Fler nyheter

Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet

När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Bild på några medarbetare inom hemtjänsten som har ett möte vid ett bord.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), som började gälla 2016, är unika sett ur ett internationellt perspektiv. Syftet med OSA-föreskrifterna är bland annat att säkerställa att det finns kunskap hos arbetsgivare att hantera och förebygga risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskrifterna beskriver arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa orsakad av för hög arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Alla tre är vanliga orsaker till arbetsrelaterad ohälsa.

Den 1 december presenterades den andra rapporten från Arbetsmiljöverkets utvärdering av OSA-föreskrifterna. Rapporten handlar om möjliga samhällsmål, det vill säga föreskrifternas eventuella påverkan på arbetsmarknaden och samhället i stort. Externa forskargrupper har bidragit med underlag till rapporten.

Hela organisationen behövs i arbetsmiljöarbetet

Rapport nummer två bekräftar slutsatsen från den första rapporten att det behövs mer kunskap för att stödja tillämpning av föreskrifterna. Risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är svåra att mäta och bedöma med enkla och generella mått eller gränsvärden. Implementering av OSA-föreskrifterna är situationsbundet och behöver involvera hela organisationen.

– Det är viktigt att se arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som ett långsiktigt arbete som inte är färdigt och alltid behöver utvecklas. Om vi alla hjälps åt kommer vi med tiden att skapa en förbättrad arbetsmiljö med bättre hälsa och goda arbetsplatser för alla, säger Viktoria Bergström, projektledare för utvärderingsarbetet.

Balans mellan krav och resurser i verksamhetsbeslut

I flera av underlagen till rapporten finns iakttagelser om den centrala roll som närmaste chef har. Det är en utmaning att de åtgärder som ibland krävs för att få balans mellan krav och resurser behöver integreras i verksamhetsbeslut, något som närmsta chef inte alltid kan besluta om.

– Frågan om resurstilldelning ligger ibland på en annan organisatorisk nivå. Därför kan föreskrifterna leda till att högsta ledning behöver involveras i arbetsmiljöarbetet på ett annat sätt än tidigare, även om ingen förändring skett i vem som har det yttersta ansvaret. Hela organisationen behöver vara med för att föreskrifterna ska implementeras på ett bra sätt, säger Viktoria Bergström.

Utvärderingen visar att föreskrifterna fortfarande har ett högt nyhetsvärde för massmedierna, även efter det stora initiala intresset i samband med att de trädde i kraft. Intresset för föreskrifterna och tillhörande informationsmaterial på Arbetsmiljöverkets webbplats är också stort.

Bakgrund – Utvärdering av OSA-föreskrifterna

Främst ska föreskrifterna vara ett stöd för arbetsgivare och skyddsombud i arbetsmiljöarbetet. Tillämpbarheten av föreskrifterna ligger både i det löpande arbetsmiljöarbetet och vid mer riktat förebyggande arbetsmiljöarbete.

Utvärderingens första rapport, som kom 2022, handlade om föreskrifternas användbarhet i praktiken på arbetsplatserna och för exempelvis företagshälsovård, arbetsmarknadens parter och partsorganisationer.

 

Relaterade nyheter

Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Nya reglerna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer dras tillbaka
  • 20 december 2023
Arbetsmiljöverket föreslår att de nya bestämmelserna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer (kategori 1–4) dras tillbaka och ersätts av nya ändringsföreskrifter som nu går ut på remiss. Bestämmelserna skulle ha trätt ikraft 1 december 2025. I de nya ändringsföreskrifterna föreslås att de ...
Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd
  • 15 december 2023
Du som är arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft 1 januari 2025.
Fler nyheter om Bygg, anläggning