Nordiska Expertgruppen

Nordiska Expertgruppen - ett nordiskt samarbete för att producera kriteriedokument om kemikalier för att sätta yrkeshygieniska gränsvärden.

Nordiska Expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG) består av vetenskapliga experter från de nordiska länderna som representerar olika ämnesområden som toxikologi, yrkesmedicin och yrkeshygien. Gruppens huvuduppgift är att skriva kriteriedokument som används av de nordiska tillsynsmyndigheterna som vetenskapligt underlag för att fastställa nationella hygieniska gränsvärden för kemiska ämnen. Själva gränsvärdessättningen är således en nationell angelägenhet.

NEG finansieras huvudsakligen av Arbetsmiljöverket och det norska Arbeids- och sosialdepartementet. Alla länder bidrar med vetenskaplig expertis. Dokumenten skrivs på engelska och publiceras av Göteborgs universitet i Arbete och Hälsa-serien. Dokumenten finns också som pdf-filer på den engelska webbplatsen.

Dokumenten på den engelska webbplatsen

Arbete och Hälsa-serien, Göteborgs universitet (extern länk, öppnas i nytt fönster) 

Beslutet att skriva ett kriteriedokument baseras framför allt på önskemål från de nordiska tillsynsmyndigheterna. NEG tar emellertid också hänsyn till tillgången på vetenskapliga data, nyligen publicerade kriteriedokument och pågående aktiviteter på internationell nivå.

Uppgiften att skriva ett dokument ges åt en forskare/specialist i Norden.

NEG har ett bilateralt samarbete med NIOSH i USA och den holländska expertkommittén för hygieniska gränsvärden (DECOS).

Senast uppdaterad 2023-07-06