Fler nyheter

Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

  • 15 februari 2023

Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera på hur den digitala utvecklingen påverkar arbetet och arbetsmiljön.

 Forskarna Taline Sandberg Jadaan och Ludvig Lindlöf.
Forskarna Taline Sandberg Jadaan och Ludvig Lindlöf.

På många sätt har digitalisering förbättrat människors arbetsmiljö. Till exempel kan robotik göra det möjligt att ta bort repetitiva arbetsuppgifter. Samtidigt kan digitalisering standardisera arbetssätt och minska inflytande och påverkan på hur det egna arbetet ska genomföras.

För att fortsatt få mer kunskap om digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön startar Arbetsmiljöverket en treårig utvecklingsinsats. I takt med att vi bygger mer kunskap kommer vi att välja ut ett antal fokusområden.

– Digitaliseringen kan medföra förändringar i verksamheten som är komplexa. Samma digitala lösningar kan ha både positiv och negativ inverkan på arbetsmiljön. Det är viktigt att uppmärksamma och förebygga risker, så att ingen blir sjuk, skadas eller dör av förändringar i verksamheten, säger Linda Svahn, som ska leda Arbetsmiljöverkets fortsatta arbete med att utforska digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön och vilka effekter den kan få.

Vårdpersonalens upplevelse av vård på distans

För att öka kunskapen har Arbetsmiljöverket tidigare låtit forskare titta närmare på hur arbetet och arbetsmiljön för vårdpersonal påverkas när digitala verktyg, såsom till exempel videomöten, används vid vårdinsatser på distans.

Den kvalitativa forskningsstudien är genomförd med stöd av forskare på Research Institute of Sweden (Rise). Totalt har 20 personer intervjuats, främst läkare och sjuksköterskor, men även andra professioner inom regioner och privata aktörer.

Forskningsstudien visar att digitaliseringen medför både positiva och negativa effekter på arbetet. Forskarna lyfter fram två genomgående arbetsmiljöaspekter. Den ena handlar om att andelen av arbetstiden som vårdpersonalen spenderar digitalt sannolikt är avgörande för hur de upplever digital vård. Studien visar att vårdpersonalen behöver en balans mellan fysisk och digital vård för att inte uppleva social och professionell isolering. Den andra aspekten handlar om den digitala vårdens ändamålsenlighet, det vill säga hur väl digitaliseringen stödjer arbetet som ska genomföras. Det får inte bli ytterligare system som läggs på det vardagliga arbetet, utan det behöver vara integrerat i befintliga arbetsprocesser.

Några slutsatser som studien visar är att:

  • Digitala möten fungerar bättre när vårdinsatserna är avgränsade till enstaka möten, men finns det behov av ett mer komplext analysarbete eller samarbete med fler aktörer, så fungerar inte digitala möten lika bra.
  • En del ser det som att vårdinsatser i digitala miljöer är en paus från en stressig vårdcentral, men man vill inte gå miste om den sociala kontakten man får när man träffar kollegorna fysiskt.
  • Digitala möten upplevs vara mindre flexibla och nya arbetssätt är ovana, samtidigt beskrivs det som att man har en större kontroll över den egna arbetssituationen.
  • En del upplever att det finns förutsättningar för återhämtning när arbetet sker via digitala verktyg, men att det blir ett större eget ansvar att ta paus.

Mer information

Relaterade nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
  • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Arbetsmiljöverket inspekterar små företag
  • 18 september 2023
Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning för 2024
  • 11 september 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Nya utbildningskrav har börjat gälla vid hantering av diisocyanater
  • 30 augusti 2023
I Sverige har Arbetsmiljöverket länge haft krav på att de arbetstagare som hanterar diisocyanater ska ha genomgått en utbildning. Den 24 augusti började nya utbildningskrav gälla för de diisocyanater som omfattas av begränsningen i EU:s Reach-förordning.
Fler nyheter