Kunskapssammanställningar, översikt

Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen (RAP 2011:2), kunskapssammanställning

Träpellets för med sig större risker än vad man tror. De utsöndrar kolmonoxid, förbrukar syre och kan orsaka bränder.

Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen, kunskapssammanställning, omslag
Faror och hälsorisker vid förvaring och transport av träpellets, träflis och timmer i slutna utrymmen (RAP 2011:2), kunskapssammanställning

I denna kunskapssammanställning kartläggs riskerna med träpellets.

Träpellets används i allt större utsträckning som energikälla av såväl hushåll som industrin. När de lagras i förråd eller silos, utsöndras inte bara kolmonoxid som kan leda till förgiftning, de förbrukar också syre, dammar och kan självantända. Sammantaget innebär det att hantera träpellets kan medföra stora risker och det finns ett behov av att beskriva riskerna och informera om dem.

Pellets tros ofta vara en ofarlig naturlig råvara och forskarna konstaterar att riskerna kring hanteringen inte har uppmärksammats tillräckligt.

- Det finns en osäkerhet om vem som äger problemet. Träpellets i sig är inte farliga utan det är vid förvaring i slutna utrymmen som riskerna kan uppstå. Jag tror att det från pelletsindustrins sida finns en farhåga att träpellets ska få negativ publicitet. Intresset har legat på produktion och brandsäkerhet och inte på hälsorisker. De dödsfall som har inträffat har skett på utländska fartyg varav ett i svensk hamn och där ansvaret kanske är diffust. Två dödsfall som inträffat i Finland i förråd på land gör dock att situationen blir annorlunda, säger yrkeshygieniker Urban Svedberg.

Författare: Yrkeshygieniker Urban Svedberg och professor Anders Knutsson.

Senast uppdaterad 2023-07-12