Fler pressmeddelanden

Användningen av unika föreskrifter utvärderas

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för över sex år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En utvärdering visar att föreskrifterna mottagits väl av arbetsmarknadens parter och andra intressenter. Trots det överlag positiva mottagandet finns vissa utmaningar.

Inom kvinnodominerade sektorer, som hälso- och sjukvården och omsorgen, kvarstår problemen även om medvetenheten är hög och själva arbetsmiljöarbetet med att undersöka och riskbedöma har kommit långt.
Inom kvinnodominerade sektorer, som hälso- och sjukvården och omsorgen, kvarstår problemen även om medvetenheten är hög och själva arbetsmiljöarbetet med att undersöka och riskbedöma har kommit långt.

 

– Utvärderingen är viktig för oss för att kunna bedöma om det finns behov av ytterligare stöd, för att tillämpa våra föreskrifter och minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa. Vi är tacksamma för parternas och de andra intressenternas bidrag i detta arbete, säger Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), som infördes 2016, är unika i ett internationellt perspektiv. OSA-föreskrifterna syftar till att bland annat säkerställa att det finns kunskap hos varje arbetsgivare att hantera och förebygga risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrifterna tar ett helhetsgrepp kring arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa orsakad av för hög arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Det är vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress, arbetssjukdomar och sjukskrivningar idag.

Positivt mottagande

Idag presenteras den första av två rapporter om utvärderingen av OSA-föreskrifterna. Första utvärderingsdelen har ett externt perspektiv på användningen av OSA-föreskrifterna. Utvärderingen bygger på underlag från fack- och arbetsgivarorganisationer, forskare, företagshälsovården och övriga intressenter om hur de tillämpar föreskrifterna och hur de jobbat med OSA-frågor sedan föreskrifterna infördes för sex år sedan.

Utvärderingen visar att föreskrifterna mottagits väl av arbetsmarknadens parter. De beskriver att föreskrifterna fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Flertalet är också positiva till att föreskrifterna utgår från ett organisatoriskt perspektiv. Utvärderingen visar också att många av OSA-frågorna löses på arbetsplatsen i dialog mellan arbetsgivaren och skyddsombuden innan det blir en fråga för Arbetsmiljöverket.

Varierad bild av hur bra det gått att tillämpa OSA

Samtidigt pekar många på att det finns utmaningar med att tillämpa föreskrifterna. Det finns variation inom och mellan olika branscher, att man har kommit olika långt till och med inom olika delar av samma organisation. Det upplevs ibland vara svårt att översätta föreskrifterna till praktiskt arbetsmiljöarbete.

- Vi förstår att det kan vara svårt att till exempel bedöma risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Fysiska risker som går att ta på och kan ge direkta skador är lättare att bedöma än risker i organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som ger hälsoproblem över längre tid. Det här är en viktig jämställdhetsfråga som behöver belysas ännu mer, säger Erna Zelmin.

Genusperspektivet behöver belysas mer

Inom vissa sektorer, som hälso- och sjukvården och omsorgen, kvarstår problemen även om medvetenheten är hög och själva arbetsmiljöarbetet med att undersöka och riskbedöma har kommit långt. I utvärderingen framkommer också att det är svårt att förebygga risker för kränkande särbehandling. Ett skäl som uppges är att föreskrifterna inte anger exakt vilka beteenden som är kränkande särbehandling. Både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna beskriver också att hantering av kränkande särbehandling försvåras av att flera lagstiftningar kan gälla samtidigt.

Det efterfrågas mer stöd och vägledning i arbetet med OSA-föreskrifterna. Här behöver Arbetsmiljöverket och våra intressenter hjälpas åt för att minimera riskerna och skapa en god arbetsmiljö för alla.

Bakgrund - Utvärdering av OSA-föreskrifterna

Främst ska föreskrifterna vara ett stöd för arbetsgivare och skyddsombud i arbetsmiljöarbetet. Tillämpbarheten av föreskrifterna ligger både i det löpande arbetsmiljöarbetet och vid mer riktat förebyggande arbetsmiljöarbete, exempelvis vid omorganisationer eller liknande. Första delen av utvärderingen av OSA-föreskrifterna omfattar föreskrifternas användbarhet i praktiken för exempelvis företagshälsovård, arbetsmarknadens parter och partsorganisationer (Prevent och Suntarbetsliv).

Arbetsmiljöverket har fört samtal och fått underlag från fack- och arbetsgivarorganisationer, forskare och övriga intressenter som berättar hur de tillämpar föreskrifterna och hur de arbetat med OSA-frågor sedan föreskrifterna infördes för sex år sedan.
Den andra delen av utvärderingen publiceras under senare delen av våren 2023. Den handlar om möjliga samhällsmål - en beskrivning av eventuella effekter av föreskrifterna på arbetsmarknaden och i samhället.

 

Ladda ned delrapport 1 om utvärderingen av OSA-föreskrifterna

För mer information om vad du som arbetsgivaren kan göra för att förebygga ohälsa på grund av organisatoriska och sociala faktorer på din arbetsplats.

Relaterade pressmeddelanden

Unga skadas på jobbet – vanliga ungdomsjobb inspekteras
  • 29 maj 2023
  • Pressmeddelande

Nära 1 500 ungdomar råkade ut för arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra sommaren. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas
  • 4 maj 2023
  • Pressmeddelande

Många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot och våld mot skolpersonal. Omkring 1 000 grund- och gymnasieskolor i hela landet sk...

Myndighetskontroll på Öland och Gotland
  • 2 maj 2023
  • Pressmeddelande

Ett 60-tal företag på Öland och Gotland har inspekterats i en myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Flera arbetsplatser, framför allt inom bygg, hade så allvarliga säkerhetsbrister att arbetet stoppades direkt.

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet
  • 23 mars 2023
  • Pressmeddelande

Varje år dör cirka 3000 personer i förtid av sjukdomar eller skador orsakade av ohälsosamma arbetsmiljöer. Bara av jobbstress dör drygt 700 personer varje år och fler riskerar att dö av detta i framtiden. Ny forskning tyder också på att var 20:e fall av självmord har samband med arbetsrelatera...

Fler nyheter och pressmeddelanden