Infällda LED-plattor

Övergången från lysrör till LED har gått snabbare än beräknat och idag installeras ytterst få lysrörsarmaturer på våra arbetsplatser. Anledningarna är flera.

LED-armaturer och speciellt de så kallade LED-plattorna (ofta infällda i undertak) innebär ofta lägre energiförbrukning, lägre pris, enklare installation och ibland möjlighet till mer flexibelt utnyttjande av lokalerna. Den snabba övergången har dock medfört belysningsmässiga konsekvenser.

Synergonomiska brister som uppstått

Pendlade lysrörsarmaturer, som fortfarande är mycket vanliga, har oftast en del av ljuset riktat upp mot taket för att skapa en reflekterad allmänbelysning. LED-plattor infällda i taket medför att sådant uppljus saknas och att intilliggande takytor blir därför betydligt mörkare. Det innebär en stor risk för att LED-plattorna upplevs som bländande.

Sådan bländning kan vara särskilt påtaglig i öppna kontorslösningar där LED-plattor längre fram i lokalen och kommer allt mer centralt i arbetstagarens synfält. Dessutom saknar ofta dagens LED-plattor, i motsats till flertalet pendlade lysrörsarmaturer, den avskärmning som krävs för att undvika bländning.

Mätningar

Mätningar av luminanserna (ljusheten) bekräftar upplevelsen av bländning. Skillnaden i luminanser mellan tak och LED-platta bör inte överstiga ca 10 gånger, ju lägre skillnad desto bättre. Sett från arbetstagarnas position kan skillnaden tyvärr vara väsentligt högre beroende på fabrikat, placering och eventuell avskärmning.

Föreskriftskrav

Om armaturer, inklusive LED-plattor, placerats så att de medför bländning strider detta mot Arbetsmiljöverkets krav i föreskriften om Arbetsplatsen utformning (AFS 2020:1). I § 136 anges att god belysning innebär bländfrihet. Detta krav ställs för att medge goda arbetsförhållanden vilket gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

Alternativ för att åtgärda bristerna

Vid projektering och nybyggnation är det centralt att utforma belysningen så att bländning inte uppstår genom att välja lämpliga armaturer och placering av dessa. Här kan ljusplanerare och belysningsdesigners vara till stor hjälp.

Bländning från redan installerade LED-plattor kan minskas på flera sätt, till exempel genom att höja upp dem i undertaket med hjälp av infällnadsramar förutsatt att de får plats. Det kan också göras genom att placera fysiska avskärmningar runt plattorna.

Belysningen på arbetsplatser: Byt till bra LED när lysrören ska fasas ut.

Två direktiv (ekodesign och RoHS) ställer krav på utfasningen av olika typer av lysrör innehållande kvicksilver under år 2023. Från den 24 aug får inga av dessa produkter sättas på marknaden inom EU.

De nya EU-direktiven ska inte uppfattas som någon form av omedelbart förbud mot försäljning av dessa ljuskällor. Det finns då en risk för pådrivande och ogenomtänkta val gällande typ av ljuskällor och armaturer inför den framtida, nödvändiga omställningen till LED. Fastighetsägare och företag kan exempelvis komma att välja billiga belysningslösningar baserade på undermåliga utföranden av takinfällda LED-plattor.

Dessa kan innebära besvärande kontrastbländning mot närliggande ytor i innertaket, särskilt i öppna kontorslösningar. Arbetsmiljöverket får in rapporter från arbetsplatser gällande denna typ av besvär vilket strider mot §136 i våra föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) gällande krav på bländfri belysning. Vid en inspektion kan arbetsgivare tvingas till omfattande förändringar av nyinstallerade belysningsanläggningar baserade på undermåligt utformade LED-plattor. Ett alternativ till dessa är väl utformade pendlade armaturer.

Förtydligande

Innebörden av att ”sätta på marknaden” kan behöva förtydligas. Det innebär att grossister med flera inom EU inte tillåts köpa in angivna lysrörsprodukter från tillverkare och grossister såväl inom som utanför EU. Men grossister etcetera inom EU får fortsatt fritt leverera det de har i lager till underleverantörer och detaljister etcetera. Dessa får i sin tur fritt sälja ut sina lager till kunder utan tidsbegränsning. Lagren beräknas i praktiken vara slut inom högst fem år.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-12