Ansökan om yrkeskvalificering vid arbete med medicinska kontroller

En läkare som ska utföra medicinska kontroller i arbetslivet måste ha rätt kompetens för uppdraget.

Vad är medicinska kontroller?

Medicinska kontroller utgår från särskilda faktorer i arbetsmiljön, som kan orsaka ohälsa eller skada hos arbetstagaren. Kontrollerna är till för att vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet. I den medicinska kontrollen kan samtal, frågeformulär, kroppsundersökningar och provtagningar ingå. Läkarundersökningen kan vara en del av den medicinska kontrollen.

I vissa fall är de medicinska kontrollerna kopplade till en bedömning för tjänstbarhetsintyg. Kompetens att genomföra läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg har:

legitimerad läkare med specialistkompetens i

 • företagshälsovård
 • yrkesmedicin
 • yrkes- och miljömedicin
 • arbets- och miljömedicin
 • arbetsmedicin, eller
 • annan specialitet som är jämförlig med de specialiteter som räknats upp ovan

legitimerad läkare

 • som med godkänt resultat genomgått Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning, en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket eller en därmed jämförlig utbildning, och som har minst motsvarande två års heltidstjänstgöring under handledning inom företagshälsovård eller motsvarande, på arbets- och miljömedicinsk klinik eller inom Försvarsmakten.

Detta gäller dock inte de medicinska kontrollerna för dykeriarbete, där den som utför den medicinska kontrollen ska vara legitimerad läkare och ha god kunskap om dykerimedicinska bedöm­ningar genom godkänt resultat från en dykerimedicinsk utbildning, som är kvalitetssäkrad mot standardkrav från European Diving Technology Commit­tee (EDTC). Det är den arbetsgivare som anordnar medicinska kontroller som ansvarar för att se till att läkaren har rätt kompetens, genom sin beställning av de medicinska kontrollerna.

De som vill jobba som specialistläkare i Sverige måste ha svensk legitimation som läkare och svenskt bevis om specialistkompetens. Yrkestiteln är skyddad. Det innebär att bara den som har bevis om specialistkompetens får kalla sig specialist i sin specialitet. I Sverige är det Socialstyrelsen som är ansvariga för denna bedömning av läkares behörighet. Man ansöker genom att betala en avgift, fylla i en ansökningsblankett och skicka in den till Socialstyrelsen tillsammans med de dokument som krävs.

Detta innebär att frågan om huruvida en utländsk läkares kompetens exempelvis motsvarar de svenska specialiteterna Arbets- och miljömedicin eller Arbetsmedicin, kommer att bedömas av Socialstyrelsen. Det vi kan bedöma är de sökande som åberopar att ha erfarenhet och kompetens motsvarande legitimerad läkare ”med godkänt resultat från en kurs i medicinska kontroller med kursintyg från Arbetsmiljöverket eller en därmed jämförlig utbildning”, och som har ”minst motsvarande två års heltidstjänstgöring under handledning inom företagshälsovård eller motsvarande, på arbets- och miljömedicinsk klinik eller inom Försvarsmakten.

Arbetsmiljöverket kan bara bedöma dina kvalifikationer om du har fått dem

 • inom EU/EES
 • i ett annat land, men har fått dem godkända i ett annat EU/EES-land.

Så ansöker du

 1. Skicka in din ansökan via e-post

  Ansökan ska innehålla
  • ett utbildningsintyg utställt till dig, där kursinnehållet framgår, till exempel i Word eller som pdf
  • ditt namn
  • ditt födelsedatum eller nationella id-nummer
  • e-postadress och telefonnummer till dig
  • om det behövs för ditt yrke, ska du också skicka med ett intyg från en arbetsgivare eller liknande som visar att du har rätt erfarenhet, till exempel i pdf-format.

   Skicka ansökan till

   arbetsmiljoverket@av.se

 2. Vi bekräftar och begär komplettering
  Vi bekräftar senast inom en månad att din ansökan har kommit fram till oss. Om det behövs ber vi om kompletterande uppgifter från dig.

 3. Vi skickar vidare din ansökan till UHR
  Vi skickar din ansökan vidare till Universitets- och Högskolerådet som bedömer om din utbildning är tillräcklig.

 4. Du får besked från oss inom tre månader
  Vi lämnar besked till dig via e-post inom tre månader från att din ansökan var komplett.

 5. Du kan överklaga
  Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står det hur du ska göra. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket.

 6. Vi beslutar om vi ska bedöma din ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma din ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får du besked via e-post.

 7. Om vi inte bedömer ansökan igen skickar vi överklagan till domstolen
  Arbetsmiljöverket skickar iväg överklagan till domstolen, det vill säga den lokala förvaltningsrätten. Vi skickar också med din ansökan och alla andra handlingar i ditt ärende.

 8. Domstolen fattar beslut
  Domstolen tar hänsyn till alla handlingar i ärendet och fattar beslut. Du får besked direkt från domstolen.

Har du frågor? Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Bild på föreskriftshäftets omslag.
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-06-13