Vår verksamhet

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen.

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden, och det är vår uppgift att se till att företag och organisationer följer lagen. Goda arbetsförhållanden gynnar både individen, organisationen och samhället.

Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför verkar vi för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete där alla kan bidra.  

Föreskrifter och regelarbete

Vi har runt 80 juridiskt bindande föreskrifter på arbetsmiljöområdet som vi ständigt arbetar med att förbättra. Vår ambition är att regler och föreskrifter ska bli tydligare, mer lättillgängliga och inriktade på områden där de gör störst nytta. Du hittar alla våra föreskrifter på sidan Föreskrifter.

Föreskrifter

Sanktionsavgift istället för böter

Förr var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem. Efter en lagändring 2014 är fler regler kombinerade med en sanktionsavgift. Skillnaden är att böter är ett straff som arbetsgivaren döms till i domstol, medan sanktionsavgift är en avgift som arbetsgivaren betalar. Information om vilka regler som omfattas och vad sanktionsavgifter kan innebära finns på sidan om sanktionsavgifter. 

Sanktionsavgifter

Bra arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga

En slutsats av vårt regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö åren 2011–2016 var att arbetsmiljön i Sverige är ojämställd och att det krävs ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete för att synliggöra strukturerna som driver den arbetsrelaterade ohälsan. Detta är ytterligare några slutsatser:

  • I kvinnodominerat arbete är förutsättningarna sämre, riskerna för ohälsa större och risken högre att arbetstagare slutar till följd av ohälsa eller missnöje.
  • Alltför hög fysisk och emotionell belastning i kvinnodominerat arbete är följder av brister i arbetsmiljön som drabbar både kvinnor och män – det är inte en fråga om biologi utan om vilken belastning man utsätts för.
  • De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De måste därför hanteras på organisatorisk nivå och inte på individnivå.
  • De värderingar och normer som ligger bakom att arbetsvillkor och arbetsmiljö är ojämställd måste ifrågasättas. Ansvaret för att förändra arbetsvillkor och arbetsmiljön ligger hos de parter som verkar på arbetsplatserna. 

Jämställdhet i arbetsmiljön

Nationell tillsyn av byggnads- och anläggningsarbete

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade i landet. Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnads­arbetare som hos andra arbetstagare.  

Du kan läsa mer om den nationella tillsynen av byggnads- och anläggningsarbete på vår sida om aktuella inspektioner.

Aktuella inspektioner

Tillgänglighet

Vi är en av flera myndigheter som har ansvar för att förverkliga den politik som rör funktionshinder inom området arbetsmiljö. Vi driver frågor om tillgänglighet som en naturlig del av vårt arbetsmiljöarbete och tillsynsuppdrag. Arbetsmiljön behöver fungera för alla arbetstagare med olika förutsättningar, både fysiska, sociala, psykiska och kognitiva. 

Tillgänglig arbetsmiljö

Miljöarbete

Arbetsmiljöverkets verksamhet påverkar miljön, därför arbetar vi ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Vi ställer miljökrav vid upphandling, försöker minska koldioxidutsläppen vid våra resor i tjänsten och minska energiförbrukningen i våra lokaler.

Redovisning av miljöledningsarbetet 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Statistik och analys

På uppdrag av regeringen arbetar vi med att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador. Som komplement till anmälningarna av arbetsskador gör vi vartannat år undersökningar om hur den sysselsatta befolkningen upplever sin arbetsmiljö och eventuella besvär den medför. Med utgångspunkt från dessa undersökningar identifierar vi trender och samband mellan arbetsmiljö och arbetsskador. 

Arbetsmiljöstatistik - officiell arbetsskadestatistik

Under året följer vi upp och analyserar kunskapen och tillämpningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på landets arbetsplatser.

Marknadskontroll

Vi bedriver en aktiv marknadskontroll som innebär att vi kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Vi ansvarar för marknadskontroll av ett stort antal produkter där gemensamma regler inom EU gäller för flertalet av dem. Den mest utmanande produktgruppen inom EU att bedriva marknadskontroll inom är maskiner. Variationen av dem är stor och utvecklingen snabb. När det gäller maskiner ansvarar vi både för de som används av arbetstagare och av privatpersoner. Vi prioriterar tillsyn av produkter som innebär stora skaderisker.

Marknadskontroll av farliga produkter

Internationellt arbete

Vi deltar internationellt för att påverka utvecklingen av den europeiska arbetsmiljöpolitiken. Vi hävdar vikten av en bra arbetsmiljö och ett offensivt arbetsmiljöarbete. En god arbetsmiljö minskar riskerna att drabbas av arbetsolyckor och sjukdomar. Bra arbetsförhållanden främjar hälsa och personlig utveckling, framgång för företag och organisationer samt tillväxt och välstånd för samhället, både i Sverige och andra länder. Vi medverkar i EU:s arbete med direktiv, standardisering och marknadskontroll, och vi deltar i nordiska och europeiska utvecklingssamarbeten.

EU-arbete

EU-kampanj

Varje år genomför EU-länderna en gemensam kampanj under den europeiska arbetsmiljöveckan i oktober. Temat för kampanjen är hälsosamt arbetsliv och budskapet åren 2020–2022 är ”Friska arbetsplatser belastar rätt”.  Sverige bedriver kampanjen genom tillsyn, kommunikation och seminarier i samarbete med arbetsmarknadens parter. Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, är samordnande myndighet i Sverige.

Friska arbetsplatser belastar rätt (Europeiska arbetsmiljöbyrån)

Register för utstationering

Vi ansvarar för att förvalta ett nationellt register över utstationering. En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige är skyldiga att anmäla när utstationeringen sker och att utse en kontaktperson. Anmälan kan göras via vår webbplats. Informationen i anmälan underlättar för myndigheter och arbetsmarknadens parter att säkerställa de utstationerade arbetstagarnas rättigheter i Sverige. Vi utövar tillsyn för att se till att reglerna följs.

Utstationering - utsänd för att arbeta i annat land

Senast uppdaterad 2023-10-16