Kunskapssammanställningar, översikt

Under luppen - genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (RAP 2013:1), kunskapssammanställning

Inom ramen för Arbetsmiljöverkets uppdrag om särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö presenterades en kunskapssammanställning med fokus på svensk och internationell forskning om arbetsmiljö och organisation ur ett könsteoretiskt perspektiv.
Under luppen - genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation, kunskapssammanställning, omslag
Under luppen - genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (RAP 2013:1), kunskapssammanställning

Syftet var att ge en bild av forskningsläget, lyfta fram kunskapsluckor på området samt ge förslag till fortsatt forskning. Utifrån detta kommer praktiska åtgärder kunna utvecklas som kan tillämpas i organisationer och på arbetsplatser.

Den centrala frågeställningen i kunskapssammanställningen var på vilka sätt kunskap om organisatoriska aspekter ur ett könsteoretiskt perspektiv kan ge en djupare förståelse för samspelet mellan arbetets organisering och arbetsmiljö. I form av en litteraturstudie var metoden att sammanställa och analysera större forskningssatsningar i Sverige från 1990-talet och framåt med arbetsmiljö och kön i fokus. Även forskning som omfattar analyser utifrån kvinnor och män som variabler, det vill säga som inte har ett uttryckligt könsteoretiskt perspektiv, ingick i kunskapssammanställningen. I kartläggningen av det nationella och internationella forskningsläget av idag ingick även en bibliometrisk studie.

Kunskapssammanställningen genomfördes av fil dr Annika Vänje vid avdelningen för ergonomi, Skolan för Teknik och Hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan.

Senast uppdaterad 2020-02-24