Fler nyheter

Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)

  • 1 mars 2023

Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.

– Jag beklagar att den rättsliga utredningen har resulterat i oklarheter och genom beslutet uppfattats som vägledande. Det har aldrig varit vår myndighets avsikt. Det finns felaktiga hänvisningar och det görs uttalanden kring områden som vi inte ”äger” i den utredning som beslutet fastställer och vi väljer därför att upphäva det interna beslutet, säger Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Fungerande dialog och samverkan är viktig

Arbetsmiljöverket ska verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och på arbetsmarknaden. Vi ska främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet, men myndigheten har inte möjlighet att utöva tillsyn och därmed inte befogenhet att ingripa med tvångsmedel för att trygga efterlevnaden av samverkansreglerna. Det betyder att vi inte har befogenhet att bedöma och ta ställning till hur den samverkan ska se ut. Detta har gällt sedan lång tid tillbaka.

Kommer man inte överens på en arbetsplats vilken roll ett skyddsombud ska ha i till exempel ett ärende som rör en individ, blir det en arbetsrättslig fråga som ytterst prövas av domstol.

– Det är viktigt att samverkan fungerar och bygger på samförstånd och samsyn mellan parterna på arbetsplatsen. En god dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter är en förutsättning för att lyckas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Eva Nilsson.

Ta del av beslutet

Upphävande av beslut daterat den 1 oktober 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Relaterade nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
  • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Arbetsmiljöverket inspekterar små företag
  • 18 september 2023
Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning för 2024
  • 11 september 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Nya utbildningskrav har börjat gälla vid hantering av diisocyanater
  • 30 augusti 2023
I Sverige har Arbetsmiljöverket länge haft krav på att de arbetstagare som hanterar diisocyanater ska ha genomgått en utbildning. Den 24 augusti började nya utbildningskrav gälla för de diisocyanater som omfattas av begränsningen i EU:s Reach-förordning.
Fler nyheter