Lokaler och arbetsutrymme

Hur en arbetsplats är utformad har stor betydelse. Det påverkar hur man trivs men också vilka risker som finns för att råka ut för olycksfall eller arbetssjukdomar.

En truck som kör på körbanan i tillverkningslokalen

De här sidorna handlar om hur en bra arbetsplats ska utformas. Hur stora ytor behövs, hur ska luften och ljuset vara, hur ska risken för olyckor undvikas, hur ska man utrymma vid en olycka, hur ska man undvika störande ljud – allt detta är exempel på vad som tas upp.

Risker i lokaler och arbetsutrymmen

På en arbetsplats kan det finnas många olika risker. Några av dessa beror på maskiner eller fordon som används. Andra beror på hanteringen av farliga kemiska ämnen. Denna typ av risker tas inte upp här. Här tar vi bara upp risker som beror på hur arbetsplatsen ser ut rent fysiskt:

  • Små utrymmen gör att man arbetar med dålig ergonomi.
  • Ojämna golv ökar risken för fall.
  • Dåliga räcken, ledstänger, trappor och lastöppningar kan leda till fall.  
  • Olämpliga utrymningsvägar försvårar utrymning.
  • Transporter i trappor kan leda till belastningsbesvär.
  • Dålig ventilation, bristande städning och olämpliga materialval försvårar för den som har astma eller allergi.
  • Dålig belysning bländar och gör arbetet mer tröttande.
  • Höga ljudnivåer kan ge hörselproblem och störande ljud försvårar möjligheten att koncentrera sig.

Föreskrifter om lokaler och arbetsutrymme

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:02), föreskrifter

Buller (AFS 2005:16), föreskrifter

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:05), föreskrifter

Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS:2001:01), föreskrifter

Broschyrer och böcker om arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö (H455), bok

Gör rätt redan i planeringen och projekteringen (ADI 709), broschyr

Planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö - checklista om arbetsmiljöansvar (ADI 714)

 

Senast uppdaterad 2023-04-11