Till den nya regelstrukturen

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

 Dessa föreskrifter syftar till att genomföra Kommissionens beslut om förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar avsedda för bärbara, handhållna röjsågar.

Föreskrifterna riktar sig till den som släpper ut dessa produkter på marknaden.

Förbud

2 §

 Det är förbjudet att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar avsedda för bärbara, handhållna röjsågar.

Allmänna råd

Med uttrycket ”att släppa ut på marknaden” bör, i enlighet med direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (genomfört i svensk rätt genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2023:4) om produkter – maskiner) förstås som det första tillhandahållandet inom EES för distribution eller användning, antingen mot ersättning eller kostnadsfritt.

Med uttrycket ”ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar” bör, i enlighet med Kommissionens beslut (2012/32) av den 19 januari 2012 om krav på att medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet på marknaden av ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar andra punkten i skälen, förstås skärverktyg för röjsågar som består av ett roterande huvud sammankopplat med metalldelar såsom kedjor, knivar eller borstar.

Med uttrycket ”röjsåg” bör, i enlighet med Kommissionens beslut (2012/32) första punkten i skälen, förstås en bärbar handhållen trädgårds- och skogsmaskin som används för att klippa eller röja gräs, ogräs, buskar, små träd och liknande vegetation. En komplett röjsåg innehåller en drivenhet, en drivaxel, ett skärverktyg och ett skydd.

Sanktionsavgifter

3 §

 Den som bryter mot förbudet i 2 § ska betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften är 50 000 kronor per typ eller modell som har släppts ut på marknaden oavsett antal exemplar.

Övergångsbestämmelser

  1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2025.

  2. Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2012:5) om förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar.

  3. Förelägganden, förbud, avgiftsförelägganden enligt de upphävda föreskrifterna, fortsätter att gälla enligt motsvarande bestämmelser i de nya föreskrifterna.

ERNA ZELMIN

Eva Nilsson