Fler pressmeddelanden

8 av 10 arbetsgivare i riskfyllda branscher klarar inte kraven

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare. Av de inspekterade arbetsplatserna fick drygt 8 av 10 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Bristerna handlar främst om att få arbetsgivare uppfyller arbetsmiljölagens krav på att systematiskt och regelbundet undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i de anställdas arbetsmiljö.

En kvinna som En kvinna med skyddsglasögon och skyddshandskar arbetar med en maskin och en man i bakgrunden arbetar vid en arbetsbänk
Arbetsskadestatistiken visar att branscher som byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk, tillverkning samt transport och magasinering i större utsträckning än andra branscher drabbas av olyckor.

Under fyra år har Arbetsmiljöverket inspekterat branscher med riskfyllt arbete för att kontrollera att arbetsgivare förebygger arbetsmiljörisker systematiskt och enligt de lagar och regler som gäller. Olycksstatistiken visar att skaderisker främst finns inom  byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk, tillverkning samt transport och magasinering. Totalt har över 7 700 inspektioner, inkluderat 2 350 uppföljningar, genomförts och nära 5 000 arbetsgivare över hela landet har fått besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer. Resultatet är nedslående, hela 82 procent av de inspekterade arbetsställena har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet.

– Det handlar om farliga och riskfyllda arbetsmiljöer. Vår statistik visar att många skadas, blir sjuka, till och med mister livet i liknande verksamheter varje år. Därför är dialogen mellan arbetsgivaren, arbetstagare och skyddsorganisation och ett regelbundet och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete avgörande för att ingen ska riskera att skadas, bli sjuk eller dö på jobbet, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsskadestatistiken visar att branscher som byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk, tillverkning samt transport och magasinering i större utsträckning än andra branscher drabbas av olyckor. Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor.  Arbetsmiljöverket har därför inriktat tillsynen mot de mest olycksdrabbade verksamheterna för att arbetsgivare ska åstadkomma konkreta förbättringar i dessa arbetsmiljöer.

• Handhållna maskiner (2018–2019)

• Säkra stopp (2018–2019)

• Trycksatta anordningar (2018–2019)

• Mobila maskiner (2020–2022)

• Förebygg olyckor inom bygg och anläggning (2020–2022)

• Maskinsäkerhet (2020–2022)

Av 4934 inspekterade arbetsplatser fick 4 068 krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har också fattat ett 60-tal beslut om omedelbara förbud samt utfärdat nära 340 stycken sanktionsavgifter. De vanligaste bristerna som lett till förbud handlar om risk för fall från hög höjd samt vanliga sanktioner handlar om trycksatta anordningar som inte varit kontrollerade.

- Omfattningen på antal krav som vi har ställt bekräftar att det är riskutsatta verksamheter som inte har tillräckliga rutiner och förebyggande systematik för att ta bort riskerna för skador och olyckor. I de flesta fallen åtgärdade arbetsgivaren snabbt bristerna. Vår tillsynsinsats har därför fått konkreta effekter på de arbetsplatser vi har inspekterat, säger Mattis Hedengren, regionchef på Arbetsmiljöverket.

Exempel på arbetsmiljöbrister vi har sett

 • Okunskap och otydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Inga regelbundna undersökningar och riskbedömningar av alla riskfaktorer i arbetsmiljön. Det saknas kontinuitet i arbetsmiljöarbetet och rutiner brister.
 • Undersökningar, riskbedömningar av arbetsutrustning samt brister att kunna säkert stoppa arbete med riskfylld utrustning.
 • Saknas eller bristfälliga rutiner för tillsyn av trycksatta anordningar.
 • Brister i kunskap och rutiner för hur an förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.
 • Ofta beskrivs åtgärder utan uppföljning och kontroll av effekter, till exempel följs inte åtgärder mot arbetsmiljörisker upp för att se om de ger hållbara effekter. 

Krav på förbättringsåtgärder

 • Arbetsgivare ska ha tydliga rutiner för sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.
 • Arbetstagarna ska ha kunskaper om arbetet, vilket resultat som ska uppnås samt om arbetet ska utföras på ett särskilt sätt och vilka risker det innebär.
 • Arbetsmiljörisker ska regelbundet undersökas, bedömas, åtgärdas och följas upp, det gäller även risker inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Att det finns stöd för att prioritera mellan arbetsuppgifter vid resurs- och tidsbrist.
 • Att regelbundet kontrollera arbetsbelastning och risken för belastningsskador. 
 • Rutiner för introduktion och kompetensutveckling av medarbetarna, bland annat när det gäller risk för belastningsskador och andra faktorer som påverkar arbetsmiljön.

Länk till inspektionsrapporten

Kontakt

Mattias Hedengren, regionchef på Arbetsmiljöverket, 010-730 98 91.

Arbetsmiljöverkets presstjänst, 010-730 91 55

Relaterade pressmeddelanden

Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras
 • 22 april 2024
 • Pressmeddelande

Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och genomförs i hela la...

Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd
 • 17 april 2024
 • Pressmeddelande
 • ...

Fall från höjd är den vanligaste olycksrisken vid solcellsmontage på tak. I takt med ökad efterfrågan på solceller är det vanligt att utföra monteringsarbete, men utan korrekt fallskydd. Arbetsmiljöverket förbjuder nu Sesol AB att utföra byggnads- och anläggningsarbeten med fallrisker på två m...

Olycksdrabbat arbete med truckar ska inspekteras
 • 13 mars 2024
 • Pressmeddelande

Varje år anmäls över 1 000 skador som leder till sjukfrånvaro för truckförare. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektionsinsats mot risker i arbetet med truckar. Totalt gör vi 2 500 inspektioner varav hälften kommer att vara oanmälda.

Fler utstationerade arbetare 2023
 • 5 mars 2024
 • Pressmeddelande

Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året. Två tredjedelar av dem jobbade inom bygg- eller tillverkningsindustrin.

Fler nyheter och pressmeddelanden