Kunskapssammanställningar, översikt

Hot och våld inom vård och omsorg (RAP 2011:16), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen belyser problematiken kring hot, våld och mobbning inom vård och omsorg.

Hot och våld inom vård och omsorg, kunskapssammanställning, omslag
Hot och våld inom vård och omsorg (RAP 2011:16), kunskapssammanställning

För vilka grupper och i vilka situationer finns en risk att utsättas för hot och våld inom sektorn vård och omsorg? Vilka konsekvenser får hot och våld för den enskilda personen och för övriga på arbetsplatsen och vad görs för att förhindra hot, våld och mobbning? Det är tre frågor som besvaras i den sista av Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställningar om hot och våld i arbetslivet och skola.

Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskade- och sjukdomsanmälningar orsakade av hot, våld och mobbning. Många fler kvinnor än män drabbas. För att kunna arbeta förebyggande mot hot, våld och mobbning är det viktigt att veta mer om vilka som drabbas och i vilka situationer som hot, våld och mobbning uppstår.

Hot och våld från tredje part, det vill säga hot eller våld från patienter eller klienter, uppstår ofta i omsorgssituationer. Mörkertalet är stort, eftersom inte alla situationer där hot och våld förekommer anmäls. En orsak kan vara att det inte uppstår någon fysisk skada och att det i arbetsplatskulturen anses att ett visst mått av hot och våld ingår. På till exempel gruppboenden kan det förekomma att boende som befinner sig i en beroendesituation biter och klämmer personalen.

Vård och omsorg har också flest anmälningar om mobbning och kränkande särbehandling från kollegor och överordnade. I många anmälningar av kränkande särbehandling skriver anmälaren att chefer, trots kännedom om konflikter mellan personal, inte ingripit i tid vilket lett till att en konflikt övergått till systematiska kränkningar.

Möjliga orsaker till brister inom den psykosociala arbetsmiljön inom vård och omsorg kan vara omorganisationer och minskade resurser.

Konsekvenser för den som utsätts för hot, våld eller systematiskt kränkande särbehandling är förutom sårskador och blåmärken ofta stress- och ångestsymptom med påföljande sömnsvårigheter. Men det är också vanligt att den utsatte får andra mer fysiska symptom som belastningsskador av olika slag. Konsekvenserna för verksamheterna är mer varierande och svåra att bedöma men i många anmälningar framkommer att patienter och klienter kan fara mycket illa när den psykosociala arbetsmiljön för personalen är dålig.

Läs presentationen om kunskapssammanställningen

Senast uppdaterad 2023-07-12