Kunskapssammanställningar, översikt

Bra samspel och samverkan skapar säkerhet - om klimat och kultur på arbetsplatsen (RAP 2010:1), kunskapssammanställning

Gemensamma värderingar, normer och attityder, är minst lika viktiga som den fysiska säkerheten i en organisation för att antalet olyckor ska minska. För att förstå hur de samverkar måste man analysera fenomenen säkerhetskultur och säkerhetsklimat.

Bra samspel och samverkan skapar säkerhet, kunskapssammanställning, omslag
Bra samspel och samverkan skapar säkerhet - om klimat och kultur på arbetsplatsen (RAP 2010:1), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen kring säkerhet i arbetet ur ett socialpsykologiskt perspektiv med särskilt fokus på säkerhetskultur och säkerhetsklimat. För att få olyckor på arbetsplatser att minska måste problemet angripas på nya sätt.

Sammanställningen diskuterar och försöker förklara begreppen organisationskultur och organisationsklimat. Den tar upp definitioner av begreppen och hur de förhåller sig till varandra, säkerhetsklimatets och kulturens betydelse för säkerhet liksom ledningens roll och möjligheter.

Under tidigt 1900-tal låg fokus på säkerhetsarbetet på att förbättra teknik och fysisk utformning och på att ta bort mänskliga misstag. Senare satsade man på bättre samspel mellan teknik och människa. Under 1990-talet utvecklades även ledningssystem och säkerhetsarbetet organiserades bättre. Men säkerhet skapas också i enskilda situationer i det dagliga arbetet och bygger på samspel mellan människor. För att förstå och utveckla detta krävs kunskap om hur människors säkerhet påverkas av psykologiska och sociala omständigheter i samverkan med organisationen och den fysiska miljön.

Sammanställningen beskriver huvuddragen i forskningen och det aktuella kunskapsläget om säkerhetskultur och säkerhetsklimat. Den tar också upp hur man genom att förstå begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat kan analysera och påverka säkerhetsproblem i en organisation.

– Säkerhetsklimat och säkerhetskultur är delvis två olika saker och det är viktigt att förstå. Att påverka kulturen kan vara svårt för ledningen medan det går att påverka säkerhetsklimatet. Om man inte förstår hur de uppstår och vad som påverkar dem, kan man få ett kontraproduktivt resultat för att man utmanar viktiga antaganden och värderingar i organisationen, säger författaren docent Marianne Törner.

Författare: Marianne Törner, docent vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Sammanfattning

Företag med medarbetare som litar på varandras förmågor och tar
säkerhetsfrågorna på allvar är de som lyckas bäst med att sänka antalet arbetsplatsolyckor. Det tyder på ett gott säkerhetsklimat och en god säkerhetskultur.

– Säkerhet bygger på bra samspel mellan människor, säger forskaren Marianne Törner vid Avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs Universitet.

I den kunskapsöversikt ”Bra samspel och samverkan skapar säkerhet” som Törner sammanställt på uppdrag av Arbetsmiljöverket framgår att genom att förstå skillnaden mellan säkerhetsklimat och säkerhetskultur, kan begreppen användas bättre i säkerhetsarbetet för att få ner olycksfrekvensen i arbetslivet.

Dessa begrepp används ofta som synonymer både i forskningen och i praktiken, men Marianne Törner menar att det är viktigt att skilja dem åt för att förstå hur säkerheten kan främjas i en organisation. Om användningen av begreppen säkerhetsklimat och säkerhetskultur är oklar, blir också frågorna som ställs oklart formulerade. Det i sin tur ger oklara svar när säkerhetsproblemen ska analyseras.

Skillnaden mellan begreppen är att säkerhetsklimat lägger vikten vid hur den sociala omgivningen uppfattas medan säkerhetskultur lägger vikten vid hur den sociala omgivningen skapas.

En god säkerhetskultur är flexibel och lärande där olika uppfattningar uppmuntras. En annan viktig beståndsdel är att alla i organisationen känner ett gemensamt ansvar för säkerheten och att det finns tillit mellan ledning och medarbetare.

Ett gott säkerhetsklimat är baserat på en god säkerhetskultur. Klimatet uppmuntrar att säkerheten alltid gynnas och att det finns normer i organisationen som prioriterar och stöder säkerheten. En annan viktig faktor är chefernas attityder och engagemang i säkerhetsarbetet.

– En förändring av kulturen ställer krav på uthållighet, självinsikt, mod att omprioritera och bra kommunikation med ledningen och chefer. Det måste även finnas ett samspel och tillit mellan medarbetarna och ledningen, säger Marianne Törner.

Rapporten "Bra samspel och samverkan skapar säkerhet" är den första kunskapsöversikten i Arbetsmiljöverkets satsning att aktivt informera och sprida kunskap om arbetsmiljö och arbetsförhållandenas betydelse för sund konkurrens och minskat utanförskap. Sammanställningar av kunskapsläget inom olika ämnesområden är en viktig del av detta uppdrag.

Senast uppdaterad 2023-07-12