Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall (RAP 2016:2), kunskapssammanställning

Kvinnor och män arbetar inom olika sektorer på svensk arbetsmarknad; de har olika befattningar, olika yrken och tilldelas dessutom olika arbetsuppgifter inom samma yrke. Kvinnor svarar för en större arbetsrelaterad sjuklighet än män, och de psykosociala belastningsbesvären drabbar fler kvinnor än män.

Omslag till Kvinnors och mäns arbetsvillkor - människor som går på en gata.
Kvinnors och mäns arbetsvillkor (RAP 2016:2), kunskapssammanställning

Den här kunskapssammanställningen tar sin utgångspunkt i den (starka) könssegregeringen på svensk arbetsmarknad och vilken betydelse den har för skillnader i organisatoriska och psykosociala omständigheter för kvinnor och män.

Den beskriver

  • kunskapsläget vad gäller likheter och skillnader mellan kvinnor och män med fokus på organisatoriska faktorer (som arbetstid och anställningsvillkor) samt psykosociala arbetsmiljöfaktorer i form av upplevda krav och resurser,
  • dessa faktorers betydelse för kvinnors och mäns psykiska ohälsa, självrapporterade hälsa, arbetsrelaterade välbefinnande samt sjukskrivning, 
  • offentlig statistik om arbetsskador och sjuktal, med fokus på kvinnodominerade branscher som vård, skola och omsorg,
  • forskningsläget utifrån internationell och nationell vetenskaplig litteratur från det senaste decenniet.

Kunskapssammanställningen har tagits fram inom ramen för Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsrelaterade problem. Den är skriven av en forskargrupp från Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Projektledare var professor Magnus Sverke, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Kvinnors och mäns arbetsvillkor - se seminariet

Den 5 april 2016 presenterades rapporten om Kvinnors och mäns arbetsvillkor. Första delen består av en presentation och andra delen av en paneldebatt.

Senast uppdaterad 2023-07-12