Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen (RAP 2017:5), kunskapssammanställning

Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare. Den här kunskapssammanställningen sammanställer aktuell forskning om riskerna på byggarbetsplatser och hur framgångsfaktorerna ser ut för att förhindra arbetsskador.

Omslagsbild med två bilder på byggarbetare i arbete
Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen (RAP 2017:5)

Trots att antalet arbetsrelaterade olycksfall inom byggbranschen har minskat de senaste åren, skadas fortfarande många i sitt arbete. Vid en jämförelse med andra industriverksamheter ligger branschen högt i skadestatistiken. I branschen råder ofta tidspress som leder till stress på individnivå och som kan påverka risken att råka ut för en olycka, men även på verksamhets- och projektnivå kan tidsaspekten påverka risknivån. Kunskaperna om detta behöver öka. Det finns också ofta olika uppfattningar om vad som orsakar olyckor vilket gör kunskapen fragmentiserad och kan hindra genomförandet av ett effektivt åtgärdsprogram mot olyckor.

Den här kunskapssammanställningen ska bidra till att fylla denna kunskapslucka. Syftet är att genomföra en bred undersökning och analys av vilka risker som finns på byggarbetsplatser men också vilka framgångsfaktorer som kan bidra till att risker för olyckor minskar. En viktig fråga är vilka samband som finns med arbetsorganisationen på byggarbetsplatser, det vill säga att synliggöra och beskriva vilka organisatoriska faktorer och processer som kan ligga bakom olyckorna. Det kan exempelvis handla om kultur, arbetssätt, attityder till säkerhet, ledarskap, arbetsvillkor och produktionskrav.

Kunskapssammanställningen tas fram av en forskargrupp under ledning av professor Jan Johansson, Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Rapporten presenterades på en konferens

Denna kunskapssammanställning presenterades på en heldagskonferens i Stockholm den 5 maj. 

Presentation av kunskapssammanställningen Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen, pdf, öppnas i nytt fönster

Videopresentation av kunskapssammanställningen

Intervju med författaren

Senast uppdaterad 2022-12-05