Anmälan av farliga eller bristfälliga produkter

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Genom att du anmäler en produkt så upplyser du Arbetsmiljöverket om att det kan finnas brister hos produkten.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad, se 

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Du kan även bifoga bild eller dokumentation för att förtydliga bristen. Exempelvis bruksanvisning, bild på produkten, bild på märkskylten, EG-försäkran. (frivilligt) Ingen fil har valts.
Ingen fil har valts.
Ingen fil har valts.

Du blir anonym om du lämnar fälten nedan tomma.