Anmäl arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

När det inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till oss. Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §.

Anmälan ska göras utan dröjsmål, vilket betyder att det helst ska ske samma dag.

Det som ska anmälas är

 • dödsfall
 • svårare personskador
 • skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt
 • allvarliga tillbud, det vill säga händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa

Hur anmäler arbetsgivaren?

Anmälan kan göras på www.anmalarbetsskada.se.

Anmäl arbetsskada, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Beskrivning anmäl arbetsskada

Varför ska arbetsgivaren anmäla allvarliga händelser?

Det är ett krav i arbetsmiljölagen. Vårt uppdrag är att arbeta för att ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av jobbet. Vi behöver få reda på vad som har hänt så fort som möjligt för att kunna bedöma om vi behöver göra en inspektion eller på något annat sätt komma i kontakt med arbetsgivaren.

Vad kan en svårare personskada vara?

En svårare personskada är något som leder till:

 • förlust av en kroppsdel
 • fraktur på ett ben i kroppen
 • kraftig blödning
 • skada på sinnesorgan, exempelvis syn eller hörsel
 • stor skada på nerver, muskler eller senor
 • skada på inre organ, såsom på lungor, hjärta, lever, njurar, magsäck och tarmar
 • andra eller tredje gradens brännskada
 • bränn- eller kylskada som omfattar mer än fem procent av kroppsytan
 • långvarig sjukdom eller framtida men, till exempel nedsatt funktion i kroppsdel på grund av brännskada.

Det kan även röra sig om händelser som drabbat någon psykiskt, till exempel ett chocktillstånd vid hot om våld, rån eller vid trafikolyckor.

Skador i arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt – vad kan det vara?

Exempel på sådana händelser är om det

 • inträffat en brand på en arbetsplats och flera arbetstagare får andningsbesvär och lindrigare skador på andningsvägar
 • skett ett utsläpp av ett kemiskt ämne och flera arbetstagare får lindriga skador på huden eller visar sjukdomssymptom.

Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa – vad är det?

Det kan till exempel vara när

 • någon fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • hängande last eller något annat rasat ner i närheten av någon eller där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • en förare av ett fordon blivit utsatt för laserbeskjutning
 • någon fick en stick- eller skärskada av en kanyl eller liknande, där det är känt eller starkt misstänkt att patientens eller den andra personens blod är smittat
 • någon oskyddat kommit i kontakt med material, en patient eller person där det är känt eller finns misstanke om en allvarlig smitta, till exempel smittsam tuberkulos
 • det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats
 • det skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer.

Det kan även röra sig om händelsen som drabbat någon psykiskt, till exempel

 • en enstaka kränkande handling
 • hot om våld, såsom knivhot eller hot med skjutvapen
 • mordhot som upplevs varit allvarligt menat eller annat hot om våld mot person
 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det.

Vem bedömer om händelsen är så allvarlig att den ska anmälas?

Det är arbetsgivaren själv som från fall till fall bedömer om tillbudet eller skadan är så allvarlig att den behöver anmälas till oss. Är du osäker på om händelsen är tillräckligt allvarlig är det bättre att anmäla än att inte göra det. Om du som arbetsgivare inte anmält en allvarlig händelse kan du bli dömd i domstol att betala böter enligt 8 kap. 2 § arbetsmiljölagen.

Vad händer när du anmält en allvarlig händelse enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen?

När du anmält den allvarliga händelsen till oss visas ett kvitto av din anmälan på skärmen. Skriv ut kvittot eller spara det elektroniskt. Kvittot innehåller alla de uppgifter du lämnat.

Din anmälan granskas sedan av oss och leder till att vi antingen bestämmer oss för att göra en inspektion, ta del av arbetsgivarens egen utredning av händelsen eller att inte vidta några åtgärder. Om vi inte kontaktat dig eller din organisation inom tre veckor har vi normalt valt att inte vidta några åtgärder.

Arbetsgivaren ska alltid själv utreda händelsen

Oavsett om den anmälda händelsen leder till att vi vidtar åtgärder eller inte är arbetsgivaren alltid skyldig att själv utreda vad som hänt och sedan genomföra de åtgärder som behövs för att det som inträffat inte ska hända igen. Se 9 och 10 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

När brukar vi göra en inspektion med anledning av en allvarlig händelse?

Normalt brukar vi inspektera

 • vid dödsolyckor, kraftigt invalidiserande och svåra personskador
 • när flera personer skadats
 • när vi misstänker att någon varit oaktsam eller brutit mot en straffsanktionerad regel
 • om en minderårig är drabbad eller varit inblandad i händelsen
 • om vi bedömer att händelsen är komplex, till exempel om det finns flera organisationer som är inblandade
 • vid risker som tidigare inte varit kända för oss
 • vid tillbud som skulle kunnat få mycket allvarliga konsekvenser

Senast uppdaterad 2023-05-12