Kunskapssammanställningar, översikt
Se samtliga rapporter

Kloraminer och exponering i badhus, kunskapssammanställning

När klor reagerar med föroreningar i bassängvattnet bildas hälsovådliga kloraminer i luften. Vilka är hälsoeffekterna av detta och hur kan de förebyggas?
Omslag kunskapssammanställning kloraminer och exponering i badhus RAP 2015:16
Kloraminer och exponering i badhus, kunskapssammanställning (RAP 2015:16)
Bild på en simhall/badhus

Under senare år har badhusanställdas exponering för kloraminer uppmärksammats i Sverige och i andra länder inom EU, samt även i bland annat Norge, Storbritannien och USA. Natriumhypoklorit är ett desinfektionsmedel som används för att hålla bassängvatten fritt från mikroorganismer som kan orsaka sjukdom.

Kloraminer bildas när natriumhypoklorit och klor reagerar med kvävehaltiga ämnen i badvattnet, som urin, svett, hudflagor, saliv. Data som publicerats i olika forskningsprojekt visar att personalen upplever subjektiva besvär under arbete i badhus, även om halterna i arbetsmiljön ligger under det av WHO rekommenderade riktvärdet på 0,5 mg/m3. Ytterligare studier indikerar att denna yrkesmässiga exponering kan orsaka besvär från luftvägarna som astma eller andra luftvägssjukdomar.

Kunskapssammanställningen omfattar yrkesmässig exponering och toxikologi i arbetsmiljön. Den berör tre områden: exponeringssituationen i badhus, sammanfattning av toxikologiska data samt behov av ytterligare forskning på området. Syftet med rapporten är att ge information och underlag för olika typer av förebyggande insatser. Den bygger på svenska och internationella vetenskapliga originalartiklar och översiktsartiklar.

Kunskapssammanställningen har genomförts av en expertgrupp vid olika arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige. Huvudansvarig var docent och yrkeshygieniker Kåre Eriksson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Kloraminer och exponering i badhus, presentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-02-27