Vägledning om arbetsanpassning

De här sidorna är en vägledning om arbetsanpassning och riktar sig främst till arbetsgivare och chefer, men även skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor, samt arbetstagare.

Alla arbetsgivare ska jobba förebyggande för att arbetstagarna inte ska bli sjuka eller skadas på grund av arbetet. Det står i arbetsmiljölagen (1977:1160) och i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Även om arbetsgivare följer dessa regler och bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete, kan arbetstagare få en nedsatt förmåga att utföra sina arbetsuppgifter, bli sjuka, eller råka ut för olyckor, på eller utanför arbetet.

Föreskrifterna om arbetsanpassning har två syften:

  • Förebygga ohälsa genom åtgärder i arbetsmiljön.
  • Göra det möjligt för arbetstagare som är borta från arbetet på grund av sjukdom, att så snart som möjligt återkomma till sitt arbete, oavsett om behovet av arbetsanpassning är orsakat av arbetet eller inte.

På de här sidorna förklarar och utvecklar vi innehållet i paragraferna i föreskrifterna om arbetsanpassning. Det gör vi genom att beskriva vad arbetsgivarna kan göra för att förebygga ohälsa och arbetsanpassa för att undvika sjukfrånvaro, eller efter sjukfrånvaro.

De här sidorna ger allmänna exempel på arbetsanpassningsåtgärder och är ingen fullständig beskrivning av vilka arbetsanpassningsåtgärder som finns, eller vid vilka tillfällen de är bäst att använda. Många olika faktorer påverkar vilken typ av arbetsanpassning som är mest lämplig. Det är arbetsgivaren, arbetstagaren, och vid behov företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp, som måste komma fram till vad som passar.

Vilka är berörda av föreskrifterna om arbetsanpassning?

Till vem riktar sig föreskrifterna om arbetsanpassning?

Organisation av arbetsanpassning

Tillvägagångssätt vid arbetsanpassning

Frågor och svar om de nya föreskrifterna om arbetsanpassning

Aktörer och exempel på stöd

Föreskrifterna om arbetsanpassning preciserar vad arbetsgivaren ska göra utifrån regler i arbetsmiljölagen. Det ingår inte i Arbetsmiljöverkets uppdrag att ta fram föreskrifter och vägledning om andra aktörers verksamhet, men vi visar här exempel på andra aktörer inom området arbetsanpassning och rehabilitering, och exempel på stöd arbetsgivaren kan få från dessa vid arbetsanpassningsarbetet.

Aktörer:

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Försäkringskassan

Hälso- och sjukvården

Exempel på stöd:

Lönebidrag

Bidrag till hjälpmedel

Bidrag till anpassning av arbetsplatsen

Vägledning och information

Bidrag till arbetshjälpmedel

Bidrag till arbetsplats­inriktat rehabiliterings-stöd

Ansvarar för den medicinska rehabiliteringen

Hjälpmedel

 

Arbetsgivare, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen, Arbetsförmedlingens webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare information om arbetsanpassning och rehabilitering:

Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter

Omslag Förekriften Arbetsanpassing
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning
Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-03-21