Arbetsanpassning – förebygg eller åtgärda sjukfrånvaro

Du som arbetsgivare ska vid behov göra individuella åtgärder i arbetsmiljön. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och att arbetstagare med nedsatt förmåga ska kunna utföra sitt vanliga arbete, eller återgå till arbete efter en sjukskrivning. Du som arbetsgivare kan få stöd för arbetsanpassning.

Bild på två kvinnor som tittar på en datorskärm

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är grunden för att skapa en bra arbetsmiljö. Men även om man gör ett bra arbete med SAM så räcker det inte alltid. Det kan ibland även behövas individuella åtgärder för att alla arbetstagare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att riskera att bli sjukskrivna, eller för att kunna återgå i arbete efter sjukfrånvaro. Det är då föreskrifterna om arbetsanpassning träder in.

Alla arbetsgivare ska i dialog med sin medarbetare ta reda på hur denne mår, och vid behov arbetsanpassa arbetsmiljön. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och att arbetstagare med nedsatt förmåga ska kunna utföra sitt vanliga arbete, eller återgå till arbetet efter sjukfrånvaro.

Arbetsanpassning utifrån medarbetarens specifika behov

För att förebygga sjukfrånvaro, eller för att underlätta återgång till arbetet efter sjukfrånvaro, ska du som arbetsgivare ha en regelbunden dialog med dina medarbetare. Utifrån medarbetarens specifika behov ska ni tillsammans identifiera om en arbetsanpassning behöver genomföras, och vilka åtgärder som det innebär. Du som arbetsgivare ska sedan genomföra dessa.

Det ska även finnas rutiner för hur du tar emot information om behov av arbetsanpassning, och om hur du sedan ska agera. Dessa rutiner ska vara kända av alla på arbetsplatsen.

Det kan bli aktuellt med arbetsanpassning för att:

 • förebygga sjukfrånvaro
 • din medarbetare är sjukskriven, och ska återgå till arbetet.

Orsaken till sjukfrånvaron kan ha skett utanför arbetsplatsen.

Vad innebär en arbetsanpassning?

Arbetsanpassningen är en individuell åtgärd som arbetsgivaren kan göra i den fysiska, organisatoriska eller sociala arbetsmiljön. Den kan vara antingen tidsbegränsad eller varaktig.

En arbetsanpassning kan exempelvis handla om:

 • ändrade arbetstider,
 • anpassning av arbetsuppgifter,
 • användning av arbetshjälpmedel,
 • socialt stöd,
 • särskilda arbetsinstruktioner,
 • personligt anpassad skyddsutrustning.

Stöd till dig som arbetsgivare

Om din verksamhet inte har egna kunskaper om arbetsanpassning så ska en extern expert anlitas, exempelvis från företagshälsovården. Du kan också få stöd och information från Försäkringskassan om:

 • hur man tar fram en plan för återgång i arbete,
 • vilka förebyggande alternativ som finns till sjukskrivning,
 • bidrag till arbetsgivare i arbetet för att förebygga sjukfrånvaro.

Du som arbetsgivare kan få stöd från Försäkringskassan i arbetet med att anpassa arbetsplatsen, eller för att anlita företagshälsovård. Om det blir aktuellt med rehabilitering ska ni också vända er till Försäkringskassan.

Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster.

En arbetsplats ska vara tillgänglig för alla

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsförhållanden anpassas till människors olika förutsättningar. Men ibland finns det hinder på arbetsplatsen som medför risker och som även gör att en funktionshindrad arbetstagares resurser inte tas tillvara.

Tillgänglig arbetsmiljö

Mer information om arbetsanpassning

Kunskapsorganisationen Sunt arbetsliv har tagit fram en film om arbetsanpassning och vad det innebär för dig som arbetsgivare.

Prehabguiden arbetsanpassning hos Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsanpassning (AFS 2020:5 ) föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning.

Arbetsanpassning (AFS 2020:5) föreskrifter

Job modification (AFS 2020:5 Eng), provisions

The Work Environment Authority's provisions about job modification.

Job modification (AFS 2020:5Eng), provisions

Senast uppdaterad 2023-07-13