Fler pressmeddelanden

8 av 10 arbetsgivare i riskfyllda branscher klarar inte kraven

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare. Av de inspekterade arbetsplatserna fick drygt 8 av 10 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Bristerna handlar främst om att få arbetsgivare uppfyller arbetsmiljölagens krav på att systematiskt och regelbundet undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i de anställdas arbetsmiljö.

Arbetsskadestatistiken visar att branscher som byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk, tillverkning samt transport och magasinering i större utsträckning än andra branscher drabbas av olyckor.
Arbetsskadestatistiken visar att branscher som byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk, tillverkning samt transport och magasinering i större utsträckning än andra branscher drabbas av olyckor.

Under fyra år har Arbetsmiljöverket inspekterat branscher med riskfyllt arbete för att kontrollera att arbetsgivare förebygger arbetsmiljörisker systematiskt och enligt de lagar och regler som gäller. Olycksstatistiken visar att skaderisker främst finns inom  byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk, tillverkning samt transport och magasinering. Totalt har över 7 700 inspektioner, inkluderat 2 350 uppföljningar, genomförts och nära 5 000 arbetsgivare över hela landet har fått besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer. Resultatet är nedslående, hela 82 procent av de inspekterade arbetsställena har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet.

– Det handlar om farliga och riskfyllda arbetsmiljöer. Vår statistik visar att många skadas, blir sjuka, till och med mister livet i liknande verksamheter varje år. Därför är dialogen mellan arbetsgivaren, arbetstagare och skyddsorganisation och ett regelbundet och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete avgörande för att ingen ska riskera att skadas, bli sjuk eller dö på jobbet, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsskadestatistiken visar att branscher som byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk, tillverkning samt transport och magasinering i större utsträckning än andra branscher drabbas av olyckor. Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor.  Arbetsmiljöverket har därför inriktat tillsynen mot de mest olycksdrabbade verksamheterna för att arbetsgivare ska åstadkomma konkreta förbättringar i dessa arbetsmiljöer.

• Handhållna maskiner (2018–2019)

• Säkra stopp (2018–2019)

• Trycksatta anordningar (2018–2019)

• Mobila maskiner (2020–2022)

• Förebygg olyckor inom bygg och anläggning (2020–2022)

• Maskinsäkerhet (2020–2022)

Av 4934 inspekterade arbetsplatser fick 4 068 krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har också fattat ett 60-tal beslut om omedelbara förbud samt utfärdat nära 340 stycken sanktionsavgifter. De vanligaste bristerna som lett till förbud handlar om risk för fall från hög höjd samt vanliga sanktioner handlar om trycksatta anordningar som inte varit kontrollerade.

- Omfattningen på antal krav som vi har ställt bekräftar att det är riskutsatta verksamheter som inte har tillräckliga rutiner och förebyggande systematik för att ta bort riskerna för skador och olyckor. I de flesta fallen åtgärdade arbetsgivaren snabbt bristerna. Vår tillsynsinsats har därför fått konkreta effekter på de arbetsplatser vi har inspekterat, säger Mattis Hedengren, regionchef på Arbetsmiljöverket.

Exempel på arbetsmiljöbrister vi har sett

 • Okunskap och otydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Inga regelbundna undersökningar och riskbedömningar av alla riskfaktorer i arbetsmiljön. Det saknas kontinuitet i arbetsmiljöarbetet och rutiner brister.
 • Undersökningar, riskbedömningar av arbetsutrustning samt brister att kunna säkert stoppa arbete med riskfylld utrustning.
 • Saknas eller bristfälliga rutiner för tillsyn av trycksatta anordningar.
 • Brister i kunskap och rutiner för hur an förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.
 • Ofta beskrivs åtgärder utan uppföljning och kontroll av effekter, till exempel följs inte åtgärder mot arbetsmiljörisker upp för att se om de ger hållbara effekter. 

Krav på förbättringsåtgärder

 • Arbetsgivare ska ha tydliga rutiner för sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.
 • Arbetstagarna ska ha kunskaper om arbetet, vilket resultat som ska uppnås samt om arbetet ska utföras på ett särskilt sätt och vilka risker det innebär.
 • Arbetsmiljörisker ska regelbundet undersökas, bedömas, åtgärdas och följas upp, det gäller även risker inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Att det finns stöd för att prioritera mellan arbetsuppgifter vid resurs- och tidsbrist.
 • Att regelbundet kontrollera arbetsbelastning och risken för belastningsskador. 
 • Rutiner för introduktion och kompetensutveckling av medarbetarna, bland annat när det gäller risk för belastningsskador och andra faktorer som påverkar arbetsmiljön.

Länk till inspektionsrapporten

Kontakt

Mattias Hedengren, regionchef på Arbetsmiljöverket, 010-730 98 91.

Arbetsmiljöverkets presstjänst, 010-730 91 55

Relaterade pressmeddelanden

Pressträff om aktuell forskning om arbetsrelaterad dödlighet
 • 20 mars 2023
 • Pressmeddelande

Varje år dör omkring 30-50 personer i arbetsolyckor. Betydligt fler dör varje vecka av sjukdomar orsakade av långsiktiga riskfaktorer som bland annat ohälsosam arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress, kemiska ämnen, skiftarbete och arbetsrelaterad mobbning. Bengt Järvholm, senior professor i ...

Fler utstationerade arbetare till Sverige 2022
 • 20 februari 2023
 • Pressmeddelande

Över 70 000 personer kom till Sverige för att arbeta som utstationerade och anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2022. Nära hälften jobbar inom byggbranschen. Nu ökar också antalet utstationerade IT-konsulter och arbetare inom jord- och skogsbruk, efter nedgången under pandemin.

Brister i att förebygga hot och våld på jobbet
 • 25 januari 2023
 • Pressmeddelande

Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta, som vid HVB- och LSS-boenden och i kollektivtrafiken.

Användningen av unika föreskrifter utvärderas
 • 15 december 2022
 • Pressmeddelande

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för över sex år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En utvärdering visar att föreskrifterna mottagits väl av arbetsmarknadens parter och andra intressenter. Trots det överlag positiva...

Fler nyheter och pressmeddelanden