Fler nyheter

Montering av solceller på tak – vad gäller?

Har du koll på de arbetsmiljöregler som gäller vid montering av solceller på tak? Här går vi igenom hur du förebygger risker och vem som är ansvarig för vad.

Monterade solceller på ett hustak.

Montering av solcellspaneler på taket på en fastighet räknas som ett byggnads- och anläggningsarbete. Det är ett planerat arbete som omfattar flera olika moment, till exempel montering av infästningssystem och paneler samt installation av el. Montering av solceller är därför inte ett tillfälligt arbete på tak enligt våra regler om byggnads- och anläggningsarbete.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Risker i arbetsmiljön för dig som monterar solceller på tak

Du som jobbar med att montera solcellspaneler är utsatt för flera risker i din arbetsmiljö. Exempel på risker:

  • Fall från höjd, två meter eller mer.
  • Tunga lyft och manuell hantering: solceller är stora och kan väga 23–32 kg.
  • Hälsofarligt damm: du kan utsättas för farligt damm eftersom takpannor kan innehålla kvarts och asbest.

Att arbetstagaren faller är en av de största riskerna vid montering av solceller på tak. Arbetsgivare och ensamföretagare är alltid ansvariga för att förebygga fallrisker vid ett byggnads- och anläggningarbete.

Använd gemensamma fallskyddsanordningar vid montering av solceller

För att skydda arbetstagarna mot fall ska arbetsgivaren i första hand använda så kallade gemensamma fallskyddsanordningar, det vill säga skyddsanordningar som skyddar flera personer mot risken att falla. Det kan till exempel vara skyddsräcken eller ställningar som är byggda för att vara ett fallskydd.

Fallskydd ska förebygga fallrisker vid alla arbetsmoment. Det ska till exempel vara lätt och säkert för arbetstagarna att ta sig upp på taket via en så kallad tillträdesled.

Läs mer om fallskyddsanordningar vid arbete på höjd och om ställningar:

Arbete på höjd

Ställningar

I undantagsfall – använd personlig fallskyddsutrustning

Om det inte går att skydda arbetstagarna med någon typ av gemensam skyddsanordning, kan det vid kortvariga arbetsmoment vara tillräckligt med personlig fallskyddsutrustning.

Ett kortvarigt arbete innebär till exempel att du byter enstaka takpannor eller andra liknande tillfälliga arbeten på tak. När det handlar om montering av solceller kan ett exempel vara när ett gavelskyddsräcke monteras eller tas ner.

Personlig fallskyddsutrustning

Vem är ansvarig?

Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att arbetstagare ska kunna arbeta säkert med montering av solceller på tak. Arbetsgivaren ansvarar också för att arbetstagare har rätt utbildning och kunskaper för att kunna utföra arbetet.

Arbetsgivare – byggnads- och anläggningsarbete

En byggherre är en person eller organisation som tar initiativ och ansvarar för att genomföra ett byggnads- och anläggningsarbete. Byggherren har det övergripande ansvaret på en byggarbetsplats och behöver därför, utöver arbetsgivaren, se till att alla följer arbetsmiljöreglerna.

Byggherren ska beskriva åtgärderna mot fallrisker i en arbetsmiljöplan. Planen kan då fungera som en instruktion för hur arbetstagarna ska vara skyddade mot fallrisker.

Byggherren

Arbetsmiljöplan

Vid montering av solceller åt privatpersoner har ofta entreprenören ett samlat och självständigt uppdrag. Om så är fallet innebär det att entreprenören har rollen som både byggherre och byggarbetsmiljösamordnare. Entreprenören ska då följa de arbetsmiljöregler som gäller för byggherren och byggarbetsmiljösamordnaren.

Relaterade nyheter

Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd
  • 15 december 2023
Du som är arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft 1 januari 2025.
Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet
  • 4 december 2023
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och soci...
Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning
  • 16 november 2023
Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.
Fler nyheter om Bygg, anläggning