Luft och ventilation

Du påverkas av den luft du andas. En bra ventilation behövs för att föra bort luftföroreningar som farliga ämnen, fukt och dålig lukt.

Ventilation betyder luftväxling, det vill säga att förorenad luft byts ut mot frisk uteluft. Ibland används begreppet ventilation också för ventilationssystem, det vill säga system som ger luftväxling. Systemen styr hur luften tillförs och sprids i en lokal. En bra ventilation minskar halten av föroreningar i luften, men den kan inte ta bort allt.

Allmänventilationen utformas för att ventilera hela lokalen

I vanlig inomhusluft kan det finnas många olika föroreningar. Luftföroreningarna påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ. I lokaler där det framförallt är människorna själva, byggnadsmaterial och inredning som avger föroreningar behöver hela lokalen ventileras.

För att uppnå en bra allmänventilation behövs en viss storlek på luftflödet, alltså den mängd uteluft som tillförs lokalen. Det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, den så kallade tilluften, är ren. Tilluften ska tillföras de delar av lokalerna där personer vistas, utan att besvärande drag uppstår. 

Det är vanligt att behovet av att föra bort dålig lukt styr hur mycket ventilation som behövs. På kontor är det ofta också för varmt. Höga temperaturer medför att luften upplevs som sämre, och värmen kan göra att du blir trött och arbetar mindre bra. Bra ventilation kan bidra till att sänka temperaturen.

Läs mer på våra sidor om allmänventilation.

Allmänventilation

Byggnadsrelaterad ohälsa

Besvär som kopplas ihop med att man vistas i en byggnad, byggnadsrelaterad ohälsa, beror ofta på fuktskador i byggnaden. De kan vara orsakade av till exempel vattenläckage, kondensvatten eller byggfukt. Dålig ventilation kan ibland försvåra besvären.

Du kan läsa mer om byggnadsrelaterad ohälsa eller byggnadsrelaterade hälsobesvär på vår sida om inomhusmiljö och hälsobesvär.

Inomhusmiljö och hälsobesvär

Processventilation för ut farliga ämnen från produkter och processer

På många arbetsplatser avges ämnen som kan vara direkt hälsofarliga. Det gäller vid byggverksamhet och i verkstäder men också hos, till exempel, frisörer och nagelskulptörer. Det som avges är damm och rök, men också ångor från vätskor och hälsoskadliga gaser. Om de farliga ämnena inte förs bort kan de ge upphov till allvarliga sjukdomar, direkt eller efter längre tids inandning. De kan till och med vara dödliga.

Om föroreningar avges koncentrerat ska ventilationen ta hand om föroreningarna så nära källan som möjligt. Det kallas processventilation och ett exempel på detta är punktutsug vid svetsning. Även om man har processventilation behövs det allmänventilation. Den ska dels ta hand om de föroreningar som processventilationen inte lyckats fånga upp, dels de som avges spritt i lokalen.

Läs mer på våra sidor om processventilation.

Processventilation

På sidorna om att projektera och bygga restaurang kan du läsa mer om vad man ska tänka på när det gäller ventilation i restauranger.

Projektera och bygga restaurang

Andra åtgärder för att förbättra luftkvalitén

Städning är en bra början

Halten av luftföroreningar kan minskas på olika sätt. I alla typer av lokaler har städningen stor betydelse för att minska halten av föroreningar i luften. Dammiga ytor fungerar som en partikelreservoar ifrån vilken förorenande partiklar virvlar upp. Om man städar lokalerna väl får man därför en bättre luftkvalitet.

Läs mer på våra sidor om städning.

Städning

Kontor har ofta värmeöverskott

Om ventilationen fungerar väl räcker detta normalt för att sänka temperaturen. Man kan också ta till andra åtgärder som till exempel att:

  • sätta upp solavskärmning, till exempel markiser eller persienner
  • placera värmealstrande maskiner, som kopiatorer och faxar, i rum med extra ventilation
  • sänka temperaturen med hjälp av kylinstallationer eller nattkylning (när ventilationen får gå under natten och kyla husets stomme - vilket gör att det blir svalare under dagen).

Läs mer på våra sidor om temperatur och klimat.

Temperatur och klimat

Använd material, maskiner, processer och arbetsmetoder som avger så lite luftföroreningar som möjligt

I industrilokaler förekommer ofta processer som ger upphov till farliga föroreningar. För att minimera föroreningarna ska man i första hand använda material, maskiner, processer och arbetsmetoder som avger så lite luftföroreningar som möjligt.

Man kan också begränsa spridningen av luftföroreningar genom att kapsla in processer eller utföra arbetsmoment som alstrar mycket luftföroreningar i avskilda utrymmen. Om detta inte är tillräckligt ska man installera processventilation.

Luftrening minskar luftföroreningarna

Föroreningshalten kan också minskas genom rening av luften med särskilda luftrenare. Luftrenare verkar genom att luften i lokalen får cirkulera genom någon typ av filter. Med ett partikelfilter kan fina, fasta luftföroreningar tas bort. Med ett kolfilter kan även vissa gasformiga föroreningar tas om hand.

Föreskrifter om luft och ventilation 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Ordlista Ventilation

Ventilation, luftens väg i lokaler, illustration

Allmänventilation - Ventilation som tar hand om luftföroreningar från människor, byggnadsmaterial, inventarier och dylikt. Jämför processventilation.

Avluft - Frånluft som leds ut i det fria.

Cirkulationsluft - Luft som cirkulerar inne i ett rum eller frånluft som återförs till samma rum som den hämtats från.

Frånluft - Luft som förs ut från ett rum eller en lokal.

Infraljud - Ohörbart ljud med låga frekvenser, under 20 Hz.

Luftbehandling - Behandling av luft genom beredning (till exempel värmning och filtrering), luftdistribution och luftväxling.

Luftföring – Det sätt på vilket man får luften att röra sig inom en byggnad.

Luftförorening - Skadliga och andra icke önskvärda ämnen eller organismer i luft.

ppm - Parts per million (miljondel). Exempel: 1000 ppm koldioxid innebär att 0,1 % av luften består av koldioxid.

Processventilation - Ventilation för att omhänderta luftföroreningar från materialhantering och industriella processer vid källan, en form av frånluft.

Rumsluft, inneluft - Luft inne i rum.

Tilluft - Luft som tillförs ett rum. Tilluft kan vara uteluft, återluft eller överluft.

Uteluft - Luften utomhus eller luft som hämtats från det fria.

Ventilation - Ventilation är samma sak som luftväxling, det vill säga att förorenad inomhusluft byts ut mot ren uteluft.

Återluft - Frånluft som återförs till en grupp av rum.

Överluft - Luft som överförs från ett rum till ett annat.

Senast uppdaterad 2022-01-10