Kunskapssammanställningar, översikt

Systematiskt arbetsmiljöarbete (RAP 2013:11, RAP 2013:12), kunskapssammanställningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska styra verksamheten så att den inte leder till ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljöhänsyn ska integreras i hela verksamhetsstyrningen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, del 1 (RAP 2013:11), kunskapssammanställning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, del 2 (RAP 2013:12), kunskapssammanställning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Arbetet med att upptäcka och förebygga eller åtgärda risker behöver bedrivas med systematiska rutiner. Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet är en av de vanligaste anmärkningarna vid våra inspektioner på arbetsplatser. Bristerna visar sig framför allt genom de arbetsmiljörisker som både Arbetsmiljöverkets inspektioner och återkommande arbetsmiljöenkäter upptäcker. Bristerna leder till arbetsrelaterad ohälsa. Denna ohälsa drabbar både individen och samhällsekonomin och arbetskraftens långsiktigt hållbara arbetsförmåga samt ofta även företagens lönsamhet.

Kunskapssammanställningarna ger en översikt över hur systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning och vilka styrkor och svagheter som då noterats. Sammanställningarna belyser bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetets

  • syfte och inriktning,
  • hinder och möjligheter som en del av verksamhetsstyrningen
  • ekonomiska incitament för att motivera ökad efterlevnad av kravet på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Här finns också internationella jämförelser över implementeringen av EU:s ramdirektiv om arbetsmiljö. 

Arbetet genomfördes av professor Kaj Frick samt professor Ulf Johanson, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola.

Senast uppdaterad 2023-07-12