Fler nyheter

Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)

  • 1 mars 2023

Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.

– Jag beklagar att den rättsliga utredningen har resulterat i oklarheter och genom beslutet uppfattats som vägledande. Det har aldrig varit vår myndighets avsikt. Det finns felaktiga hänvisningar och det görs uttalanden kring områden som vi inte ”äger” i den utredning som beslutet fastställer och vi väljer därför att upphäva det interna beslutet, säger Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Fungerande dialog och samverkan är viktig

Arbetsmiljöverket ska verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och på arbetsmarknaden. Vi ska främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet, men myndigheten har inte möjlighet att utöva tillsyn och därmed inte befogenhet att ingripa med tvångsmedel för att trygga efterlevnaden av samverkansreglerna. Det betyder att vi inte har befogenhet att bedöma och ta ställning till hur den samverkan ska se ut. Detta har gällt sedan lång tid tillbaka.

Kommer man inte överens på en arbetsplats vilken roll ett skyddsombud ska ha i till exempel ett ärende som rör en individ, blir det en arbetsrättslig fråga som ytterst prövas av domstol.

– Det är viktigt att samverkan fungerar och bygger på samförstånd och samsyn mellan parterna på arbetsplatsen. En god dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter är en förutsättning för att lyckas med det förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Eva Nilsson.

Ta del av beslutet

Upphävande av beslut daterat den 1 oktober 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Relaterade nyheter

Vår tipstjänst har utvecklats och byter nu namn
  • 22 mars 2023
Vi har utvecklat vår e-tjänst Tips och arbetstagares anmälan. Samtidigt byter den även namn till Tipsa om risker i arbetsmiljön. Den nya versionen ska underlätta för dig som vill tipsa oss om risker i arbetsmiljön på din egen eller andras arbetsplats.
Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
  • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
  • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
  • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter