Anmälan av farliga eller bristfälliga produkter

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Genom att du anmäler en produkt så upplyser du Arbetsmiljöverket om att det kan finnas brister hos produkten.

Så går anmälan till

  1. Fyll i anmälan
    • Fyll i formuläret nedan. 
    • Tänk på att du behöver fylla i alla uppgifter i formuläret och skicka in din anmälan vid ett och samma tillfälle.
  2. Skicka anmälan till oss
    • Tryck på skicka-knappen i formuläret.

Din anmälan får ett diarienummer som visas direkt på skärmen när du har skickat in anmälan. Diarienumret kan du använda för att kontakta oss och för att se hur ärendet fortlöper. Alla anmälningar leder inte till åtgärder, men inom två månader ska det finnas information i ärendet om hur vi har bedömt din anmälan.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Du kan även bifoga bild eller dokumentation för att förtydliga bristen. Exempelvis bruksanvisning, bild på produkten, bild på märkskylten, EG-försäkran. (frivilligt) Ingen fil har valts.
Ingen fil har valts.
Ingen fil har valts.
Du blir anonym om du lämnar fälten nedan tomma.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket