 10 av alla sysselsatta att de har för mycket att göra på jobbet.

En hand som pekar på en surfplatta vid ett skrivbord.
Skrivbordsarbete som utförs på distans.

- Det är en utmaning för många att få ihop livspusslet, särskilt för småbarnsföräldrar. Distansarbete har blivit en del av den moderna arbetsmarknaden och kan bidra till ett hållbart arbetsliv och högre livskvalitet om rätt förutsättningar ges, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

8 av 10 som utför sitt skrivbordsarbete i hög grad från hemmet anser att de kan arbeta ostört. Samtidigt uppger 7 av 10 sysselsatta som jobbar på den fysiska arbetsplatsen att de har tillgång till ett tyst rum i tillräcklig utsträckning.

- Att själv kunna bestämma över sin arbetstid och varifrån man utför sina arbetsuppgifter kan av många upplevas som positivt. I kvinnodominerade yrken och främst inom offentlig sektor är det svårare att vara flexibel då fysisk närvaro oftast krävs. Arbetsgivaren ska alltid säkerställa att arbetsplatsen är anpassad efter de arbetsuppgifter som ska utföras på jobbet, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Ergonomiska skillnader

Undersökningen visar också att 8 av 10 tillfrågade som arbetar i kontorsmiljö har tillgång till höj- och sänkbart skrivbord. Det är en något högre andel kvinnor än män som har det. Däremot är det endast 4 av 10 som har möjlighet att växla mellan sittande och stående arbetsställning i hemmet vid distansarbete.

- Det här är en av distansarbetets stora utmaningar. Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att medarbetaren har en god arbetsmiljö oavsett var arbetet utförs. Om det inte går att säkerställa arbetsmiljön i exempelvis medarbetarens hem ska arbetsuppgifterna inte utföras därifrån, istället är det den ordinarie arbetsplatsen som gäller, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Uttröttade i kroppen

Närmare hälften av alla sysselsatta har under de tre senaste månaderna varit uttröttade i kroppen minst en gång varje vecka på grund av arbetet och drygt en tredjedel av de tillfrågade har haft ont i övre delen av ryggen eller i nacken.

- Det ska alltid finnas fungerande rutiner på arbetsplatsen för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp brister och risker i arbetsmiljön. Syftet med det förebyggande arbetet är att motverka ohälsa och olycksfall. Det måste tas på större allvar av arbetsgivarna, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Cirka 7 av 10 sysselsatta anser att deras arbetsuppgifter är intressanta och stimulerande. Det är en högre andel kvinnor än män som uppger det i Arbetsmiljöundersökningen.

- Det är glädjande att det är så många i arbetsför ålder som är nöjda med sina yrkesval. Alla ska orka jobba ett helt arbetsliv och en viktig förutsättning för det är att ha ett meningsfullt arbete, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Många arbetar trots sjukdom

Drygt 6 av 10 tillfrågade har någon gång under de senaste 12 månaderna arbetat trots att de enligt egen bedömning har varit sjuka och borde ha låtit bli. Några av de vanligaste förklaringarna är att arbetstagare inte vill belasta sina kollegor, att det inte finns någon annan som kan utföra uppgifterna eller att man inte har råd att vara sjuk.

- Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för hur arbetet organiseras och för att göra det mindre sårbart om något oförutsägbart händer, exempelvis vid en sjukskrivning av en medarbetare. Det ansvaret gäller oavsett om arbetsuppgifterna sker på distans eller på den fysiska arbetsplatsen, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Fakta om undersökningen

I Arbetsmiljöundersökningen 2021, ingår ett urval av cirka 9 500 personer. Antalet svarande var omkring 7 300 via en telefonintervju varav ungefär 3 400 personer även besvarade myndighetens enkät.

Skrivbordsarbete hemifrån definieras i rapporten som alla typer av skrivbordsarbete som utförts via en digital uppkoppling i egen bostad, fritidshus eller annan hemmiljö och som i undersökningen fångas med fråga 67: Hur stor del av din ordinarie arbetstid arbetade du i hemmet under de senaste tre månaderna?
Räkna med skrivbordsarbete i egen bostad, fritidshus eller annan hemmiljö.

Synonymt med begreppet "Skrivbordsarbete hemifrån" används i den här rapporten även begreppen arbete hemifrån och distansarbete.

Relaterade pressmeddelanden

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
  • 13 november 2023
  • Bygg, anläggning
  • ...

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller...

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete
  • 25 oktober 2023
  • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att u...

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet
  • 17 oktober 2023
  • Pressmeddelande

Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de vanligaste besvären. Många känner också oro eller ångest över job...

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet
  • 16 oktober 2023
  • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förändringen innebär bland annat att 67 f...

Fler nyheter och pressmeddelanden