Kunskapssammanställningar, översikt

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen kring regler, tillsyn och ekonomiska incitament på miljöområdet.
Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet, kunskapssammanställning, omslag
Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14), kunskapssammanställning

När en ny modell för arbetstillsyn ska införas i Sverige kan man jämföra med miljövårdsområdet för att öka kunskapen om olika styrmedels effekter.

Sammanställningen tar upp vilka styrmedel som hittills har använts på miljöområdet i Sverige. Den kartlägger också den forskning som handlar om vilka regleringar och ekonomiska styrmedel som är av betydelse för arbetsmiljöområdet.

Det pågår ett arbete med att få fram en ny modell för arbetsmiljötillsyn i Sverige. Inriktningen är att lyfta fram och stärka de verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö som gör att arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft tas tillvara. För att hitta den lämpligaste modellen kan man titta på tidigare forskningsresultat inom närliggande områden som exempelvis miljöområdet. Inom miljövårdsarbetet har myndigheterna främst använt sig av kvantitativa och administrativa regleringar, som gränsvärden för utsläpps- eller bullernivåer och i vissa fall krav på att använda en särskild teknik. Man har också allt mer använt sig av ekonomiska styrmedel i form av skatter, som koldioxidskatten.

Syftet med översikten var att studera effekter och erfarenheter av regler, tillsyn och ekonomiska styrmedel på miljöområdet och hur dessa erfarenheter kan användas inom arbetsmiljöområdet.

– Det finns såklart olika sätt att jämföra effekter och erfarenheter och regleringar på miljö- och arbetsmiljöområdet. Vad vi kommer att göra är att fokusera på vad forskningen hittills visat kring effektiviteten i olika styrmedel på miljöområdet och vad denna kunskap kan ha för potential för utvecklingen på arbetsmiljöområdet. Det finns både stora skillnader och likheter mellan miljö- och arbetsmiljöområdet. Den främsta likheten är att användningen av administrativa styrmedel kräver ett kontrollsystem för att se till att reglerna följs genom tillsyn av myndigheter. Samtidigt har arbetet med miljöcertifieringar pågått länge på miljövårdsområdet, en utveckling som kan ha relevans för arbetsmiljöområdet, säger Ann-Kristin Bergquist, en av författarna till översikten.

Författare: Filosofie doktor Ann-Kristin Bergquist, Institutionen för ekonomisk historia och filosofie doktor Per-Olov Marklund, Centrum för regionalvetenskap, båda vid Umeå universitet.

Senast uppdaterad 2016-09-26