Kunskapssammanställningar, översikt

Jobba längre - vad vet vi om äldre i arbetslivet? (RAP 2012:10), kunskapssammanställning

I den här kunskapssammanställningen presenteras dagens kunskap om i vilken utsträckning äldre människor yrkesarbetar, eventuella kunskapsluckor och hur arbetets förändrade villkor påverkar äldres arbetsmiljö.

Jobba länge - vad vet vi om äldre i arbetslivet? kunskapssammanställning, omslag
Jobba längre - vad vet vi om äldre i arbetslivet? (RAP 2012:10), kunskapssammanställning

Äldre människors situation i arbetslivet förändras i takt med att hälsan förbättras och utbildningsnivån generellt sett ökar, men bilden är inte entydig. Kraven på flexibilitet ökar när många arbetar allt längre, samtidigt som andra inte orkar arbeta ända fram till lagstadgad pensionsålder. Trots detta saknas samlad kunskap om hur arbetsplatser ska utformas och arbetet organiseras för att passa både yngre och äldre och om säkerheten behöver anpassas.

Det är känt att risken att drabbas av skada är störst i yngre åldrar, men för äldre människor får skador allvarligare konsekvenser. Det har också saknats överblick över de försök som genomförts med kompetensöverföring mellan yngre och äldre samt anpassningar av arbetstid och arbetsinnehåll.

Arbetet med kunskapssammanställningen genomfördes av forskargruppen vid Institutionen för designvetenskaper, Avdelningen för Ergonomi och aerosolteknik (EAT) vid Lunds universitet under ledning av Britt Östlund, docent i rehabiliteringsteknik. Samarbete skedde med forskare inom Metalund (Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle) vid Lunds universitet. Resultatet publicerades våren 2012.

Presentation av kunskapssammanställningen

Docent Britt Östlund vid Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet, presenterade den aktuella forskningen om arbetsmiljö och äldre i arbetslivet.

Forskning om arbetsmiljö och äldre i arbetslivet, presentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-12