Kunskapssammanställningar, översikt

Systematiskt arbetsmiljöarbete (RAP 2013:11, RAP 2013:12), kunskapssammanställning

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska styra verksamheten så att denna inte leder till ohälsa och olycksfall. För att klara detta måste arbetsmiljöhänsyn integreras i hur hela verksamheten styrs.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, del 1 (RAP 2013:11), kunskapssammanställningar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, del 2 (RAP 2013:12), kunskapssammanställningar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetet med att upptäcka och förebygga eller åtgärda risker behöver även bedrivas med systematiska rutiner för att bli framgångsrikt. Emellertid är en av de vanligaste anmärkningarna vid inspektioner på arbetsplatser brister i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs. Sådana brister visar sig dock framför allt genom de arbetsmiljörisker som både Arbetsmiljöverkets inspektioner och återkommande arbetsmiljöenkäter upptäcker. Bristerna i arbetsmiljöarbetet leder till arbetsrelaterad ohälsa. Denna ohälsa drabbar många individer men skadar också samhällsekonomin och arbetskraftens långsiktigt hållbara arbetsförmåga samt ofta även företagens lönsamhet.

Kunskapssammanställningen ger en översikt av hur systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning och vilka styrkor och svagheter som då noterats. Kunskapssammanställningen belyser bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetets syfte och inriktning, hinder och möjligheter i detta arbete som en del av verksamhetsstyrningen, ekonomiska incitament för att motivera ökad efterlevnad av kravet på systematiskt arbetsmiljöarbete samt internationella jämförelser främst om implementeringen av EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö. 

Arbetet med kunskapssammanställningen genomfördes av professor Kaj Frick samt professor Ulf Johanson, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola.

Senast uppdaterad 2015-07-01