Fler nyheter

Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)

  • 1 mars 2023

Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.

– Jag beklagar att den rättsliga utredningen har resulterat i oklarheter och genom beslutet uppfattats som vägledande. Det har aldrig varit vår myndighets avsikt. Det finns felaktiga hänvisningar och det görs uttalanden kring områden som vi inte ”äger” i den utredning som beslutet fastställer och vi väljer därför att upphäva det interna beslutet, säger Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Fungerande dialog och samverkan är viktig

Arbetsmiljöverket ska verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och på arbetsmarknaden. Vi ska främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet, men myndigheten har inte möjlighet att utöva tillsyn och därmed inte befogenhet att ingripa med tvångsmedel för att trygga efterlevnaden av samverkansreglerna. Det betyder att vi inte har befogenhet att bedöma och ta ställning till hur den samverkan ska se ut. Detta har gällt sedan lång tid tillbaka.

Kommer man inte överens på en arbetsplats vilken roll ett skyddsombud ska ha i till exempel ett ärende som rör en individ, blir det en arbetsrättslig fråga som ytterst prövas av domstol.

– Det är viktigt att samverkan fungerar och bygger på samförstånd och samsyn mellan parterna på arbetsplatsen. En god dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter är en förutsättning för att lyckas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Eva Nilsson.

Ta del av beslutet

Upphävande av beslut daterat den 1 oktober 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Relaterade nyheter

Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
  • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
  • 6 mars 2024
Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
  • 22 februari 2024
2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Fler nyheter