Kunskapssammanställningar, översikt

Kolnanorör (RAP 2011:1), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen redogör för vilka risker som finns när man exponeras för kolnanorör i produktion, bearbetning och hantering av produkter.

Omslagsbild - Kunskapssammanställning modell äldre
Kolnanorör (RAP 2011:1), kunskapssammanställning

Forskarna vet ännu inte effekten av att använda kolnanorör i olika produkter. Nu finns det data som pekar på att kolnanorören kan ge lungfibros och förstadier till cancer.

Kunskapssammanställningen är en sammanställning över vilka risker som finns när man exponeras för kolnanorör i produktion, bearbetning och hantering av produkter. Den sammanfattar också de toxikologiska data som finns.

Kolnanorör används inom många områden, i allt från komponenter till golfklubbor. Forskarna förutser att kolnanorör kommer att användas allt mer inom elektronik, materialteknik och medicin. Det finns alltså skäl att tro att allt fler kommer att utsättas för kolnanorör i arbetslivet.

– Eftersom de fysiska egenskaperna för kolnanorör i stor utsträckning liknar asbestfibrer känns det särskilt angeläget att sammanställa kunskapsläget för att se om det finns anledning att vidta försiktighetsåtgärder. Det är också viktigt att kartlägga hur omfattande användningen är i dagsläget och vilken exponering som finns i produktion och bland användarna. Vi gör det i en tvärvetenskaplig grupp med cellbiologer, arbetsmedicinare, yrkeshygieniker och aerosolfysiker, säger Jenny Rissler, en av författarna till rapporten.

Kunskapssammanställningen publicerades 2011.

Författare: Maria Albin, docent, avdelningen för arbets- och miljömedicin, Jenny Rissler, teknologie doktor vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi, Maria Hedmer, doktor i medicinsk vetenskap, avdelningen för arbets- och miljömedicin samt Per Gustavsson, filosofie doktor, biologiska institutionen. Alla vid Lunds universitet.

Ladda ned presentationen från seminariet om kunskapssammanställningen

Senast uppdaterad 2023-07-12