Kunskapssammanställningar, översikt

Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften (RAP 2014:8), kunskapssammanställning

För att människor ska kunna orka och vilja stanna kvar i arbetslivet under en längre tid aktualiseras frågor om arbetsmiljöns betydelse.
Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften, kunskapssammanställning, omslag
Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften (RAP 2014:8), kunskapssammanställning

Naturligtvis kan andra faktorer än arbetsmiljöns betydelse påverka antalet arbetade timmar. Det kan vara lägre arbetslöshet, inkomst, sjukfrånvaro, tidigare inträde i arbetslivet och annat, men finns det forskning som också diskuterar hur en bättre arbetsmiljö kan bidra till ett längre arbetsliv och vilka faktorer är i så fall betydelsefulla?

Kunskapssammanställningen presenterar aktuell samhällsvetenskaplig forskning som diskuterar sambandet mellan arbetsmiljö och besluten att lämna arbetskraften. Utifrån svensk och internationellt publicerad vetenskaplig litteratur, främst ekonomisk, kartläggs de studier som har haft fokus på sambandet mellan arbetsmiljö och utträde ur arbetskraften.

Sammanställningen tar sikte på att försöka identifiera och diskutera enskilda faktorers betydelse för en individs beslut att lämna eller stanna kvar efter uppnådd pensionsålder. En arbetshypotes är att en god arbetsmiljö kan innebära att en person stannar kvar efter uppnådd pensionsålder, medan en dålig arbetsmiljö kan innebära att personer lämnar arbetskraften innan uppnådd pensionsålder. Med arbetsmiljö menar vi inte enbart den fysiska arbetsmiljön utan även sociala och psykosociala dimensioner. Kunskapssammanställningen ger en samlad bild över den forskning som bedrivits på området och identifierar kunskapsluckor som kan bli föremål för senare studier.

Arbetet genomfördes av professor Dominique Anxo och docent Jonas Månsson, Institutionen för nationalekonomi och statistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

Seminarium om arbetsmiljö och arbetad tid

Ta del av presentationen om kunskapssammanställningen "Sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften".

Sambandet mellan arbetsmiljö och  beslutet att lämna arbetskraften, presentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-10-02