Kunskapssammanställningar, översikt

Våld och genus i arbetslivet (RAP 2011:3), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen kartlägger den forskning om våld i arbetslivet som använder sig av ett genusperspektiv, eller problematiserar våldet utifrån kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet och i samhället.

Våld och genus i arbetslivet, kunskapssammanställning, omslag
Våld och genus i arbetslivet (RAP 2011:3), kunskapssammanställning

Hur ser forskningen ut ur ett genusperspektiv på hot och våld? Vilka är skillnaderna mellan kvinnor och män i olika branscher och yrken? Den här översikten sammanfattar hur långt forskningen har kommit.

Kunskapssammanställningen redovisar den befintliga forskningen om hot och våld i arbetslivet inom det genusvetenskapliga fältet. Den lyfter också fram på vilket sätt ett genusperspektiv kan tillföra en djupare förståelse av dels sammanhangen där hot och våld förekommer, dels de institutionella förutsättningarna för att motverka våld.

Rapporten tar upp:

  • Definitioner av hot och våld ur ett genusperspektiv
  • Den könsuppdelade arbetsmarknaden och utsatthet för hot och våld
  • Problembilder, angreppssätt och förklaringsmodeller
  • Kvinnors och mäns möjligheter att hantera utsatthet för hot och våld
  • Förebyggande arbete och policyförslag.

- Hot och våld är allvarliga arbetsmiljöproblem som drabbar kvinnor och män på olika sätt. Vi behöver ett genusperspektiv dels för att kunna identifiera omständigheter och sammanhang som gör att kvinnor blir särskilt utsatta för våldshandlingar, dels för att förstå konsekvenserna av dessa handlingar. Hittills har svensk forskning om våld mot kvinnor fokuserat på våld i nära relationer och inom den privata sfären. Men vi behöver också öka vår kunskap om det våld som förekommer i arbetslivet och i offentliga miljöer och särskilt om hur detta våld påverkar kvinnors liv och arbetsvillkor, säger professor Paulina de los Reyes.

Författare: Professor Paulina de los Reyes och doktor Soheyla Yazdanpanah.

Senast uppdaterad 2023-07-12