Kunskapssammanställningar, översikt

Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet (RAP 2011:7), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen om psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet.
Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet, kunskapssammanställning, omslag
Psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet (RAP 2011:7), kunskapssammanställning

Hur ser forskningen ut om hot och våld mot anställda? Vet vi tillräckligt mycket för att kunna förhindra och minska risken för hot och våld i arbetslivet? Den här kunskapssammanställningen sammanfattar hur långt vi har kommit i dag.

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen om psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet. Översikten tar sin utgångspunkt i psykologisk och beteendevetenskaplig litteratur som har skrivits inom området hot och våld i arbetslivet. Utöver en statistisk översikt innehåller rapporten en definition av hot och våld och en genomgång av hur hot och våld uppstår. Den beskriver även vilka riskgrupper som finns och vilka konsekvenser som kan identifieras liksom individers möjlighet att hantera hot och våld. Översikten tar även upp organisationers möjligheter att minska risken för att anställda ska utsättas samt hur samhället kan förhindra hot och våld i arbetslivet.

Kunskapssammanställningen ger en bild av forskningsläget i Sverige och internationellt inom området och pekar ut områden där kunskapsunderlaget är starkare respektive svagare för att kunna identifiera nya forskningsbehov.

– Hot och våld i arbetet är ett allvarligt problem. Eftersom man i forskningen definierar hot och våld på olika sätt är det inte helt lätt att avgöra hur vanligt detta arbetsmiljöproblem är. Däremot visar litteraturen att hot och våld i arbetet är förknippat med negativa konsekvenser för den drabbades hälsa, välbefinnande och allmänna situation på jobbet. Sådana konsekvenser kan förstås i förlängningen påverka såväl organisationens verksamhet som samhället i stort. Man vet också en hel del om riskfaktorer, men kunskapsläget är sämre när det gäller hur hot och våld i arbetslivet kan motverkas. Likaså behövs mer kunskap om hur arbetsgivare kan agera för att på bästa sätt ta hand om den som utsatts. En viktig del i vårt arbete var att beskriva riktlinjer för hur man i den praktiska verksamheten kan arbeta för att motverka detta arbetsmiljöproblem, säger professor Magnus Sverke, en av medförfattarna till kunskapssammanställningen.

Denna kunskapssammanställning publicerades 2011.

Författare: Doktor Sara Göransson, docent Katharina Näsvall, professor Magnus Sverke, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Senast uppdaterad 2020-10-02