Arbetsmiljöplan

För vissa byggnads- eller anläggningsarbeten ska en arbetsmiljöplan tas fram. Det gäller byggprojekt av en viss omfattning eller där arbeten med särskild risk kommer att utföras.

Arbetsmiljöplanen ska fungera som ett styrande dokument för hur arbetsmiljöarbetet i byggprojektet ska bedrivas och hur aktörerna ska samordnas. Dess syfte är att förebygga arbetsmiljörisker i byggskedet.

När behövs en arbetsmiljöplan?

En arbetsmiljöplan ska tas fram om:

 1. något av de arbeten med särskild risk som anges i 12 a § i AFS 1999:3 behöver utföras i samband med byggnads- eller anläggningsarbetet

eller

 1. byggnads- eller anläggningsarbetena är av sådan omfattning att förhandsanmälan ska lämnas, det vill säga
  1. arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar, och sysselsätta mer än 20 personer samtidigt vid något tillfälle, eller
  2. det totala antalet persondagar beräknas bli fler än 500.

Arbeten med särskild risk som kräver en arbetsmiljöplan

Om det krävs en arbetsmiljöplan, ska den tas fram under planeringen och projekteringen. Arbetsmiljöplanen måste vara klar när det första praktiska byggnads- eller anläggningsarbetet startar.

Vem är ansvarig för att ta fram arbetsmiljöplanen?

Det är Bas-P som har ansvar att upprätta, eller låta upprätta, arbetsmiljöplanen om en sådan krävs för byggprojektet. Bas-P ska arbeta fram den under planeringen och projekteringen. Arbetsmiljöplanen måste vara klar när det första praktiska byggnads- eller anläggningsarbetet startar.

Bas-U ska uppdatera arbetsmiljöplanen om det sker förändringar, så att det motsvarar aktuella förutsättningar och de metoder som faktiskt används. Bas-U ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. Alla som arbetar där ska kunna ta del av den.

Byggherren har ett övergripande ansvar att se till att det finns en arbetsmiljöplan som är tillgänglig när byggarbetsplatsen etableras, och att den uppdateras när det sker förändringar.

Vad ska arbetsmiljöplanen innehålla?

Arbetsmiljöplanen ska innehålla följande:

A) De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 

B) En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras, exempelvis hur arbetsmiljöarbetet ska drivas.

C) En beskrivning av de åtgärder som ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli säker och hälsosam vid de av följande arbeten med särskild risk som förekommer: 

 • arbete med risk för att falla 2 meter eller mer
 • arbete med risk för ras eller att någon sjunker ner i lös mark
 • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen
 • arbete där någon exponeras för joniserande strålning
 • arbete i närheten av högspänningsledningar
 • arbete som medför risk för drunkning
 • arbete i brunnar och tunnlar eller anläggningsarbete under jord
 • arbete med dykarutrustning
 • arbete i kassun
 • arbete där sprängämnen används
 • arbete med tunga byggelement eller formbyggnadselement
 • arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik
 • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

D) Om arbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt, ska det beskrivas i arbetsmiljöplanen hur det ska göras utan att arbetsmiljörisker uppstår.

Här kan du läsa mer om de arbeten med särskild risk som kräver att en arbetsmiljöplan upprättas. För de arbetena ska åtgärder beskrivas i arbetsmiljöplanen.

Arbeten med särskild risk som kräver en arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan - handledning med AMP-guiden

Byggbranschen har tagit fram en egen handledning, AMP-guiden. Den beskriver hur man tar fram en arbetsmiljöplan:

AMP-guiden, Byggföretagens webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.
Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Sanktionsavgifter inom bygg

Eftersom det förekommer många riskfyllda arbetsmoment som faller inom tillämpningsområdet för AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningarbete, utfärdas sanktionsavgifter vid följande brister:

 • Byggherren har inte föranmält byggprojekt som kräver förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket (det vill säga är av en viss omfattning)
 • Ingen arbetsmiljöplan har upprättats, och en sådan krävs (det vill säga att förhandsanmälan krävs, eller att arbete med särskild risk ska utföras i byggprojektet)
 • Byggnads- eller anläggningsarbete utförs där fallskydd saknas och det finns risk för att någon faller 2 meter eller mer

Vanliga frågor och svar för sanktionsavgifter inom bygg, pdf, öppnas i nytt fönster

Sanktionsavgifter

Senast uppdaterad 2023-05-17