Till den nya regelstrukturen

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Varför föreskrifterna finns

1 §

 Dessa föreskrifter finns för att förebygga ohälsa hos arbetstagare som exponeras för de ämnen som finns listade i dessa föreskrifter.

Då gäller föreskrifterna

2 §

 Bestämmelserna i dessa föreskrifter reglerar all verksamhet där luftföroreningar förekommer eller bildas.

3 §

 I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön, i kapitlet om övergripande bestämmelser för kemiska riskkällor, finns det krav på att arbetsgivaren ska bedöma om halten av luftföroreningar är godtagbar i förhållande till de hygieniska gränsvärden som anges i bilaga 1 i dessa föreskrifter. Det finns också krav på att arbetsgivare ska se till att yrkeshygieniska mätningar genomförs, om man inte på annat sätt kan bedöma om halten av luftföroreningar är godtagbar.

Vem riktar sig föreskrifterna till

4 §

 Arbetsgivaren ansvarar för att bestämmelserna i dessa föreskrifter följs. Med arbetsgivare likställs den som hyr in arbetskraft.

Av 3 kap. 5 § andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställda, omfattas av bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Av 1 och 3 kap. arbetsmiljölagen följer att bestämmelserna i dessa föreskrifter under vissa omständigheter kan medföra skyldigheter även för andra än arbetsgivaren.

Definitioner

5 §

 I dessa föreskrifter har följande begrepp dessa betydelser.

Begrepp

Betydelse

Luftförorening

Ämne eller blandning av ämnen i luft som kan medföra ohälsa.

Hygieniskt gränsvärde

Gränsvärde för genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde.

Nivågränsvärde

Hygieniskt gränsvärde under en arbetsdag, upp till 8 timmar.

Korttidsgränsvärde

Hygieniskt gränsvärde under 15 minuter. För ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater gäller referenstiden 5 minuter. För akrylsyra gäller referenstiden 1 minut.

Hygienisk effekt

Ska beräknas för ämnen med likartad toxikologisk effekt på samma organ. Exponeringen är godtagbar om den hygieniska effekten är högst 1. Den hygieniska effekten sammanfattas i följande formel:

HE=C1G1+C2G2+CnGn

där C1, C2, Cn är uppmätta halter för ämnena och G1, G2, Gn är gränsvärdena för dessa ämnen uttryckta i samma enhet.

Tidsvägt medelvärde

Den uppmätta halten av luftföroreningen ska beräknas som ett tidsvägt medelvärde. Vid deltidsprovtagning får man det tidsvägda medelvärdet, Cm, ur följande formel:

Cm=C1t1+C2t2+C3t3++Cntnt1+t2+t3++tn

där C1, C2, C3, Cn är den uppmätta halten för varje deltidsprov och t1, t2, t3, tn är provtagningstiden för varje deltidsprov.

Kunskaper

6 §

 Arbetsgivaren ska se till att den som mäter luftföroreningar har kunskaper som minst omfattar hur man

 1. planerar och genomför mätningar,

 2. behandlar mätdata,

 3. tolkar resultat, och

 4. redovisar resultat i en mätrapport enligt bilaga 2.

Allmänna råd

När mätningar genomförs kan man använda sig av standarden SS-EN 689:2018+AC:2019 Arbetsplatsluft – Bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen – Mätstrategi för överensstämmelse med gränsvärden för exponering på arbetsplats. Utgåva 1.

Mätningar

Utförande av mätningar

7 §

 Arbetsgivaren ska se till att mätningar utförs enligt 8–12 §§. Mätningarna ska planeras i samverkan mellan arbetsgivare och berörda arbetstagare samt skyddsombud alternativt arbetsmiljöombud om ett sådant finns.

8 §

 Den som genomför mätningen ska göra det i inandningsluften på så många arbetstagare att det går att bedöma exponeringen för alla som är exponerade. Mätningarna ska avse förhållandena vid normal drift. Det ska vid behov även utföras mätningar under andra förhållanden.

Den som mäter ska även jämföra den uppmätta exponeringen med de hygieniska gränsvärden som finns i bilaga 1.

9 §

 I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön, i kapitlet om ytterligare bestämmelser för vissa grupper av kemiska ämnen, finns det krav på obligatoriska mätningar när det kan förekomma exponering via inandning av

 1. bly och oorganiska blyföreningar,

 2. etylenoxid,

 3. kadmium och oorganiska kadmiumföreningar,

 4. styren, vinyltoluen eller andra reaktiva monomerer vid esterplastframställning, eller

 5. särskilt farliga syntetiska oorganiska fibrer.

10 §

 Om arbetstagarna exponeras för flera ämnen som påverkar samma del av kroppen, med likartad verkningsmekanism, ska den som mäter bedöma ämnenas sammanlagda påverkan. Detta ska man göra genom att beräkna den hygieniska effekten.

Nivågränsvärde

11 §

 Den som mäter ska se till att mätningen pågår så länge att resultatet kan jämföras med ämnets nivågränsvärde såsom det anges i bilaga 1. Den del av arbetstiden som mäts ska vara representativ för exponeringen. Exponeringen ska beräknas som ett tidsvägt medelvärde.

Nivågränsvärden är bindande och får inte överskridas.

Allmänna råd

En arbetsdag är normalt åtta timmar och då behöver man mäta under minst 75 procent av arbetstiden.

Korttidsgränsvärde

12 §

 Den som mäter ska se till att mätningen pågår så länge att resultatet kan jämföras med ämnets korttidsgränsvärde såsom det anges i bilaga 1. Mätningen ska utföras vid de tidpunkter då misstanke om höga kortvariga exponeringar förekommer.

Bindande korttidsgränsvärden får inte överskridas.

Allmänna råd

Exponering motsvarande ett 15-minuters korttidsgränsvärde bör inte förkomma under längre tid än 15 minuter per timme. Exponering motsvarande ett
5-minuters korttidsgränsvärde bör inte förekomma mer än en gång per 20 minuter.

Dokumentera mätresultaten

13 §

 Arbetsgivaren ska se till att mätresultaten finns dokumenterade i en rapport med de uppgifter som framgår av bilaga 2.

Enligt 3 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) ska arbetsgivaren spara mätrapporterna i minst 5 år.

Åtgärder vid överskridande av gränsvärden

14 §

 I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön, i kapitlet om övergripande bestämmelser för kemiska riskkällor, finns krav på att arbetsgivaren ska vidta åtgärder om hygieniska gränsvärden överskrids och att åtgärderna ska väljas enligt åtgärdstrappan i samma föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2025.

 2. Genom denna författning upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden.

 3. Nivågränsvärdet 0,05 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion och 0,01 mg/m3 mätt som respirabel fraktion för nickelföreningar börjar gälla den 18 januari 2025. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 0,1 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion.

 4. Gränsvärdet för dieselavgaser vid gruvdrift under jord och tunnelbygge börjar gälla den 21 februari 2026.

 5. Nivågränsvärdet 1 mg/m3 (0,45 ppm) för akrylnitril börjar gälla den 5 april 2026. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 4,5 mg/m3 (2 ppm).

 6. Nivågränsvärdet 0,66 mg/m3 (0,2 ppm) för bensen börjar gälla den 5 april 2026. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 1,5 mg/m3 (0,5 ppm).

 7. Nivågränsvärdet 0,0002 mg/m3 för beryllium och oorganiska föreningar börjar gälla den 11 juli 2026. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 0,0006 mg/m3.

 8. Nivågränsvärdet 0,001 mg/m3 för kadmium och oorganiska föreningar börjar gälla den 11 juli 2027. Fram till dess gäller nivågränsvärdet 0,004 mg/m3.

 9. Tillstånd, godkännanden, undantag, dispenser, villkor, förelägganden, förbud, avgiftsförelägganden, anmälningar, registreringar, rapporter, intyg, journaler och annan dokumentation, samt andra beslut eller åtgärder i enskilda fall enligt de upphävda föreskrifterna, fortsätter att gälla enligt motsvarande bestämmelser i de nya föreskrifterna.

ERNA ZELMIN

Eva Nilsson

Bilaga 1 Gränsvärdeslistan med förklaringar

Förklaringar av gränsvärdeslistans kolumnrubriker

Gränsvärden finns för olika typer av luftföroreningar och även för grupper av ämnen. Gränsvärden är normalt bindande. Vissa kortidsgränsvärden är dock vägledande, de har anmärkning V i gränsvärdeslistan och ska användas som ett rekommenderat högsta värde.

Olika kemiska ämnen mäts på olika sätt. För ångor anges gränsvärden med ppm. För fasta ämnen anges i listan om det är inhalerbar fraktion, totaldamm eller respirabel fraktion som avses. Vid omräkning mellan ppm och mg/m3 har följande formel använts. Den gäller vid 20 °C och 101,3 kPa (760 mm Hg).

Halt (mg/m3)=Molmassa gmolx Halt (ppm)24,1 (l/mol)

24,1 = molvolym vid 20 °C och 101,3 kPa.

CAS-nummer

Ämnets identifikationsnummer anges enligt Chemical Abstract Service (CAS). I bilaga 3 finns ämnena på gränsvärdeslistan i CAS-nummerordning.

Asterisk (*)

En asterisk (*) används när gruppgränsvärden anges för bara ett CAS-nummer. För till exempel koppar och oorganiska föreningar anges CAS-numret för koppar. Ämnet och CAS-numret är då markerade med asterisken *.

År

I kolumnen år anges när ämnet infördes på listan eller senast omprövades.

Noter

Kolumnen noter innehåller hänvisningar till kompletterande information till vissa ämnen. Det finns två typer av noter.
Not 1–22 är föreskrifter och not 23–40 är allmänna råd.

Anmärkningar

I kolumnen anmärkningar (Anm.) används följande förkortningar:

Förkortning

Förklaring

B

Ämnet är ototoxiskt och kan orsaka hörselskada. Exponering för ämnet nära det befintliga yrkeshygieniska gränsvärdet och vid samtidig exponering för buller, nära insatsvärdet 80 dB, kan ge en ökad skaderisk.

C

Ämnet är cancerframkallande.

H

Ämnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad.

M

Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet.

R

Reproduktionsstörande ämnen, som kan skada fertiliteten och det ofödda barnet.

SH

Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i huden.

SL

Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i övre och nedre luftvägarna.

V

Vägledande korttidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.

Gränsvärdeslistan

Ämne

CAS-
nummer

År

Nivågränsvärde
(NGV)

Korttidsgränsvärde (KGV)

Anm.

Noter

ppm

mg/m3

ppm

mg/m3

Acetaldehyd

75-07-0

1990

25

45

50

90

C, V

Acetamid

60-35-5

1993

10

25

25

60

C, V

2-Acetamidofluoren

53-96-3

C

1

Aceton

67-64-1

1993

250

600

500

1200

V

23

Acetonitril

75-05-8

1993

30

50

60

100

H, V

23

Akrolein

107-02-8

2018

0,02

0,05

0,05

0,12

23

Akrylamid

79-06-1

2018

0,03

0,1

C, H, SH

24

Akrylnitril

107-13-1

2022

2

0,45

4,5

1

1,8

4

C, H, SH

24

Akrylsyra

79-10-7

2018

10

29

20

59

2, 23

Allylalkohol

107-18-6

2015

2

5

5

12

H

23

Allylamin

107-11-9

1984

2

5

6

14

H, V

Allylklorid

107-05-1

1993

1

3

3

9

H, V

Aluminium* – metall och oxid
(totaldamm som Al)
Se även respirabel fraktion

7429-90-5*

1996

5

25

Aluminium* – metall och oxid
(respirabel fraktion som Al)
Se även totaldamm

7429-90-5*

1996

2

25

Aluminium – lösliga föreningar
(totaldamm som Al)

1996

1

25

p-Aminoazobensen

60-09-3

− 

C

3

4-Aminodifenyl

92-67-1

C

1

4-Aminotoluen

106-49-0

2020

1

4,46

2

8,92

H

23

Amitrol

61-82-5

2018

0,2

23

Ammoniak

7664-41-7

2011

20

14

50

36

2, 23

Anilin

62-53-3

2020

1

4

2

8

C, H

23

Antimon* och föreningar
(inhalerbar fraktion som Sb) utom antimontrihydrid

7440-36-0*

2011

0,25

25

Antimontrihydrid

7803-52-3

1974

0,05

0,3

Arsenik* och oorg. föreningar
(inhalerbar fraktion som As)

7440-38-2*

2021

0,01

C

24, 25

Arseniksyra (inhalerbar fraktion
som As)

7778-39-4

2020

0,01

C

24, 25

Asbest
Se fibrer – naturligt kristallina

Attapulgit
Se fibrer – naturligt kristallina,
övriga fibrer 

Auramin

492-80-8

C

3

Avgaser
Se dieselavgaser, kolmonoxid och
kvävedioxid

26

Barium – lösliga föreningar
(totaldamm som Ba)

1990

0,5

23, 25

Bensalklorid

98-87-3

C

3

Bensen

71-43-2

2022

0,5

0,2

1,5

0,66

3

9

C, H

24

Bensin – industri hexantyp

1989

50

180

75

250

V

Bensin – industri heptantyp

1989

200

800

300

1200

V

4

Bensin – industri oktantyp

1989

200

900

300

1400

V

p-Bensokinon

106-51-4

1978

0,1

0,4

0,3

1,3

V

Benso(a)pyren

50-32-8

1993

0,002

0,02

C, H, R, V

27

Bensotriklorid

98-07-7

C

3

Bensylbutylftalat

85-68-7

1987

3

5

R, V

5, 28

Bensylklorid

100-44-7

1978

1

5

2

11

C, V

Benzidin

92-87-5

C

1

Beryllium* och oorganiska föreningar (inhalerbar fraktion
som Be)

7440-41-7*

2020

0,0006
0,0002

C, SH

24, 25

Bisfenol A (inhalerbar fraktion)

80-05-7

2018

2

R

23, 25

Blykromat (inhalerbar fraktion
som Cr)

7758-97-6

2018

0,005

0,015

C, M, R

24, 25, 28

Bly* och oorg. föreningar
(inhalerbar fraktion som Pb)
Se även respirabel fraktion

7439-92-1*

2011

0,1

B, M, R

6, 24, 25

Bly* och oorg. föreningar
(respirabel fraktion som Pb)
Se även inhalerbar fraktion

7439-92-1*

2011

0,05

B, M, R

6, 24, 25

Bomullsdamm
Se damm – bomull

Borax (totaldamm)

1303-96-4

1978

2

5

H, V

25

Brom

7726-95-6

1974

0,1

0,7

0,3

2

V

23

1,3-Butadien

106-99-0

2018

0,5

1

5

10

C

24

n-Butanol

71-36-3

1989

15

45

30

90

H

iso-Butanol

78-83-1

1987

50

150

75

250

H, V

sek-Butanol

78-92-2

1987

50

150

75

250

H, V

tert-Butanol

75-65-0

1987

50

150

75

250

H, V

n-Butylacetat

123-86-4

2020

50

241

150

723

23

iso-Butylacetat

110-19-0

2020

50

241

150

723

23

sek-Butylacetat

105-46-4

2020

50

241

150

723

23

tert-Butylacetat

540-88-5

2020

50

241

150

723

n-Butylakrylat

141-32-2

2015

2

11

10

53

M, SH

23

n-Butylamin

109-73-9

1984

5

15

H

iso-Butylamin

78-81-9

1984

5

15

H

sek-Butylamin

13952-84-6

1984

5

15

H

tert-Butylamin

75-64-9

1984

5

15

H

Butylglycidyleter

2426-08-6

1981

10

50

15

80

SH, V

Butyllaktat

138-22-7

1996

5

30

10

60

V

7

Butylmetakrylat

97-88-1

1987

50

300

75

450

M, SH, V

2-Butyn-1,4-diol

110-65-6

2018

0,5

SH

23

β-Butyrolakton

3068-88-0

− 

C

3

CFC 11

75-69-4

1984

500

3000

750

4500

V

CFC 12

75-71-8

1984

500

2500

750

4000

V

CFC 113

76-13-1

1981

500

4000

750

6000

V

Cyanamid

420-04-2

2015

0,58

1

H, SH

23

Cyanider (inhalerbar fraktion
som CN)

2018

1

4

H

25

Cyanklorid

506-77-4

1978

0,1

0,3

0,3

0,8

V

Cyklohexan

110-82-7

2015

200

700

23

Cyklohexanol

108-93-0

1978

50

200

75

300

V

Cyklohexanon

108-94-1

2015

10

41

20

81

H

23

Cyklohexylamin

108-91-8

1993

5

20

10

40

V

Damm – oorganiskt
(inhalerbar fraktion)
Se även respirabel fraktion

2018

5

8, 25

Damm – oorganiskt
(respirabel fraktion)
Se även inhalerbar fraktion

2018

2,5

8, 25

Damm och dimma – organiskt
(inhalerbar fraktion)

2018

5

8, 25

Damm – bomull inkl. råbomull
(inhalerbar fraktion)

2018

0,5

25

Damm – härdplast
(inhalerbar fraktion)

2018

3

9, 25

Damm – kol inkl. kimrök
(inhalerbar fraktion)

2018

3

25

Damm – mjöl (inhalerbar fraktion)

2000

3

SL

25

Damm – papper (inhalerbar fraktion)

2018

2

25

Damm – PVC (inhalerbar fraktion)
Se även respirabel fraktion

9002-86-2

2018

1

25

Damm – PVC (respirabel fraktion)
Se även inhalerbar fraktion

9002-86-2

2018

0,5

25

Damm – textil (inhalerbar fraktion)

2018

1

25

Damm – hårda träslag (lövträ),
(inhalerbar fraktion)

2018

2

C

24, 25

Damm – mjuka träslag (barrträ),
(inhalerbar fraktion)

2018

2

25

Damm – tryckimpregnerat virke
(inhalerbar fraktion) 

2018

0,5

25

Dekaner och andra högre alifatiska kolväten

1989

350

500

V

10

Desfluran

57041-67-5

2000

10

70

20

140

V

Diacetyl

431-03-8

2018

0,02

0,07

0,1

0,36

23

4,4´-Diamino-3,3´-diklordifenylmetan
(Metylenbis-(o-kloranilin))

101-14-4

2020

0,01 

− 

− 

C, H

24, 28

2,4-Diamino-1-metoxibensen
(2,4-Diaminoanisol)

615-05-4

− 

− 

− 

C

3

2,4-Diaminotoluen

95-80-7

− 

C, SH

3

Dianisidin (3,3´-Dimetoxibensidin)

119-90-4

− 

− 

− 

C

3

Diazometan

334-88-3

− 

− 

− 

C

3

Dibensylftalat

523-31-9

1987

3

5

V

5

1,2-Dibrom-3-klorpropan

96-12-8

− 

C, R

1

1,2-Dibrometan (Etyldibromid)

106-93-4

2018

0,1

0,8

C, H, R

24

Dibutylftalat

84-74-2

1987

3

5

R, V

5, 28

1,2:3,4-Diepoxibutan

1464-53-5

− 

C

3

Dieselavgaser
(elementärt kol)
Se även kolmonoxid och
kvävedioxid 

2020

 0,05

 −

 −

C

24, 26

Dietanolamin

111-42-2

1993

3

15

6

30

H, V

Dietylamin

109-89-7

2015

5

15

10

30

23

2-Dietylaminoetanol

100-37-8

1996

2

10

10

50

H, V

Dietylenglykol

111-46-6

1993

10

45

20

90

H, V

Dietylenglykolmonobutyleter

112-34-5

2015

10

68

15

101

23

Dietylenglykolmonobutyleteracetat

124-17-4

1996

15

130

30

250

V

Dietylenglykolmonoetyleter

111-90-0

2000

15

80

30

170

H, V

Dietylenglykolmonoetyleteracetat

112-15-2

2000

15

110

30

220

H, V

Dietylenglykolmonometyleter

111-77-3

2015

10

50

H, R

23

Dietylentriamin

111-40-0

1996

1

4,5

2

10

H, SH, V

Dietyleter

60-29-7

2015

100

308

200

616

23

Dietylftalat

84-66-2

1987

3

5

V

5

Di(2-etylhexyl)ftalat

117-81-7

1987

3

5

R, V

5, 28

Dietylsulfat

64-67-5

− 

C

3

Difenyl

92-52-4

1974

0,2

1,3

0,4

2,5

V

Difenylamin

122-39-4

1996

4

12

V

Difenyleter

101-84-8

2018

1

7

2

14

23

Difosforpentasulfid

1314-80-3

2015

1

23

Diglycidyleter

2238-07-5

1981

0,2

1,1

SH

Diisocyanater

2005

0,002

0,005

M, SH,L

2, 11

Diisodecylftalat

26761-40-0

1987

3

5

R, V

5

Diisopropylamin

108-18-9

1993

5

20

10

40

H, V

2,6-Diisopropylfenylisocyanat

28178-42-9

2005

0,005

0,04

0,01

0,08

M, SH,L

2

o-Diklorbensen

95-50-1

2018

20

122

50

306

H

23

p-Diklorbensen

106-46-7

2018

2

12

10

60

H

23

3,3´-Diklorbenzidin

91-94-1

− 

C, SH

3

2,2´-Diklordietyleter

111-44-4

− 

C

3

2,2´-Diklordietylsulfid (Senapsgas)

505-60-2

− 

C

3

Diklordifluormetan
Se CFC 12

1,1-Diklordimetyleter

542-88-1

− 

− 

− 

− 

C

1

1,1-Dikloretan

75-34-3

2015

100

412

H

23

1,2-Dikloretan

107-06-2

2018

1

4

5

20

C, H

24, 28

1,1-Dikloreten

75-35-4

2018

2

8

5

20

23

N,N-Dimetylacetamid

127-19-5

2015

10

35

20

70

H, R

23, 29

Dimetyladipat

627-93-0

2005

5

36

Dimetylamin

124-40-3

2015

2

3,5

5

9

23

N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen

60-11-7

C

1

S-(2-(Dimetylamino)etyl)-pseudotiourea dihydroklorid (PBA 1)

16111-27-6

− 

− 

− 

SH,L

3

N,N-Dimetylanilin

121-69-7

1993

1

5

2

10

H, V

3,3´-Dimetylbenzidin
Se o-Tolidin

2,2-Dimetylbutan

75-83-2

1989

200

700

300

1100

V

2,3-Dimetylbutan

79-29-8

1989

200

700

300

1100

V

Dimetyldisulfid

624-92-0

1993

1

SH

12

Dimetyleter

115-10-6

1996

500

950

800

1500

V

23

Dimetyletylamin

598-56-1

1993

2

6

5

15

V

N,N-Dimetylformamid

68-12-2

2022

2

6

10

30

H, R

23, 30

Dimetylftalat

131-11-3

1987

3

5

V

5

Dimetylglutarat

1119-40-0

2005

5

33

1,1-Dimetylhydrazin

57-14-7

− 

− 

− 

C

3

1,2-Dimetylhydrazin

540-73-8

− 

− 

− 

C

3

1,1-Dimetylpropylacetat

625-16-1

2015

50

270

100

540

23

Dimetylsuccinat

106-65-0

2005

5

30

Dimetylsulfat

77-78-1

− 

− 

− 

C, SH

3

Dimetylsulfid

75-18-3

1993

1

12

Dimetylsulfoxid

67-68-5

1993

50

150

150

500

H, V

Dinitrobensen

25154-54-5

1978

0,15

1

0,3

2

H, V

1,2-Dinitrobensen

528-29-0

1978

0,15

1

0,3

2

H, V

1,3-Dinitrobensen

99-65-0

1978

0,15

1

0,3

2

H, V

1,4-Dinitrobensen

100-25-4

1978

0,15

1

0,3

2

H, V

Dinitrotoluen

25321-14-6

1993

0,15

0,3

C, H, V

28

2,4-Dinitrotoluen

121-14-2

1993

0,15

0,3

C, H, V

28

2,6-Dinitrotoluen

606-20-2

1993

0,15

0,3

C, H, V

Di-n-oktylftalat

117-84-0

1987

3

5

R, V

5

Dioxan

123-91-1

1996

10

35

25

90

C, V

23

Dipropylenglykolmonometyleter

34590-94-8

1993

50

300

75

450

H, V

23

Disulfiram

97-77-8

1993

1

2

SH, V

Enfluran

13838-16-9

1981

10

80

20

150

V

Enzymer (subtilisiner)

1395-21-7
9014-01-1

1996

1 glycinenhet/m3

3 glycinenheter/m3

SL

13

Epiklorhydrin

106-89-8

2018

0,5

1,9

1

4

C, H, SH

24

Erionit

12510-42-8
66733-21-9

− 

− 

− 

C

1

Etanol

64-17-5

1993

500

1000

1000

1900

V

Etanolamin

141-43-5

2015

1

2,5

3

7,5

H

23

Eten

74-85-1

2000

250

330

1000

1200

V

Etylacetat

141-78-6

2018

150

550

300

1100

23

Etylakrylat

140-88-5

2015

5

20

10

40

M, SH

23

Etylamin

75-04-7

2015

5

9,4

10

18,8

V

23

Etylbensen

100-41-4

2015

50

220

200

884

H

23

Etyl-2-cyanoakrylat

7085-85-0

2000

2

10

4

20

M, SH,L, V

Etylendiamin

107-15-3

1978

10

25

15

35

SH,L, V

Etylenglykol

107-21-1

2015

10

25

40

104

H

14, 23

Etylenglykoldinitrat

628-96-6

2018

0,016

0,1

0,03

0,2

H

Etylenglykolmonobutyleter

111-76-2

2015

10

50

50

246

H

23

Etylenglykolmonobutyleteracetat

112-07-2

2015

10

70

50

333

H

23

Etylenglykolmonoetyleter

110-80-5

2015

2

8

H, R

15, 23

Etylenglykolmonoetyleteracetat

111-15-9

2015

2

11

H, R

15, 23

Etylenglykolmonoisopropyleter

109-59-1

1996

10

45

20

90

H, V

Etylenglykolmonoisopropyleteracetat

19234-20-9

1996

10

60

20

120

H, V

Etylenglykolmonometyleter

109-86-4

2018

1

H, R

15, 23

Etylenglykolmonometyleteracetat

110-49-6

2018

1

H, R

15, 23

Etylenglykolmonopropyleter

2807-30-9

1996

10

45

20

90

H, V

Etylenimin (Aziridin)

151-56-4

− 

− 

− 

C

3

Etylenoxid

75-21-8

2018

1

1,8

5

9

C, H, R

24

Etylentiourea

96-45-7

 −

− 

− 

R

3

2-Etylhexanol

104-76-7

2018

1

5,4

23

2-Etylhexyllaktat

6283-86-9

1996

5

40

10

80

V

7

Etyllaktat

97-64-3

1996

5

25

10

50

V

7

Etylmetakrylat

97-63-2

1987

50

250

75

350

M, SH, V

Etylmetansulfonat

62-50-0

− 

C

3

N-Etylmorfolin

100-74-3

1984

5

25

10

50

H, V

Fenol

108-95-2

2015

1

4

4

16

H

23, 29

Fenylglycidyleter

122-60-1

1981

10

60

15

90

C, SH,L, V

Fenylisocyanat

103-71-9

1984

0,005

0,02

0,01

0,05

M, SH,L

2

Fenyl-β-naftylamin

135-88-6

− 

− 

− 

C, SH

3

Fibrer – naturliga kristallina utom erionit:

- Asbest

2005

0,1 fibrer/cm3

C, M

16, 24, 31

- Övriga fibrer

1990

0,5 fibrer/cm3

16, 32

Fibrer – syntetiska oorg. glasartade (amorfa) fibrer:

- Eldfasta keramiska fibrer

2018

0,2 fibrer/cm3

C, M

16, 24, 33

- Specialfibrer

2005

0,2 fibrer/cm3

C, M

16

- Övriga fibrer

2005

1 fibrer/cm3

16, 34

Fibrer – syntetiska oorg.
kristallina fibrer

2005

0,2 fibrer/cm³

M

16, 35

Fluor

7782-41-4

2015

0,1

0,2

2

3,16

23

Fluorider (som F) utom vätefluorid

1978

2

17, 23

Formaldehyd

50-00-0

2020

0,3

0,37

0,6

0,74

C, H, SH

24

Formamid

75-12-7

1993

10

20

15

30

H, R, V

Fosfin

7803-51-2

2015

0,1

0,14

0,2

0,28

23

Fosforpentaklorid

10026-13-8

2005

1

2

V

23

Fosforpentoxid

1314-56-3

2000

1

5

V

23

Fosforsyra

7664-38-2

2015

1

2

23

Fosfortriklorid

7719-12-2

2005

0,2

1,2

0,4

2,4

V

Fosforylklorid

10025-87-3

2020

0,01

0,064

0,02

0,13

23

Fosgen

75-44-5

2015

0,02

0,08

0,05

0,2

23

Ftalater

1987

3

5

V

5

Ftalsyraanhydrid

85-44-9

2011

0,03

0,2

0,06

0,4

M, SH,L

Furfural

98-01-1

1990

2

8

5

20

H, V

Furfurylalkohol

98-00-0

1990

5

20

10

40

H, V

Glasfibrer
Se fibrer – syntetiskt oorg. glasartade,
övriga fibrer

Glutaraldehyd

111-30-8

2011

0,1

0,4

SH,L

Grafitfibrer
Se fibrer – syntetiskt oorg. kristallina
fibrer

Halotan

151-67-7

1990

5

40

10

80

V

Halloysit
Se fibrer – naturligt kristallina,
övriga fibrer

HCFC 22

75-45-6

1984

500

1800

750

2500

V

23

n-Heptan* och andra heptaner

142-82-5*

1989

200

800

300

1200

V

23

2-Heptanon

110-43-0

2015

25

120

100

475

23

3-Heptanon

106-35-4

2018

20

95

50

250

23

Hexahydroftalsyraanhydrid

85-42-7
13149-00-3
14166-21-3

− 

M, SH,L

3, 36

Hexametylendiisocyanat

822-06-0

2005

0,002

0,02

0,005

0,03

M, SH,L

2

Hexametylentetramin

100-97-0

1984

3

5

SH, V

Hexametylfosfortriamid

680-31-9

− 

C

1

n-Hexan

110-54-3

2018

20

72

50

180

23

Hexaner, utom n-hexan

1989

200

700

300

1100

V

2-Hexanon

591-78-6

1993

1

4

2

8

H, V

HFC 134a

811-97-2

1996

500

2000

750

3000

V

Hydrazin

302-01-2

2018

0,01

0,013

C, H, SH

24

Hydrokinon

123-31-9

1993

0,5

1,5

SH, V

2-Hydroxietylakrylat

818-61-1

1981

1

5

2

10

H, M, SH, V

4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon

123-42-2

1993

25

120

50

240

V

Indium* och oorg. föreningar
(totaldamm som In)

7440-74-6*

1996

0,1

25

Isoamylalkohol

123-51-3

2020

5

18

10

37

H

23

Isobutylmetakrylat

97-86-9

1987

50

300

75

450

M, SH, V

Isocyansyra

75-13-8

2005

0,01

0,018

0,02

0,036

M, SL

2

Isofluran

26675-46-7

1990

10

75

20

150

V

Isoforon

78-59-1

1993

5

30

Isoforondiisocyanat

4098-71-9

2005

0,002

0,018

0,005

0,046

M, SH,L

2

Isopropanol

67-63-0

1989

150

350

250

600

V

Isopropylamin

75-31-0

1993

5

12

10

25

V

Isopropylbensen

98-82-8

2020

10

50

50

250

H

23

Isopropylnitrat

1712-64-7

1978

10

45

15

70

V

Jod

7553-56-2

1974

0,1

1

Järnoxid (respirabel fraktion
som Fe)

1309-37-1

1978

3,5

25

Kadmium* och oorg. föreningar (inhalerbar fraktion som Cd)

7440-43-9*

2020

0,004
0,001

− 

− 

C, M

6, 24, 25

Kadmiumdifluorid
(inhalerbar fraktion som Cd)

7790-79-6

2020

0,004
0,001

C, M, R

6, 24, 25

Kadmiumdiklorid
(inhalerbar fraktion som Cd)

10108-64-2

2020

0,004
0,001

C, M, R

6, 24, 25

Kalciumhydroxid (respirabel fraktion)

1305-62-0

2018

1

4

23, 25

Kalciumoxid (respirabel fraktion)

1305-78-8

2018

1

4

23, 25

Kaliumaluminiumtetrafluorid (inhalerbar fraktion)

60304-36-1

2005

0,4

25

Kaliumcyanid (inhalerbar fraktion som CN)

151-50-8

2018

1

4

H

25

Kaliumdikromat (inhalerbar fraktion som Cr)

7778-50-9

2018

0,005

0,015

C, R, SH,L

24, 25, 28

Kaliumhydroxid (inhalerbar fraktion)

1310-58-3

2005

1

2

25

Kaprolaktam (damm och ånga)

105-60-2

2015

5

40

23

3-Karen

13466-78-9

1990

25

150

50

300

SH, V

Katekol

120-80-9

1993

5

20

10

40

C, H, V

Kimrök
Se damm – kol inkl. kimrök

Klor

7782-50-5

2015

0,5

1,5

23

Klorbensen

108-90-7

2015

5

23

15

70

23

2-Klor-1,3-butadien

126-99-8

1990

1

3,5

5

18

C, H, V

Klordifluormetan
Se HCFC 22

Klordioxid

10049-04-4

1996

0,1

0,3

0,3

0,8

Kloretan

75-00-3

2015

100

268

23

2-Kloretanol

107-07-3

1981

1

3,5

H

30

Klorfenoler och salter
(som klorfenol)

1990

0,5

1,5

H, V

Klorkresol

59-50-7

1993

3

6

SH, V

Kloroform

67-66-3

1978

2

10

5

25

C, H, V

23

Kobolt* och oorg. föreningar
(inhalerbar fraktion som Co)

7440-48-4*

2011

0,02

C, H, R,
SH,L

25

Koboltdiklorid
(inhalerbar fraktion)

7646-79-9

2011

0,02

C, H, R,
SH,L

25

Koboltsulfat x 7H2O
(inhalerbar fraktion)

10026-24-1

2011

0,02

C, H, R,
SH,L

25

Koldioxid

124-38-9

1974

5000

9000

10000

18000

V

23

Koldisulfid

75-15-0

1978

5

16

8

25

B, H, R, V

23

Kolmonoxid

630-08-0

2018

20

23

100

117

B, R

23

Koltetraklorid

56-23-5

2018

1

6,4

3

19

C, H

23

Koppar* och oorg. föreningar
(respirabel fraktion som Cu)

7440-50-8*

2018

0,01

25

Kresol

1319-77-3

2000

4,5 

9

H, V

23

o-Kresol

95-48-7

2000

1

4,5

2

9

H, V

23

m-Kresol

108-39-4

2000

1

4,5

2

9

H, V

23

p-Kresol

106-44-5

2000

1

4,5

2

9

H, V

23

p-Kresylglycidyleter

2186-24-5

1981

10

70

15

100

SH, V

Kristobalit (respirabel fraktion)

14464-46-1

1996

0,05

C, M

25

Krom* och oorg. (II, III)-föreningar (totaldamm som Cr)

7440-47-3*

2005

0,5

23, 25

Krom (VI)-föreningar
(inhalerbar fraktion som Cr)

2018

0,005 

− 

0,015 

C, SH,L

24, 25

Kromtrioxid (inhalerbar fraktion
som Cr)

1333-82-0

2018

0,005 

0,015

C, SH,L

24, 25, 28

Kvarts (respirabel fraktion)
Se även kristobalit och tridymit

14808-60-7

2018

0,1

C, M

24, 25

Kvicksilver* och oorg. föreningar (som Hg)

7439-97-6*

2015

0,02

B, M, R

6, 23

Kvicksilver, org. föreningar
(som Hg)

1993

0,01

B, H, M

Kvävedioxid

10102-44-0

2018

0,5

0,96

1

1,9

23, 26

Kvävemonoxid

10102-43-9

2018

2

2,5

23, 26

Lacknafta (2–25 % aromater)

2011

30

175

60

350

H, V

18

Lacknafta (< 2 % aromater)

2011

50

300

100

600

H, V

Limonen

138-86-3

1990

25

150

50

300

SH, V

Litium* och föreningar
(inhalerbar fraktion som Li)

7439-93-2*

2018

0,02

23, 25

Litiumhydrid (inhalerbar fraktion
som Li)

7580-67-8

2018

0,02

23

Lustgas

10024-97-2

1981

100

180

500

900

V

Maleinsyraanhydrid

108-31-6

2011

0,05

0,2

0,1

0,4

M, SH,L

Mangan* och oorg. föreningar
(inhalerbar fraktion som Mn)
Se även respirabel fraktion

7439-96-5*

2018

0,2

23, 25

Mangan* och oorg. föreningar
(respirabel fraktion som Mn)
Se även inhalerbar fraktion

7439-96-5*

2018

0,05

23, 25

Metakrylsyra

79-41-4

1987

20

70

30

100

V

Metanol

67-56-1

1990

200

250

250

350

H, V

23

Metantiol

74-93-1

1993

1

1-Metoxi-2-propanol

107-98-2

2015

50

190

150

568

H

23

1-Metoxi-2-propylacetat

108-65-6

2015

50

275

100

550

H

23

Metylacetat

79-20-9

1993

150

450

300

900

V

Metylakrylat

96-33-3

2015

5

18

10

36

M, SH

23

Metylamin

74-89-5

1984

10

13

20

25

H, V

Metylbromid

74-83-9

1990

5

19

10

40

H, V

1-Metylbutylacetat

626-38-0

2015

50

270

100

540

23

2-Metylbutylacetat

624-41-9

2015

50

270

100

540

3-Metylbutylacetat

123-92-2

2015

50

270

100

540

23

Metyl-2-cyanoakrylat

137-05-3

2000

2

9

4

18

M, SH,L, V

4,4´-Metylendianilin

101-77-9

2018

0,01

0,08

C, H, SH

24, 28

4,4´-Metylendifenyldiisocyanat

101-68-8

2005

0,002

0,03

0,005

0,05

M, SH,L

2

Metylenklorid

75-09-2

2018

35

120

70

250

C, H

23, 37

Metyletylketon

78-93-3

2015

50

150

300

900

23

Metyletylketonperoxid

1338-23-4

1981

0,2

1,5

Metylformiat

107-31-3

2018

50

125

100

250

H

23

5-Metyl-3-heptanon

541-85-5

2015

10

53

20

107

23

Metylhexahydroftalsyraanhydrid

25550-51-0
19438-60-9
48122-14-1
57110-29-9

− 

− 

− 

M, SH,L

3, 36

5-Metyl-2-hexanon

110-12-3

2018

20

95

50

250

23

Metylisoamylketon
Se 5-Metyl-2-hexanon

Metylisobutylketon

108-10-1

2018

20

83

50

200

23

Metylisocyanat

624-83-9

2005

0,01

0,024

0,02

0,047

M, SH,L

2, 23

4-Metylisopropylbensen

99-87-6

1984

25

140

35

190

V

Metyljodid

74-88-4

1981

1

6

5

30

C, H, V

Metylklorid

74-87-3

2020

10

20

20

40

V

23

Metylklormetyleter

107-30-2

− 

− 

− 

C

1

3-Metylkolantren
(20-Metylkolantren)

56-49-5

− 

− 

− 

C

1

Metylmetakrylat

80-62-6

2015

50

200

100

400

M, SH

23

Metylmetansulfonat

66-27-3

− 

C

3

N-Metylmorfolin

109-02-4

1984

5

20

10

40

H, V

N-Metyl-N-nitrosourea

684-93-5

− 

− 

− 

C

1

2-Metylpentan

107-83-5

1989

200

700

300

1100

V

3-Metylpentan

96-14-0

1989

200

700

300

1100

V

2-Metyl-2,4-pentandiol

107-41-5

1996

25

120

4-Metyl-2-pentanol

108-11-2

1996

25

110

40

170

H, V

N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP)

872-50-4

2020

3,6

14,4

20

80

H, R

23

α-Metylstyren

98-83-9

2015

20

98

100

492

23

Metyltertiärbutyleter

1634-04-4

2015

30

110

100

367

23

Metyltetrahydroftalsyraanhydrid

26590-20-5
11070-44-3
34090-76-1
1694-82-2
3425-89-6
5333-84-6
42498-58-8

− 

M, SH,L

3, 36

Mineralolja (gammal använd)

2018

− 

C, H

38

Mineralull
Se fibrer – syntetiska oorg.
glasartade, övriga fibrer 

Mjöldamm
Se damm – mjöl

Molybden* – metall och svårlösliga föreningar (totaldamm som Mo)
Se även respirabel fraktion

7439-98-7*

1984

10

25

Molybden* – metall och svårlösliga föreningar (respirabel fraktion
som Mo)
Se även totaldamm

7439-98-7*

1984

5

25

Molybden – lättlösliga föreningar
(totaldamm som Mo)

1984

5

25

Monoklorättiksyra

79-11-8

1993

1

4

2

8

H, V

Monometylhydrazin

60-34-4

− 

− 

− 

C

3

Morfolin

110-91-8

2015

10

35

20

72

23

Myrsyra

64-18-6

1990

3

5

5

9

V

23

Naftalen

91-20-3

2000

10

50

15

80

V

23

1,5-Naftalendiisocyanat

3173-72-6

2005

0,002

0,017

0,005

0,044

M, SL

2

Naftalener (klorerade)

1321-65-9

1978

0,2

0,6

H, V

α-Naftylamin

134-32-7

− 

− 

− 

C

3

β-Naftylamin

91-59-8

− 

− 

− 

C

1

Natriumazid

26628-22-8

2015

0,1

0,3

23

Natriumcyanid (inhalerbar fraktion som CN)

143-33-9

2018

1

4

H

25

Natriumdikromat (inhalerbar fraktion som Cr)

10588-01-9

2018

0,005

0,015

C, R, SH,L

24, 25, 28

Natriumhydroxid (inhalerbar fraktion)

1310-73-2

2005

1

2

25

Nickel – metall (totaldamm)

7440-02-0

1978

0,5

SH

25

Nickelföreningar (inhalerbar fraktion som Ni) utom nickelkarbonyl
Se även respirabel fraktion

2022

0,1

0,05

C, SH

24, 25

Nickelföreningar (respirabel fraktion som Ni) utom nickelkarbonyl
Se även inhalerbar fraktion

2022

0,01

C, SH

24, 25

Nickelkarbonyl

13463-39-3

1974

0,001

0,007

C, R

Nikotin

54-11-5

2011

0,1

H

23

Nitrobensen

98-95-3

2018

0,2

1

H, R

23

4-Nitrodifenyl

92-93-3

− 

− 

− 

C

1

Nitroetan

79-24-3

2018

20

62

50

150

H

23

Nitroglycerin

55-63-0

2018

0,01

0,095

0,02

0,19

H

23

Nitrometan

75-52-5

1993

20

50

50

130

V

1-Nitropropan

108-03-2

1990

5

18

10

35

2-Nitropropan

79-46-9

2018

2

7

6

20

C, H

24

N-Nitrosodimetylamin

62-75-9

− 

− 

− 

C

3

Nitrotoluen

1321-12-6

1993

1

2

11

C, H, R, V

2-Nitrotoluen

88-72-2

1993

1

6

2

11

C, H, R, V

3-Nitrotoluen

99-08-1

1993

1

6

2

11

H, R, V

4-Nitrotoluen

99-99-0

1993

1

6

2

11

H, V

Nonaner

1989

150

800

200

1100

V

Oktaner

1989

200

900

300

1400

V

Oljedimma inkl. oljerök

1990

1

3

V

Oxalsyra

144-62-7

1990

1

2

V

23

Oxalsyra dihydrat

6153-56-6

1990

1

2

V

23

Ozon

10028-15-6

1990

0,1

0,2

0,3

0,6

PAH
(polycykliska aromatiska kolväten)
Se benso(a)pyren

PCB

1978

0,01

0,03

C, H, V

Penicillin (inhalerbar fraktion)

2011

0,1

SH,L

25

Pentaerytritol (totaldamm)

115-77-5

1996

5

25

1,1,1,2,2-Pentafluoretan

354-33-6

2005

500

2500

750

3750

V

Pentaklorfenol* och salter
(som pentaklorfenol)

87-86-5*

1974

0,5

1,5

H, V

n-Pentan

109-66-0

1978

600

1800

750

2000

V

23

iso-Pentan

78-78-4

1978

600

1800

750

2000

V

23

tert-Pentan

463-82-1

1978

600

1800

750

2000

V

23

Pentylacetater

2015

50

270

100

540

n-Pentylacetat

628-63-7

2015

50

270

100

540

23

3-Pentylacetat

620-11-1

2015

50

270

100

540

23

Pikrinsyra

88-89-1

2015

0,1

SH

23

α-Pinen

80-56-8

1990

25

150

50

300

SH, V

β-Pinen

127-91-3

1990

25

150

50

300

SH, V

Piperazin* och salter
(som piperazin)

110-85-0*

2015

0,03

0,1

0,08

0,3

SH,L

23

Platina* – metall och svårlösliga föreningar (totaldamm som Pt)

7440-06-4*

2000

1

23, 25

Platina – lösliga föreningar (totaldamm som Pt)

2000

0,002

SH,L

25

Polyklorerade bifenyler
Se PCB

n-Propanol

71-23-8

1989

150

350

250

600

V

1,3-Propansulton

1120-71-4

− 

− 

− 

C

3

Propen

115-07-1

1996

500

900

β-Propiolakton

57-57-8

− 

− 

− 

C

3

Propionsyra

79-09-4

2015

10

30

20

62

23

Propylacetat

109-60-4

1996

100

400

200

800

V

1,2-Propylenglykoldinitrat

6423-43-4

1987

0,1

0,7

0,3

2

H, V

Propylenglykolmonometyleter – isomerblandning

1320-67-8

1990

50

190

75

300

H, V

1,2-Propylenimin

75-55-8

− 

− 

− 

C

3

Propylenoxid

75-56-9

2018

1

2,4

5

12,5

C, SH

24

Pyretrum

8003-34-7

2015

1

23

Pyridin

110-86-1

1996

2

7

3

10

V

23

Radon (underjordsarbete)

10043-92-2

2011

C

19

Radon (övrigt arbete)

10043-92-2

2011

C

20

Resorcinol

108-46-3

1993

10

45

H

23

Salpetersyra

7697-37-2

2015

0,5

1,3

1

2,6

23

Saltsyra

7647-01-0

2015

2

3

4

6

23

Selen* och oorg. föreningar (totaldamm som Se) utom väteselenid

7782-49-2*

1990

0,1

Sevofluran

28523-86-6

2000

10

80

20

170

V

Silver* – metall och svårlösliga föreningar (totaldamm som Ag)

7440-22-4*

1990

0,1

23, 25

Silver – lösliga föreningar (totaldamm som Ag)

1990

0,01

25

Skärvätska

2018

SH,L

39

Stearater (totaldamm)

1996

5

21, 25

Strontiumkromat (inhalerbar fraktion som Cr)

7789-06-2

2018

0,005

0,015

C

24, 25, 28

Styren

100-42-5

2011

10

43

20

86

B, H, V

Sulfider (summan av dimetyl-disulfid, dimetylsulfid och metantiol)

1993

1

Sulfotep

3689-24-5

2015

0,1

H

23

Svaveldioxid

7446-09-5

2018

0,5

1,3

1

2,7

23, 40

Svavelhexafluorid

2551-62-4

1993

1000

6000

Svavelsyra (inhalerbar fraktion)

7664-93-9

2011

0,1

0,2

C, V

22, 23, 25

Svaveltetrafluorid

7783-60-0

1993

0,1

0,4

Talk (totaldamm)
Se även respirabel fraktion

14807-96-6

1996

2

25

Talk (respirabel fraktion)
Se även totaldamm

14807-96-6

1996

1

25

Tellur* – metall och föreningar
(totaldamm som Te)

13494-80-9*

1981

0,1

25

Tenn* – metall och oorg. föreningar (inhalerbar fraktion som Sn)

7440-31-5*

2011

2

23, 25

Tennorganiska föreningar
(totaldamm som Sn)

1978

0,1

0,2

H, V

25

Terfenyl (hydrerad)

61788-32-7

2018

2

19

5

48

23

Terpener

1990

25

150

50

300

SH, V

Terpentin

8006-64-2

1990

25

150

50

300

H, SH, V

1,1,2,2-Tetrabrometan

79-27-6

1993

1

14

2

30

V

Tetraetylbly (som Pb)

78-00-2

1981

0,05

0,2

H, M, R, V

Tetraetylortosilikat

78-10-4

2018

5

44

10

86

23

1,1,1,2-Tetrafluoretan
Se HFC 134a

1,2,2,2-Tetrafluoroetyldifluormetyleter
Se desfluran

Tetrahydroftalsyraanhydrid

85-43-8
935-79-5

− 

− 

− 

M, SH,L

3, 36

Tetrahydrofuran

109-99-9

2015

50

150

100

300

H

23

Tetrakloretylen

127-18-4

2018

10

70

25

170

C, H

23

2,3,4,5-Tetraklorfenol* och salter (som tetraklorfenol)

4901-51-3*

1990

0,5

1,5

H, V

2,3,4,6-Tetraklorfenol* och salter (som tetraklorfenol)

58-90-2*

1990

0,5

1,5

H, V

2,3,5,6-Tetraklorfenol* och salter (som tetraklorfenol)

935-95-5*

1990

0,5

1,5

H, V

Tetraklorftalsyraanhydrid

117-08-8

− 

− 

− 

M, SH,L

3, 36

Tetrametylbly (som Pb)

75-74-1

1981

0,05

0,2

H, M, R, V

Tetranitrometan

509-14-8

1993

0,05

0,4

0,1

0,8

V

Tioacetamid

62-55-5

C

3

Tioglykolsyra

68-11-1

1996

1

4

2

8

H, V

Tiram

137-26-8

1993

1

2

SH, V

Titandioxid (totaldamm)

13463-67-7

1990

5

25

o-Tolidin (3,3´-Dimetylbensidin)

119-93-7

C

3

Toluen

108-88-3

2015

50

192

100

384

B, H

23

Toluendiisocyanat

26471-62-5

2005

0,002

0,014

0,005

0,04

C, M, SH,L

2

2,4-Toluendiisocyanat

584-84-9

2005

0,002

0,014

0,005

0,04

C, M, SH,L

2

2,6-Toluendiisocyanat

91-08-7

2005

0,002

0,014

0,005

0,04

C, M, SH,L

2

o-Toluidin

95-53-4

2018

0,1

0,5

 −

 −

C, H

24

Tridymit (respirabel fraktion)

15468-32-3

1996

0,05

C, M

25

Trietanolamin

102-71-6

2011

0,8

5

1,6

10

H, V

Trietylamin

121-44-8

2015

1

4,2

3

12,6

H

23

Trietylentetramin

112-24-3

1984

1

6

2

12

SH, V

1,1,1-Trifluoretan

420-46-2

2005

500

1750

750

2625

V

1,1,2-Trifluor-2-kloretyldifluormetyleter
Se enfluran

2,2,2-Trifluor-1-kloretyldifluormetyleter
Se isofluran

1,2,4-Triklorbensen

120-82-1

2015

2

15

5

38

H

23

1,1,1-Trikloretan

71-55-6

2015

50

300

200

1110

23

1,1,2-Trikloretylen

79-01-6

2018

10

54

25

140

C, H

24, 28

2,3,4-Triklorfenol* och salter
(som triklorfenol)

15950-66-0*

1990

0,5

1,5

C, H, V

2,3,5-Triklorfenol* och salter
(som triklorfenol)

933-78-8*

1990

0,5

1,5

C, H, V

2,3,6-Triklorfenol* och salter
(som triklorfenol)

933-75-5*

1990

0,5

1,5

C, H, V

2,4,5-Triklorfenol* och salter
(som triklorfenol)

95-95-4*

1990

0,5

1,5

C, H, V

2,4,6-Triklorfenol* och salter
(som triklorfenol)

88-06-2*

1990

0,5

1,5

C, H, V

3,4,5-Triklorfenol* och salter
(som triklorfenol)

609-19-8*

1990

0,5

1,5

C, H, V

Triklorfluormetan
Se CFC 11

1,1,2-Triklor-1,2,2-trifluoretan
Se CFC 113

Trimellitsyraanhydrid

552-30-7

2011

0,002

0,02

0,005

0,04

M, SH,L

3

Trimetylamin

75-50-3

2020

2

4,9

5

12,5

23

Trimetylbensen

25551-13-7

2018

20 

100 

35 

170 

1,2,3-Trimetylbensen

526-73-8

2018

20

100

35

170

23

1,2,4-Trimetylbensen

95-63-6

2018

20

100

35

170

23

1,3,5-Trimetylbensen

108-67-8

2018

20

100

35

170

23

Trimetylhexametylendiisocyanat

28679-16-5

2005

0,002

0,017

0,005

0,044

M, SH,L

2

2,2,4-Trimetylhexametylen diisocyanat

16938-22-0

2005

0,002

0,017

0,005

0,044

M, SH,L

2

2,4,4-Trimetylhexametylen diisocyanat

15646-96-5

2005

0,002

0,017

0,005

0,044

M, SL

2

1,1,1-Trimetylolpropan

77-99-6

1996

5

2,4,6-Trinitrotoluen

118-96-7

1993

0,1

0,2

H, V

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

126-72-7

 −

 −

 −

 −

C

3

Trädamm
Se damm – trä

Uretan

51-79-6

C

3

Vanadinpentoxid (totaldamm som V)
Se även respirabel fraktion

1314-62-1

1987

0,2

25

Vanadinpentoxid (respirabel fraktion som V)
Se även totaldamm

1314-62-1

1987

0,05

25

Vinylacetat

108-05-4

1993

5

18

10

35

23

Vinylbromid

593-60-2

2018

1

4,4

C

24

Vinylklorid

75-01-4

2018

1

2,6

5

13

C, H, V

24

Vinyltoluen

25013-15-4

1993

10

50

30

150

H, V

2-Vinyltoluen

611-15-4

1993

10

50

30

150

H, V

3-Vinyltoluen

100-80-1

1993

10

50

30

150

H, V

4-Vinyltoluen

622-97-9

1993

10

50

30

150

H, V

Volfram* – metall och svårlösliga föreningar (totaldamm som W)

7440-33-7*

1981

5

25

Volfram – lättlösliga föreningar
(totaldamm som W)

1981

1

25

Vätebromid

10035-10-6

2000

1

3,5

2

7

23

Vätecyanid (som CN)

74-90-8

2018

0,9

1

3,6

4

H

23

Vätefluorid

7664-39-3

2015

1,8

1,5

2

1,7

17, 23

Väteklorid
Se saltsyra

Väteperoxid

7722-84-1

1990

1

1,4

2

3

Väteselenid

7783-07-5

2015

0,01

0,03

0,05

0,2

23

Vätesulfid

7783-06-4

2015

5

7

10

14

23

Xylen

1330-20-7

2015

50

221

100

442

H

23

o-Xylen

95-47-6

2015

50

221

100

442

H

23

m-Xylen

108-38-3

2015

50

221

100

442

H

23

p-Xylen

106-42-3

2015

50

221

100

442

H

23

Zinkklorid (respirabel fraktion)

7646-85-7

1974

1

25

Zinkkromat (inhalerbar fraktion
som Cr)

13530-65-9

2018

0,005

0,015

C, SH

24, 25, 28

Zinkoxid (totaldamm)

1314-13-2

1974

5

25

Ziram

137-30-4

1993

1

2

SH, V

Ättiksyra

64-19-7

2018

5

13

10

25

23

Ättiksyraanhydrid

108-24-7

1974

5

20

Noter till gränsvärdeslistan

Not 1–22 är föreskrifter och not 23–40 är allmänna råd.

 1. Ämnet får inte hanteras. Vissa undantag finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön, kapitlet om ytterligare bestämmelser för vissa grupper av kemiska ämnen, se även bilaga 6, grupp A, till dessa föreskrifter.

 2. Korttidsgränsvärdet för en 5-minutersperiod gäller för ammoniak, diisocyanater, 2,6-diisopropylfenylisocyanat, fenylisocyanat, isocyansyra och metylisocyanat. Korttidsgränsvärdet för en 1-minutersperiod gäller för akrylsyra.

 3. För hantering av ämnet krävs tillstånd av Arbetsmiljöverket, se vidare i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön, kapitlet om ytterligare bestämmelser för vissa grupper av kemiska ämnen, se även bilaga 6, grupp B till dessa föreskrifter.

 4. Gränsvärdet avser bensin som innehåller mindre än 5 procent n-hexan.

 5. För de ftalater som inte har ämnesspecifika gränsvärden gäller gränsvärdet för ftalater uttryckt i mg/m3.

 6. För bly, kadmium och kvicksilver finns biologiska gränsvärden, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:15) om medicinska kontroller i arbetslivet.

 7. Samma gränsvärde uttryckt i ppm ska tillämpas för de laktater som inte har fastställda gränsvärden.

 8. För de ämnen som har specifika gränsvärden ska dessa gränsvärden tillämpas även för deras damm- och dimfraktioner.

 9. Gäller för sluthärdad eller nästan sluthärdad epoxi-, akrylat-, polyuretan- och esterplast, bakelit eller dylikt. Hit räknas även damm från ohärdat pulvermaterial av epoxityp.

 10. Gränsvärdet avser kolväten i ångform det vill säga upp till 12 kolatomer. Vid exponering för kolväten med mer än 12 kolatomer som förekommer i form av aerosol, partiklar eller vätskedroppar, tillämpas gränsvärdet för organiskt damm och dimma, 5 mg/m3. Gränsvärdet gäller inte för lacknafta som har egna gränsvärden.

 11. Samma gränsvärde uttryckt i ppm ska tillämpas även för de diisocyanater som inte har fastställda gränsvärden. Det samma gäller för prepolymeriserade diisocyanater.

 12. Nivågränsvärdet 1 ppm gäller för summan av halterna av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och metantiol.

 13. Gränsvärdet gäller för proteolytiska enzymer.

 14. Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol.

 15. Vid samtidig exponering för flera lösningsmedel ska den hygieniska effekten för reproduktionsstörande etylenglykoletrar och andra lösningsmedel beräknas separat.

 16. Gränsvärdet avser respirabla fibrer, som har ett längd-breddförhållande större än 3:1, en diameter mindre än 3 µm och en längd större än 5 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkningen utförs med faskontrastmikroskop eller svepelektronmikroskop. Vid exponering för fiberhaltigt damm gäller också gränsvärdet för oorganiskt damm.

 17. Vid exponering för blandningar av fluorider och vätefluorid ska nivågränsvärdet för fluorider tillämpas.

 18. Avser lacknafta med sina huvudsakliga beståndsdelar i området C7 till C12 och med upp till 22 viktprocent aromater (ca 20 volymprocent) och mindre än 0,1 viktprocent bensen.

 19. Med underjordsarbete avses berg- och gruvarbete, byggnadsarbete och liknande arbete under jord samt tillfälligt arbete i lokaler, bergrum, tunnlar och liknade under jord. Vid dessa arbeten gäller gränsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga 2,1 x 106 Bq h/m3 (årsarbetstid = 1 600 h). Detta värde motsvarar en exponering på cirka 1 300 Bq/m3.
  För övrigt underjordsarbete, såsom arbete i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar, källarlokaler och liknande, gäller gränsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,72 x 106 Bq h/m3 (årsarbetstid = 1 800 h). Detta värde motsvarar en exponering på cirka 400 Bq/m3.
  Bestämning av radonhalt bör ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Om radonhalten vid all typ av underjordsarbete överskrider 200 Bq/m3 ska verksamheten anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, se Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter. I dessa fall är Strålsäkerhetsmyndigheten tillsynsmyndighet.

 20. För annat arbete än underjordsarbete anges gränsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,36 x 106 Bq h/m3 (årsarbetstid = 1 800 h). Detta värde motsvarar en exponering på cirka 200 Bq/m3. Bestämning av radonhalt bör ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Om radonhalten överskrider 200 Bq/m3 ska verksamheten anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, se Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter. I dessa fall är Strålsäkerhetsmyndigheten tillsynsmyndighet.

 21. Gränsvärdet gäller inte sådana metallstearater som innehåller toxiska metaller, till exempel bly. I detta fall ska gränsvärdet för bly användas.

 22. Anmärkningen att svavelsyra är cancerframkallande gäller bara aerosoler av svavelsyra.

Allmänna råd

Allmänna råden hänför sig till gränsvärdeslistan.

23. Ämnet har ett indikativt EU-gränsvärde.

24. Ämnet har ett bindande EU-gränsvärde.

25. Med inhalerbar och respirabel fraktion menas de dammfraktioner som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar (utgåva 1, 1993).
Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i en totaldammprovtagare.

26. Vid exponering för avgaser från bensin- och gasoldrivna motorer räcker det ofta att jämföra exponeringen mot gränsvärdena för kolmonoxid. Vid exponering för avgaser från dieselmotorer räcker det ofta att jämföra exponeringen mot gränsvärdena för elementärt kol och kvävedioxid.

27. Benso(a)pyren kan förekomma i polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i rök, damm eller dimma från till exempel tjära och asfalt samt i vissa oljor och förbränningsprodukter.

28. Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach-förordningen, kräver tillstånd för att få användas och släppas ut på marknaden. För aktuell lista se Echas (Europeiska kemikaliemyndigheten) webbplats.

29. I ångform kan ämnet lätt tas upp genom huden.

30. Upptaget av ämnet i vätskeform genom huden är så stort att det kan ge livshotande skador.

31. Asbestfibrer är till exempel

 • aktinolit (77536-66-4),

 • amosit (12172-73-5),

 • antofyllit (77536-67-5),

 • krokidolit (12001-28-4),

 • krysotil (12001-29-5), och

 • tremolit (77536-68-6).

32. Naturligt kristallina fibrer är till exempel attapulgit, halloysit, sepiolit och wollastonit.

33. Eldfasta keramiska fibrer är till exempel aluminiumsilikatfibrer (142844-00-6).

34. Syntetiska oorganiska glasartade övriga fibrer är till exempel stenull, mineralull och kontinuerliga glasfibrer.

35. Syntetiska oorganiska kristallina fibrer är till exempel kiselkarbidfibrer och grafitfibrer.

36. Vid hantering av

 • hexahydroftalsyraanhydrid,

 • metylhexahydroftalsyraanhydrid,

 • metyltetrahydroftalsyraanhydrid,

 • tetrahydroftalsyraanhydrid, eller

 • tetraklorftalsyraanhydrid

bör ett riktvärde på 0,005 mg/m3 för den sammanlagda exponeringen för syraanhydrider under 15 minuter inte överskridas. Se bilaga 6 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om arbetsmiljörisker.

37. Metylenklorid regleras även i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Det krävs dispens från Kemikalieinspektionen för att saluhålla, överlåta och använda metylenklorid yrkesmässigt i Sverige undantaget forskning, utveckling och analysarbete.

38. Vid upphettning av vissa oljor kan polycykliska aromatiska kolväten (PAH) bildas som är cancerframkallande. Även mineraloljor kan innehålla PAH.

39. Ett riktvärde på 0,2 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion under 8 timmar bör inte överskridas.

40. För att skydda astmatiker bör exponeringen av svaveldioxid ligga under 0,2 ppm.

Bilaga 2 Uppgifter som ska redovisas i en mätrapport

 1. Företagets namn, adress och arbetsställe.

 2. Typ av verksamhet.

 3. Syfte med mätningen.

 4. Vilket ämne/vilka ämnen som omfattas av mätningen.

 5. Antal arbetstagare som berörs av den luftförorening som är orsak till mätningen.

 6. Vilken typ av ventilation som används.

 7. Produktionsförhållanden vid mättillfället.

 8. Klimatuppgifter vid mätning utomhus.

 9. Skiss eller fotografi över arbetsplatsen.

 10. Vilken typ av andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning som har använts och när den användes.

 11. Kontaktuppgifter till den som utfört mätningen.

 12. Datum när mätningen genomfördes.

 13. Total arbetstid per dag. Ange start och stopptid samt tider för längre pauser och raster.

 14. Hur länge varje arbetsmoment pågått i genomsnitt. Ange både per dag och per vecka.

 15. Om fysiskt tungt arbete förekommer ska tiden anges.

 16. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera de arbetstagare som mätningen utförts på.

 17. Uppgifter om de arbetsmoment som omfattas av mätningen och vid vilka tidsintervall mätningarna utförts.

 18. Vid stationära mätningar ska provplatser och provtagningstider anges för varje prov.

 19. Mätmetod och mätutrustning.

 20. Analysmetod och analysresultat samt vilket analyslaboratorium som anlitats.

 21. Sammanställning som innehåller

  • vilka arbetsmoment som omfattas av mätningarna,

  • mätresultaten jämfört med de hygieniska gränsvärdena,

  • eventuella tidigare mätningar, och

  • rekommenderade åtgärder.

 22. Om mätningen har genomförts med flera delmätningar under en arbetsdag ska ett tidsvägt dagsmedelvärde anges.

Bilaga 3 Index med CAS-nummer

CAS-nummer för ämnen i gränsvärdeslistan. Under rubriken information finns ämnen som omfattas av förbud (A) eller tillståndskrav (B) enligt bilaga 6, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön.

CAS-nr

Ämne

Information

50-00-0

Formaldehyd

50-32-8

Benso(a)pyren

51-79-6

Uretan (Etylkarbamat)

B

53-96-3

2-Acetamidofluoren

A

54-11-5

Nikotin

55-63-0

Nitroglycerin

56-23-5

Koltetraklorid

56-49-5

20-Metylkolantren (3-Metylkolantren)

A

57-14-7

1,1-Dimetylhydrazin

B

57-57-8

β-Propiolakton

B

58-90-2

2,3,4,6-Tetraklorfenol

59-50-7

Klorkresol

60-09-3

p-Aminoazobensen

B

60-11-7

N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen

A

60-29-7

Dietyleter

60-34-4

Monometylhydrazin

B

60-35-5

Acetamid

61-82-5

Amitrol

62-50-0

Etylmetansulfonat

B

62-53-3

Anilin

62-55-5

Tioacetamid

B

62-75-9

N-Nitrosodimetylamin

B

64-17-5

Etanol

64-18-6

Myrsyra

64-19-7

Ättiksyra

64-67-5

Dietylsulfat

B

66-27-3

Metylmetansulfonat

B

67-56-1

Metanol

67-63-0

Isopropanol

67-64-1

Aceton

67-66-3

Kloroform

67-68-5

Dimetylsulfoxid

68-11-1

Tioglykolsyra

68-12-2

N,N-Dimetylformamid (DMF)

71-23-8

n-Propanol

71-36-3

n-Butanol

71-43-2

Bensen

71-55-6

1,1,1-Trikloretan

74-83-9

Metylbromid

74-85-1

Eten

74-87-3

Metylklorid

74-88-4

Metyljodid

74-89-5

Metylamin

74-90-8

Vätecyanid

74-93-1

Metantiol

75-00-3

Kloretan

75-01-4

Vinylklorid

75-04-7

Etylamin

75-05-8

Acetonitril

75-07-0

Acetaldehyd

75-09-2

Metylenklorid

75-12-7

Formamid

75-13-8

Isocyansyra

75-15-0

Koldisulfid

75-18-3

Dimetylsulfid

75-21-8

Etylenoxid

75-31-0

Isopropylamin

75-34-3

1,1-Dikloretan

75-35-4

1,1-Dikloreten

75-44-5

Fosgen

75-45-6

HCFC 22 (Klordifluormetan)

75-50-3

Trimetylamin

75-52-5

Nitrometan

75-55-8

1,2-Propylenimin

B

75-56-9

Propylenoxid

75-64-9

tert-Butylamin

75-65-0

tert-Butanol

75-69-4

CFC 11

75-71-8

CFC 12

75-74-1

Tetrametylbly

75-83-2

2,2-Dimetylbutan

76-13-1

CFC 113

77-78-1

Dimetylsulfat

B

77-99-6

1,1,1-Trimetylolpropan

78-00-2

Tetraetylbly

78-10-4

Tetraetylortosilikat

78-59-1

Isoforon

78-78-4

iso-Pentan

78-81-9

iso-Butylamin

78-83-1

iso-Butanol

78-92-2

sek-Butanol

78-93-3

Metyletylketon

79-01-6

1,1,2-Trikloretylen

79-06-1

Akrylamid

79-09-4

Propionsyra

79-10-7

Akrylsyra

79-11-8

Monoklorättiksyra

79-20-9

Metylacetat

79-24-3

Nitroetan

79-27-6

1,1,2,2-Tetrabrometan

79-29-8

2,3-Dimetylbutan

79-41-4

Metakrylsyra

79-46-9

2-Nitropropan

80-05-7

Bisfenol A

80-56-8

α-Pinen

80-62-6

Metylmetakrylat

84-66-2

Dietylftalat

84-74-2

Dibutylftalat

85-42-7

Hexahydroftalsyraanhydrid

B

85-43-8

Tetrahydroftalsyraanhydrid

B

85-44-9

Ftalsyraanhydrid

85-68-7

Bensylbutylftalat

87-86-5

Pentaklorfenol

88-06-2

2,4,6-Triklorfenol

88-72-2

2-Nitrotoluen

88-89-1

Pikrinsyra

91-08-7

2,6-Toluendiisocyanat

91-20-3

Naftalen

91-59-8

β-Naftylamin

A

91-94-1

3,3´-Diklorbenzidin

B

92-52-4

Difenyl

92-67-1

4-Aminodifenyl

A

92-87-5

Benzidin

A

92-93-3

4-Nitrodifenyl

A

95-47-6

o-Xylen

95-48-7

o-Kresol

95-50-1

o-Diklorbensen

95-53-4

o-Toluidin

95-63-6

1,2,4-Trimetylbensen

95-80-7

2,4-Diaminotoluen

B

95-95-4

2,4,5-Triklorfenol

96-12-8

1,2-Dibrom-3-klorpropan

A

96-14-0

3-Metylpentan

96-33-3

Metylakrylat

96-45-7

Etylentiourea

B

97-63-2

Etylmetakrylat

97-64-3

Etyllaktat

97-77-8

Disulfiram

97-86-9

Isobutylmetakrylat

97-88-1

Butylmetakrylat

98-00-0

Furfurylalkohol

98-01-1

Furfural

98-07-7

Bensotriklorid

B

98-82-8

Isopropylbensen

98-83-9

α-Metylstyren

98-87-3

Bensalklorid

B

98-95-3

Nitrobensen

99-08-1

3-Nitrotoluen

99-65-0

1,3-Dinitrobensen

99-87-6

4-Metylisopropylbensen

99-99-0

4-Nitrotoluen

100-25-4

1,4-Dinitrobensen

100-37-8

2-Dietylaminoetanol

100-41-4

Etylbensen

100-42-5

Styren

100-44-7

Bensylklorid

100-74-3

N-Etylmorfolin

100-80-1

3-Vinyltoluen

100-97-0

Hexametylentetramin

101-14-4

4,4´-Diamino-3,3´-diklordifenyl-metan (Metylenbis(o-kloranilin))

101-68-8

4,4´-Metylendifenyldiisocyanat

101-77-9

4,4´-Metylendianilin
(4,4´-Diaminodifenylmetan)

101-84-8

Difenyleter

102-71-6

Trietanolamin

103-71-9

Fenylisocyanat

104-76-7

2-Etylhexanol

105-46-4

sek-Butylacetat

105-60-2

Kaprolaktam

106-35-4

3-Heptanon

106-42-3

p-Xylen

106-44-5

p-Kresol

106-46-7

p-Diklorbensen

106-51-4

p-Bensokinon

106-49-0

4-Aminotoluen

106-65-0

Dimetylsuccinat

106-89-8

Epiklorhydrin

106-93-4

1,2-Dibrometan (Etyldibromid)

106-99-0

1,3-Butadien

107-02-8

Akrolein

107-05-1

Allylklorid

107-06-2

1,2-Dikloretan

107-07-3

2-Kloretanol

107-11-9

Allylamin

107-13-1

Akrylnitril

107-15-3

Etylendiamin

107-18-6

Allylalkohol

107-21-1

Etylenglykol

107-30-2

Metylklormetyleter

A

107-31-3

Metylformiat

107-41-5

2-Metyl-2,4-pentandiol

107-83-5

2-Metylpentan

107-98-2

1-Metoxi-2-propanol

108-03-2

1-Nitropropan

108-05-4

Vinylacetat

108-10-1

Metylisobutylketon

108-11-2

4-Metyl-2-pentanol

108-18-9

Diisopropylamin

108-24-7

Ättiksyraanhydrid

108-31-6

Maleinsyraanhydrid

108-38-3

m-Xylen

108-39-4

m-Kresol

108-46-3

Resorcinol

108-65-6

1-Metoxi-2-propylacetat

108-67-8

1,3,5-Trimetylbensen

108-88-3

Toluen

108-90-7

Klorbensen

108-91-8

Cyklohexylamin

108-93-0

Cyklohexanol

108-94-1

Cyklohexanon

108-95-2

Fenol

109-02-4

N-Metylmorfolin

109-59-1

Etylenglykolmonoisopropyleter

109-60-4

Propylacetat

109-66-0

n-Pentan

109-73-9

n-Butylamin

109-86-4

Etylenglykolmonometyleter

109-89-7

Dietylamin

109-99-9

Tetrahydrofuran

110-12-3

5-Metyl-2-hexanon

110-19-0

iso-Butylacetat

110-43-0

2-Heptanon

110-49-6

Etylenglykolmonometyleteracetat

110-54-3

n-Hexan

110-65-6

2-Butyn-1,4-diol

110-80-5

Etylenglykolmonoetyleter

110-82-7

Cyklohexan

110-85-0

Piperazin

110-86-1

Pyridin

110-91-8

Morfolin

111-15-9

Etylenglykolmonoetyleteracetat

111-30-8

Glutaraldehyd

111-40-0

Dietylentriamin

111-42-2

Dietanolamin

111-44-4

2,2´-Diklordietyleter

B

111-46-6

Dietylenglykol

111-76-2

Etylenglykolmonobutyleter

111-77-3

Dietylenglykolmonometyleter

111-90-0

Dietylenglykolmonoetyleter

112-07-2

Etylenglykolmonobutyleteracetat

112-15-2

Dietylenglykolmonoetyleteracetat

112-24-3

Trietylentetramin

112-34-5

Dietylenglykolmonobutyleter

115-07-1

Propen

115-10-6

Dimetyleter

115-77-5

Pentaerytritol

117-08-8

Tetraklorftalsyraanhydrid

B

117-81-7

Di(2-etylhexyl)ftalat

117-84-0

Di-n-oktylftalat

118-96-7

2,4,6-Trinitrotoluen

119-90-4

Dianisidin (3,3´-Dimetoxibenzidin)

B

119-93-7

o-Tolidin (3,3´-Dimetylbenzidin)

B

120-80-9

Katekol

120-82-1

1,2,4-Triklorbensen

121-14-2

2,4-Dinitrotoluen

121-44-8

Trietylamin

121-69-7

N,N-Dimetylanilin

122-39-4

Difenylamin

122-60-1

Fenylglycidyleter

123-31-9

Hydrokinon

123-42-2

4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon

123-51-3

Isoamylalkohol

123-86-4

n-Butylacetat

123-91-1

Dioxan

123-92-2

3-Metylbutylacetat

124-17-4

Dietylenglykolmonobutyleter-acetat

124-38-9

Koldioxid

124-40-3

Dimetylamin

126-72-7

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

B

126-99-8

2-Klor-1,3-butadien

127-18-4

Tetrakloretylen

127-19-5

N,N-Dimetylacetamid

127-91-3

β-Pinen

131-11-3

Dimetylftalat

134-32-7

α-Naftylamin

B

135-88-6

Fenyl-β-naftylamin

B

137-05-3

Metyl-2-cyanoakrylat

137-26-8

Tiram

137-30-4

Ziram

138-22-7

Butyllaktat

138-86-3

Limonen

140-88-5

Etylakrylat

141-32-2

n-Butylakrylat

141-43-5

Etanolamin

141-78-6

Etylacetat

142-82-5

n-Heptan

143-33-9

Natriumcyanid

144-62-7

Oxalsyra

151-50-8

Kaliumcyanid

151-56-4

Etylenimin

B

151-67-7

Halotan

302-01-2

Hydrazin

334-88-3

Diazometan

B

354-33-6

1,1,1,2,2-Pentafluoretan

420-04-2

Cyanamid

420-46-2

1,1,1-Trifluoretan

431-03-8

Diacetyl

463-82-1

tert-Pentan

492-80-8

Auramin (4,4´-Imidokarbonyl-bis(N,N-dimetylanilin))

B

505-60-2

2,2´-Diklordietylsulfid (Senapsgas)

B

506-77-4

Cyanklorid

509-14-8

Tetranitrometan

523-31-9

Dibensylftalat

526-73-8

1,2,3-Trimetylbensen

528-29-0

1,2-Dinitrobensen

540-73-8

1,2-Dimetylhydrazin

B

540-88-5

tert-Butylacetat

541-85-5

5-Metyl-3-heptanon

542-88-1

1,1´-Diklordimetyleter

A

552-30-7

Trimellitsyraanhydrid

584-84-9

2,4-Toluendiisocyanat

591-78-6

2-Hexanon

593-60-2

Vinylbromid

598-56-1

Dimetyletylamin

606-20-2

2,6-Dinitrotoluen

609-19-8

3,4,5-Triklorfenol

611-15-4

2-Vinyltoluen

615-05-4

2,4-Diamino-1-metoxibensen
(2,4-Diaminoanisol)

B

620-11-1

3-Pentylacetat

622-97-9

4-Vinyltoluen

624-41-9

2-Metylbutylacetat

624-83-9

Metylisocyanat

624-92-0

Dimetyldisulfid

625-16-1

1,1-Dimetylpropylacetat

626-38-0

1-Metylbutylacetat

627-93-0

Dimetyladipat

628-63-7

n-Pentylacetat

628-96-6

Etylenglykoldinitrat

630-08-0

Kolmonoxid

680-31-9

Hexametylfosfortriamid (HMPA)

A

684-93-5

N-Metyl-N-nitrosourea

A

811-97-2

HFC 134a

818-61-1

2-Hydroxietylakrylat

822-06-0

Hexametylendiisocyanat

872-50-4

N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP)

933-75-5

2,3,6-Triklorfenol

933-78-8

2,3,5-Triklorfenol

935-79-5

Tetrahydroftalsyraanhydrid

B

935-95-5

2,3,5,6-Tetraklorfenol

1119-40-0

Dimetylglutarat

1120-71-4

1,3-Propansulton

B

1303-96-4

Borax

1305-62-0

Kalciumhydroxid

1305-78-8

Kalciumoxid

1309-37-1

Järnoxid

1310-58-3

Kaliumhydroxid

1310-73-2

Natriumhydroxid

1314-13-2

Zinkoxid

1314-56-3

Fosforpentoxid

1314-62-1

Vanadinpentoxid

1314-80-3

Difosforpentasulfid

1319-77-3

Kresol

1320-67-8

Propylenglykolmonometyleter

1321-12-6

Nitrotoluen

1321-65-9

Naftalener, klorerade

1330-20-7

Xylen

1333-82-0

Kromtrioxid

1338-23-4

Metyletylketonperoxid

1395-21-7

Enzymer, subtilisiner

1464-53-5

1,2:3,4-Diepoxibutan

B

1634-04-4

Metyltertiärbutyleter

1694-82-2

cis-4-Metyl-1,2-3,6-tetrahydroftalsyraanhydrid

B

1712-64-7

Isopropylnitrat

2186-24-5

p-Kresylglycidyleter

2238-07-5

Diglycidyleter

2426-08-6

Butylglycidyleter

2551-62-4

Svavelhexafluorid

2807-30-9

Etylenglykolmonopropyleter

3068-88-0

β-Butyrolakton

B

3173-72-6

1,5-Naftalendiisocyanat

3425-89-6

4-Metyl-1,2,3,6-tetrahydro-ftalsyraanhydrid

B

3689-24-5

Sulfotep

4098-71-9

Isoforondiisocyanat

4901-51-3

2,3,4,5-Tetraklorfenol

5333-84-6

3-Metyl-1,2-3,6-tetrahydro-ftalsyraanhydrid

B

6153-56-6

Oxalsyra dihydrat

6283-86-9

2-Etylhexyllaktat

6423-43-4

1,2-Propylenglykoldinitrat

7085-85-0

Etyl-2-cyanoakrylat

7429-90-5

Aluminium

7439-92-1

Bly

7439-93-2

Litium

7439-96-5

Mangan

7439-97-6

Kvicksilver

7439-98-7

Molybden

7440-02-0

Nickel

7440-06-4

Platina

7440-22-4

Silver

7440-31-5

Tenn

7440-33-7

Volfram

7440-36-0

Antimon

7440-38-2

Arsenik

7440-41-7

Beryllium

7440-43-9

Kadmium

7440-47-3

Krom

7440-48-4

Kobolt

7440-50-8

Koppar

7440-74-6

Indium

7446-09-5

Svaveldioxid

7553-56-2

Jod

7580-67-8

Litiumhydrid

7646-85-7

Zinkklorid

7646-79-9

Koboltdiklorid

7647-01-0

Saltsyra

7664-38-2

Fosforsyra

7664-39-3

Vätefluorid

7664-41-7

Ammoniak

7664-93-9

Svavelsyra

7697-37-2

Salpetersyra

7719-12-2

Fosfortriklorid

7722-84-1

Väteperoxid

7726-95-6

Brom

7758-97-6

Blykromat

7778-39-4

Arseniksyra

7778-50-9

Kaliumdikromat

7782-41-4

Fluor

7782-49-2

Selen

7782-50-5

Klor

7783-06-4

Vätesulfid

7783-07-5

Väteselenid

7783-60-0

Svaveltetrafluorid

7789-06-2

Strontiumkromat

7790-79-6

Kadmiumdifluorid

7803-51-2

Fosfin

7803-52-3

Antimontrihydrid

8003-34-7

Pyretrum

8006-64-2

Terpentin

9002-86-2

Damm, PVC

9014-01-1

Enzymer, subtilisiner

10024-97-2

Lustgas

10025-87-3

Fosforylklorid

10026-13-8

Fosforpentaklorid

10026-24-1

Koboltsulfat heptahydrat

10028-15-6

Ozon

10035-10-6

Vätebromid

10043-92-2

Radon

10049-04-4

Klordioxid

10102-43-9

Kvävemonoxid

10102-44-0

Kvävedioxid

10108-64-2

Kadmiumdiklorid

10588-01-9

Natriumdikromat

11070-44-3

Metyltetrahydroftalsyraanhydrid

B

12001-28-4

Krokidolit

Se not 31

12001-29-5

Krysotil

Se not 31

12172-73-5

Amosit

Se not 31

12510-42-8

Erionit, se även 66733-21-9

A

13149-00-3

cis-Hexahydroftalsyraanhydrid

B

13463-39-3

Nickelkarbonyl

13463-67-7

Titandioxid

13466-78-9

3-Karen

13494-80-9

Tellur

13530-65-9

Zinkkromat

13838-16-9

Enfluran

13952-84-6

sek-Butylamin

14166-21-3

trans-Hexahydroftalsyraanhydrid

B

14464-46-1

Kristobalit

14807-96-6

Talk

14808-60-7

Kvarts

15468-32-3

Tridymit

15646-96-5

2,4,4-Trimetylhexametylendiisocyanat

15950-66-0

2,3,4-Triklorfenol

16111-27-6

S-[2-(Dimetylamino)etyl]pseudotioureadihydroklorid
(PBA 1)

B

16938-22-0

2,2,4-Trimetylhexametylendiisocyanat

19234-20-9

Etylenglykolmonoisopropyleteracetat

19438-60-9

4-Metylhexahydro-ftalsyraanhydrid

B

25013-15-4

Vinyltoluen

25154-54-5

Dinitrobensen

25321-14-6

Dinitrotoluen

25550-51-0

Metylhexahydroftalsyraanhydrid

B

25551-13-7

Trimetylbensen

26471-62-5

Toluendiisocyanat

26590-20-5

Metyl-1,2,3,6-tetrahydro-ftalsyraanhydrid

B

26628-22-8

Natriumazid

26675-46-7

Isofluran

26761-40-0

Diisodecylftalat

28178-42-9

2,6-Diisopropylfenylisocyanat

28523-86-6

Sevofluran

28679-16-5

Trimetylhexametylendiisocyanat

34090-76-1

4-Metyltetrahydro-ftalsyraanhydrid

B

34590-94-8

Dipropylenglykolmonometyleter

42498-58-8

2-Metyl-2,3,5,6-tetrahydro-ftalsyraanhydrid

B

48122-14-1

1-Metylhexahydro-ftalsyraanhydrid

B

57041-67-5

Desfluran

57110-29-9

3-Metylhexahydro-ftalsyraanhydrid

B

60304-36-1

Kaliumaluminiumtetrafluorid

61788-32-7

Terfenyl, hydrerad

66733-21-9

Erionit

A

77536-66-4

Aktinolit

Se not 31

77536-67-5

Antofyllit

Se not 31

77536-68-6

Tremolit

Se not 31

142844-00-6

Aluminiumsilikatfibrer

Se not 33