Rapportera arbetsgivares överträdelser om interna kanaler för visselblåsning

Om du vill rapportera om överträdelser av visselblåsarlagens bestämmelser om att en arbetsgivare inte uppfyller sina skyldigheter om att ha interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning - visselblåsning - enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:890), ska du skicka ditt tips till arbetsmiljoverket@av.se. Skriv ”Rapport om brister i interna kanaler” i ämnesraden.

arbetsmiljoverket@av.se

Din rapportering kan exempelvis handla om

  • att arbetsgivaren saknar interna kanaler för rapportering av missförhållanden, det vill säga kanal för visselblåsning
  • att den som utsetts för att hantera rapporterna om missförhållanden inte är att betrakta som oberoende och självständig
  • att det saknas skriftlig dokumentation som beskriver den interna kanalen för rapportering av eventuella missförhållanden eller hur rapportering och uppföljning av missförhållanden ska gå till
  • att det finns brister i tillgängligheten till de interna rapporteringskanalerna.

Mer information om arbetsgivares skyldigheter om att interna kanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning (visselblåsning) enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (SFS 2021:890) kan du läsa här:

Visselblåsning

Med start senast 17 juli 2022 tar Arbetsmiljöverket också emot, följer upp och lämnar återkoppling på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Om du vill rapportera om missförhållanden om produktsäkerhet eller annat, eller läsa mer så kan du göra det här:

Externa rapporteringskanal – visselblås till Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2023-07-13