Fler pressmeddelanden

Ny regelstruktur ska underlätta arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverkets omfattande författningssamling har genomgått en översyn. Arbetet har pågått i sju år och resulterat i en ny regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025. Redan nu finns de nya reglerna tillgängliga på Arbetsmiljöverkets webbplats. Förändringen innebär bland annat att 67 föreskriftshäften nu blir 15. Skyddet för arbetstagare förändras inte utan är samma som i nu gällande regler.

Arbetsmiljöverkets översikt av regler i en ny struktur

För första gången på 40 år har Arbetsmiljöverket gjort en samlad översyn av föreskrifter och allmänna råd, ett arbete som började år 2016. Samråd har skett med arbetsmarknadens parter och flera myndigheter och organisationer har varit involverade i flera olika remissrundor.

 – Vi har sorterat reglerna i en ny struktur och arbetat med att få till en gemensam systematik så att man lättare ska känna igen sig och kunna ta till sig regelverket. Vi har även sett över språket för att göra det mer enkelt och enhetligt i hur vi uttrycker oss. Det är ett behov som funnits då de olika föreskrifterna kommit till under en lång tid, säger Håkan Olsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Samma skydd för arbetstagare

Skyddet för arbetstagarna är detsamma som i nu gällande regler. Det betyder att de förtydliganden och förändringar som har gjorts inte är tänkta att förändra arbetsmiljöansvar och kravnivåer. Det finns även exempel på dubbelregleringar som tagits bort. Det är regler om en och samma sak, som finns på flera ställen i regelverket och som skapar rättsosäkerhet.

Målet med hela regelförnyelsen är att göra det lättare att hitta, förstå och använda Arbetsmiljöverkets regler. Med den nya regelstrukturen vill Arbetsmiljöverket skapa ett mer tydligt och sammanhållet regelverk. Det ska vara överblickbart, lätt att hitta rätt och förstå hur reglerna hänger ihop och vilka regler som gäller för ett arbete. Reglerna ska också lättare kunna anpassas till ett arbetsliv som förändras och där nya risker kan uppkomma.

– Regelverket behövde ses över för att få föreskrifterna mer anpassade till dagens och morgondagens arbetsliv. Reglerna blir mer tillgängliga och med ett enklare och enhetligare språk också lättare att förstå. Nytt är också att reglerna nu blir tillgängliga digitalt, säger Håkan Olsson.

Föreskrifterna görs tillgängliga digitalt

Föreskrifterna har hittills funnits i 67 pappershäften och i pdf-format med orange omslag. Föreskrifterna fortsätter att finnas i tryckt form, men nu digitaliseras också det nya regelverket.

– Digitaliseringen gör det möjligt att söka information snabbt i både dator och mobilen, hitta stödmaterial samt spara och dela länkar till det som berör den egna verksamheten. Det gör att det blir lättare att hitta, förstå och använda våra regler, säger Håkan Olsson.

De så kallade allmänna råden i föreskrifterna som uppfyller kriterierna för ett allmänt råd blir kvar. De som tas bort kommer att tas om hand vid översynen av det stödjande materialet på Arbetsmiljöverkets webbplats. Det stödjande materialet kommer myndigheten att jobba vidare med fram till att föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2025 och även fortsätta att utveckla efter det.

Regelförnyelsen i korthet:

 • Antalet föreskrifter minskar från 67 till 15.
 • Föreskrifterna är sorterade i en ny struktur, med nya namn och nummer.
 • Dagens cirka 2 300 regelparagrafer har sorterats in i 15 regelhäften. Det som idag är en separat föreskrift blir oftast ett kapitel i en mer omfattande föreskrift i den nya strukturen.
 • Språket i texterna är uppdaterat för att öka enhetligheten och begripligheten.
 • De allmänna råd som uppfyller kriterierna för ett allmänt råd blir kvar. De som inte gör det tas om hand när Arbetsmiljöverket ser över stödjande material på sin webbplats.
 • Det är samma skyddsnivåer för arbetstagare och samma krav för arbetsgivare och tillverkare som i nuvarande regler.
 • För byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare tillkommer det nya regler.
 • Föreskrifterna digitaliseras.

Länkar till mer information om regelförnyelsen.

De nya reglerna finns nu tillgängliga på av.se märkta med vattenstämpel tills de träder i kraft 1 januari 2025.

www.av.se/regelfornyelse finns filmer, podd och annat presentationsmaterial om regelförnyelsen och den nya regelstrukturen. Det finns också en sökbar paragrafnyckel som visar var de nuvarande paragraferna har sorterats in i den nya strukturen.

Bifogade filer

 • Arbetsmiljöverkets översikt av regler i en ny struktur

Relaterade pressmeddelanden

Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
 • 13 november 2023
 • Bygg, anläggning
 • ...

För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller...

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete
 • 25 oktober 2023
 • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att u...

1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet
 • 17 oktober 2023
 • Pressmeddelande

Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de vanligaste besvären. Många känner också oro eller ångest över job...

Ny regelstruktur – samma skyddsnivå fast i ny regelkostym
 • 9 oktober 2023
 • Pressmeddelande

Arbetsmiljöverket bjuder in media till en förhandsvisning av Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur. Arbetsmiljöverkets regler har vuxit fram under 40 år. För första gången har den omfattande författningssamlingen genomgått en översyn och arbetet med att utforma en ny regelstruktur har pågått i ...

Fler nyheter och pressmeddelanden