Truckar

Truckar är inblandade i många arbetsolyckor i Sverige. Lagerarbetare, truckförare och maskinoperatörer är de yrken som oftast är inblandade i olyckorna.

Bild på en truck på vägbana i tillverkningslokal.

Det sker många arbetsolyckor med truckar

Varje år skadas nästan åttahundra människor så pass mycket att de är borta från jobbet. Den vanligaste orsaken är att föraren tappar kontrollen över trucken, kolliderar, välter, inte använder trucken på rätt sätt, klämmer fötter och ben och får förslitningsskador på framförallt nacke, skuldror och rygg. Därför finns det regler som särskilt handlar om arbete med truck.

De här sidorna riktar sig till dig som kör truck i arbetet. Det kan till exempel vara inom partihandeln, på ett åkeri eller en godsterminal. Du kan undvika många farliga situationer om du har rätt kunskaper. Kunskap om användning av truckar och gällande regler varierar mycket mellan olika arbetsställen.

Regler för arbete med truck

Det finns regler för arbete med truck. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar (AFS 2006:5) står det att man systematiskt ska undersöka och riskbedöma användning av truckar. 

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Sikten måste vara tillfredsställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående. Lastbilsflak och liknande ska säkras innan man kör ut trucken på flaket. Den som kör truck ska ha bälte när det finns.

Arbetsgivaren ansvarar för att truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper är skriftligt dokumenterade.

Risker med att köra truck

Ofta inträffar olyckor när den som kör trucken tappar kontrollen över den. Om truckföraren har skymd sikt kan trucken kollidera med människor, andra truckar och inredning. En annan vanlig olycka är att stuka foten när man ska hoppa av eller på, klämmer fötter och ben när man på en truck med ståplatta kör mot något och instinktivt får ut en fot för att bromsa. Truckföraren eller människor runt trucken skadas ibland av gods som faller ner från truckgafflarna eller från pallställ. Truckkörning kan också ge förslitningsskador.

Arbetet med truckar är ofta ensidigt. Det kan ge besvär i rygg, nacke och skuldror eftersom kroppen belastas på samma sätt under lång tid. Truckförare arbetar ofta i vridna arbetsställningar och får förslitningsskador av upprepade ofördelaktiga vridningar i nacken. Ofta uppstår det för att få bra sikt när de ska placera gods på höga höjder och precisionsarbete när de manövrerar trucken. Föraren har blicken fäst i den riktning som han eller hon kör, medan resten av kroppen måste vara anpassad till förarplatsen och manöverreglaget. Detta är en vanlig orsak till att truckförare får besvär i nacke och skuldror.

Vissa arbetsuppgifter, till exempel vid lastning och lossning i ställage kräver att föraren hela tiden måste röra på huvudet i extrema lägen, framåt-bakåt, roterat eller en kombination av dessa rörelser.

Att manövrera trucken är ett precisionsarbete som kan medföra muskelspänningar om avlastning saknas för hand och underarm. Dessa arbetsställningar är vanliga orsaker till att truckförare får besvär i nacke, axlar och skuldror.

En annan risk är att föraren utsätts för helkroppsvibrationer via stolen eller fötterna samt vibrationer som drabbar armar och händer.

Stress vid lastning och lossning av truckar

Arbetet med truck kan innebära mycket stress, till exempel i samband med lastning och lossning av fordon eller vid höga produktionskrav. Undvik att föraren arbetar långa arbetspass under stress.

Förebyggande arbete för att minska olyckor med truckar

Se till att du har rätt sorts truck för det jobb du ska göra. Många olyckor sker när fötterna kläms mellan truckens fotplatta och något annat föremål. Det finns trucktyper med bra skydd för fötterna. Det finns även hjälpmedel som gör att du inte behöver böja eller vrida nacken onödigt mycket, till exempel kamera och monitorstöd i hytten.

Det är också viktigt att få tid att lära in en bra teknik när man använder truck. Att använda trucken i stället för att lyfta med till exempel en skjutkärra/pirra kan vara ett hjälpmedel i sig som avlastar kroppen.

Bra rutiner för att minska risken för skador med truckar

Man kan minska antalet skador genom att ha inarbetade rutiner som reglerar hur man använder truck. Rutinerna ska både ta hänsyn till risker för olyckor och för belastningsbesvär. 

Den som kör truck ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för de arbetsuppgifter de är satta att utföra. Det är även viktigt att inhyrd arbetskraft har rätt kompetens och får de instruktioner som behövs för den specifika arbetsplatsen.

Genom att använda rätt truck till en arbetsuppgift minskar riskerna både för akuta olyckor och förslitningsskador. Trucken ska kontrolleras och underhållas väl. När skador uppstår ska de åtgärdas direkt.

 • Satsa på en bra ergonomi i truckens utformning, speciellt när det gäller hur förarstolen är utformad som till exempel armstöd, nackstöd, inställbarhet, vibrationsdämpning, goda siktförhållanden. God ergonomi möjliggör ökad precision, minskat antal fel, minskad tidsåtgång för att lösa en uppgift, minskad trötthet och fysisk belastning.
 • Kamera och monitorstöd är bra ergonomiska hjälpmedel i förebyggande syfte, speciellt vid lastning och lossning i höga lägen.
 • Välj rätt truck och hjälpmedel för det jobb du ska utföra.
 • Börja arbetspasset i trucken med att ställa in förarstol och om möjligt, reglage och ratt så att de passar din kropp.
 • Truckförare och de som arbetar i närheten av truckar ska använda skyddsskor.
 • Använd bälte. Många truckar har bälte, främst för att skydda om trucken välter.
 • Undvik långvarig stress.
 • Ta en rast varje timme – sätt dig ner om du står eller ställ dig upp om du sitter. En bra rekommendation är att göra ett avbrott med 5-10 minuter per timme för att erbjuda kroppen variation och återhämtning.
 • Arbetsväxla; variera ditt arbete om det är möjligt så att du inte kör truck hela dagarna utan utför andra arbetsuppgifter. Vid arbetsväxling till arbete som innebär manuell hantering är det viktigt med goda kunskaper om riskerna med att lyfta, bära, skjuta eller dra laster.
 • Anpassa hastigheten efter de förutsättningar som gäller, golvets utförande, golvytans storlek m.m.
 • Jämna golv minskar riskerna för stötar och vibrationer, som annars kan ge besvär i rygg och nacke.
 • Planera trucktrafiken så att personskador inte kan inträffa. Så långt som möjligt ska man avgränsa trucktrafiken från gående och andra oskyddade personer. Markera körfält eller truckgångar och åtgärda platser i lokalerna som har skymd sikt.
 • Säkra eller klossa lastbilen eller släpvagnen när du arbetar med truck på bil och lastbrygga.

Krav på dokumenterade kunskaper för truckförare

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. Det vanligaste sättet att få de kunskaperna är att genomgå en truckförarutbildning. Flera organisationer, både fristående och sådana som är knutna till trucktillverkare eller branscher erbjuder utbildningar.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret att se till att personalen har tillräcklig kunskap för att köra truck i arbetet. Tillståndet ska vara skriftligt.

De större utbildningsföretagen har tillsammans med företrädare för arbetsmarknadens parter tagit fram gemensamma riktlinjer för truck­förares kunskaper och färdig­heter TLP, för truck­förar­utbildning. I vissa branscher har man tecknat avtal som kräver att truckförarna ska ha utbildning enligt TLP 10. Du hittar enkelt de utbildnings­organisationer som erbjuder TLP 10 på Internet. Information om truck­utbildningar, rekommenderade intyg med mera finns hos de olika utbildnings­organisationerna. Riktlinjerna finns på Prevents webb­plats.

Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Branschorganisationerna Maskinleverantörerna (ML) och Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) har tillsammans utarbetat informationsmaterial för att underlätta ditt val av truckutbildning och utfärdande av skriftligt tillstånd. Du hittar informationsmaterialet på deras webbplatser.

Maskinleverantörernas webbplats, öppnas i nytt fönster

TYA:s webbplats, öppnas i nytt fönster

När det gäller utbildning inom belastnings­ergonomi kan företags­hälso­vården eller motsvarande extern resurs inom ergonomi bidra med kompetens och resurser.

Statistik över truckförares arbetsskador

Faktabladet redovisar anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av maskinella truckar.

Truckar (Nr 4/2013), faktablad, pdf, öppnas i nytt fönster 

Inspektioner av truckanvändning

Vid inspektioner kontrollerar Arbetsmiljöverket arbetsgivarnas riskbedömningar för truckanvändning, att truckförarna har dokumenterade kunskaper och hur man arbetar för att förebygga belastningsergonomiska besvär.

På inspektioner kan följande frågor vara aktuella:

 • Hur ni arbetar med att bedöma riskerna och förbättra arbetsförhållandena där truckkörning förekommer
 • Belastningsergonomiska risker i samband med truckkörning och hantering av gods/varor.
 • Tillstånd och kunskaper som truckförare.

Fördjupande information om truckanvändning

Här hittar du fördjupande information om truckanvändning som kan hjälpa dig vidare i ditt arbetsmiljöarbete.

Föreskrifter

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Utöver föreskrifterna om användning av truckar (AFS 2006:5) finns flera aktuella regler: 

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter 

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1, föreskrifter 

Blybatterier (AFS 1988:4), föreskrifter

Skydd mot skada genom ras (AFS 1981:15), föreskrifter

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Broschyrer

Arbete med truck (ADI 620), broschyr

Varumottag, lager och distribution (ADI 514), broschyr

Checklistor för arbete med truck

Checklistorna ska ses som ett stöd i arbetsmiljöarbetet och syftar till att underlätta för dig som arbetsgivare att identifiera och åtgärda brister i din truckhantering. De upplyser om särskilt viktiga krav vid arbete med truckar, samt ger råd och exempel på lämpliga sätt att uppfylla kraven.

Kraven du som arbetsgivare är skyldiga att följa hittar du i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Checklistorna innehåller hänvisningar till dessa.

Riskbedömning och instruktioner för arbete med truck

Kunskaper och tillstånd i arbetet med truck

Belastningsergonomi för arbete med truck

Personlyft i arbete med truck

Tillsyn och underhåll av truck

Laddningsplatsen för truck

Truckens skyddsutrustning

Lokalerna för arbete med truck

Pallställ

Senast uppdaterad 2024-04-08