Alla avsnitt av Hallå arbetsmiljö

Poddavsnitt 13 som text

Den nya regelstrukturen är beslutad av generaldirektören och träder i kraft 1 januari 2025. I det här avsnittet gästar Fredrika Wendel och Karin Mikaelsson som berättar om det omfattande arbetet med regelförnyelsen och digitalisering av föreskrifterna.

Glada poddare - Fredrik, Fredrika, Carro och Karin

Karin: Vi har ju ett regelverk som har vuxit i över 40 år så det är klart att det finns mycket ord och formuleringar som kanske inte riktigt följt med tiden om man säger så.

Fredrika: När vi säger att vi digitaliserar de här reglerna så betyder det att vi lägger till ett format utöver den här klassiska trycksaken som vi alltid haft och de pdf:er som har funnits på vår webbplats.

Carro: Det kommer bli enklare både för arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och för oss arbetsmiljöinspektörer.

Kvinnlig röst: Hallå Arbetsmiljö! En poddserie från Arbetsmiljöverket.

Fredrik: Ja, hej hörni allihop och välkomna till ännu ett avsnitt i poddserien Hallå Arbetsmiljö! Den här podden vill ju ge information och sprida kunskap om just arbetsmiljön, så vi belyser och besvarar frågor kring både rättigheter och skyldigheter kring de utmaningar och risker och svårigheter som kan finnas på din arbetsplats. Vi ska ju vara trygga när vi arbetar allihop. Och så berättar vi om vad som gäller i olika sammanhang. Arbetsmiljöverket har ju en herrans massa skickliga och kompetenta människor, experter och inspektörer som varje dag besöker arbetsplatser runt om i Sverige för att stötta och hjälpa till och dela med sig av sina kunskaper. Och med hjälp av några av dessa experter så får vi ta del av kunskap och reder ut oklarheter. Precis som alltid så har jag några av dem med mig i studion idag. Precis som alltid har jag framför allt med mig min bisittande programledare Ann-Caroline Kostet. Hej! Carro: Hej Fredrik!

Fredrik: Hur mår du?

Carro: Jag mår bra, det gör jag och det är som vanligt alltid lika trevligt att vara här.

Fredrik: Jag tror att vi spelar en roll va? Vi gör lite skillnad?

Carro: Ja, det gör vi. Det är därför jag jobbar där jag jobbar.

Fredrik: Jag tänkte säga det, jag lät nästan lite så här förmäten när jag tycker att vi gör skillnad. Jag syftade på podden, men ni är ju rätt vana vid att ni gör skillnad.

Carro: Ja, vi gör så gott vi kan ute varje dag.

Fredrik: Ja. Den här gången handlar podden om Arbetsmiljöverkets regelförnyelsearbete och det innebär att vi inte kommer att prata om några specifika regler utan om den här förnyelsen i allmänhet. Vad handlar den om?

Carro: Ja, vi brukar säga att regelförnyelsen handlar om tre saker. För det första att Arbetsmiljöverket för första gången på över 40 år har gått igenom alla arbetsmiljöregler som vi ansvarar för. Det som kallas föreskrifter och allmänna råd sorteras om på ett nytt sätt. Vi brukar säga att vi har sorterat reglerna i en ny struktur.

Fredrik: Okej, det andra och tredje då?

Carro: Den andra saken är att vi nu digitaliserar reglerna. Och den tredje är att vi fortsätter utveckla stödet runt reglerna, till exempel information på vår webbplats.

Fredrik: Varför gör man det här? Varför behövs det?

Carro: Det är ju väldigt många som ska följa arbetsmiljöreglerna och som berörs av dem och då behöver det vara så lätt som möjligt att förstå reglerna och att hitta vilka regler som gäller i ens verksamhet. Vårt mål med regelförnyelsen är att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda våra regler. Ytterst handlar det om att vi ska nå vår vision att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Fredrik: Det är klart. Men att det sker nu. Har människor blivit trögare? Har vi blivit, har vi svårare att fatta de här reglerna eller?

Carro: Nej, det tror jag inte, utan det är väl snarare så att vi behöver modernisera oss och göra det mer lättillgängligt för arbetsgivare och skyddsombud och arbetstagare ute på arbetsmarknaden så att de lättare kan ta till sig våra regler och har en bättre struktur för att hitta bland våra regler också.

Fredrik: Det är klart, och digitaliseringen, som också är en stor del av det här, vi kommer prata om det också. Men jag tänkte innan vi drar igång så ska vi börja med lite grundläggande fakta om regelförnyelsen. Så här kommer det.

Kvinnlig röst: Arbetsmiljöverket jobbar med regelförnyelse för att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna om arbetsmiljö. Vi har tagit fram en ny struktur för alla regler, digitaliserat reglerna och ser över stödet om reglerna. Vi har gått igenom alla 2 300 paragrafer i nuvarande 67 föreskriftshäften och sorterat in dem i 15 nya föreskriftshäften. Föreskrifterna har fått nya namn och nummer.

Skyddet för arbetstagare ändras inte. Reglerna är i stort sett desamma med ett undantag. Det tillkommer nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Reglerna i den nya strukturen är beslutade, men de börjar inte gälla förrän 1 januari 2025. Använd tiden fram till att de träder i kraft till att bekanta dig med reglerna i den nya strukturen. Du hittar reglerna på av.se i digitaliserat format. Där finns också informationsmaterial om regelförnyelsen.

Fredrik: Mm, där hör vi. Då vill jag säga välkommen till vår första gäst, Karin Mikaelsson. Hej!

Karin: Hej!

Fredrik: Vad gör du på Arbetsmiljöverket?

Karin: Jag jobbar som verksamhetsutvecklare på regelavdelningen och jag är också projektledare för det projekt som har jobbat med att föra över våra regler i en ny struktur.

Fredrik: Carro och jag pratar om att göra skillnad. Känner du också att du gör det?

Karin: Ja, jag gör ju det. Kanske mer indirekt, men genom att jobba på det sättet att vi hittar bra sätt att ta fram bra regler så känner jag att jag kan vara med och göra skillnad.

Fredrik: Som en extern person och inte så insatt så tycker jag när det kommer till statliga myndigheter och kommuner och landsting och hej och hå. Då tar det alltid sån otroligt lång tid. Det här har ju också tagit lång tid. Ni har ju hållit på sen 2016. Varför tar det sån tid för?

Karin: Ja, men det är ju också för att vi behöver vara väldigt noggranna här. Det är ju regler, det är ju lagar egentligen. Vi tar fram lagtexter och det är viktigt att det blir rätt. Det är mycket att ta hänsyn till. Vi ställer ju krav på olika roller och det är viktigt att de förstår vad de ska göra, vad som förväntas av dem och att det blir rätt. För alla vill vi ju få en bra arbetsmiljö. Det är det som är vårt …. Att ingen ska bli skadad, bli sjuk eller dö av jobbet.

Fredrik: Och sen ska ju den här förnyelsen också leva länge, så därför är det ju bra att det blir rätt redan från början, att allting finns med och formuleringar är som de ska.

Karin: Precis.

Fredrik: Men Carro, känner du som inspektör att det har funnits ett behov av det här? Eller är det mer av akademisk karaktär den här nydaningen och förnyelsen?

Carro: Nej, jag tror absolut att det finns ett behov av detta. För att det är ju ganska omfattande som det är idag. Ganska ostrukturerat. Så arbetsgivarna, ja de vet ju att systematiskt arbetsmiljöarbete, det är den föreskriften. Men sen omfattas de av många fler föreskrifter och tanken är ju att vi ska sortera in så att systematiskt arbetsmiljöarbete det är en.

Och sen så kommer de andra föreskrifterna i samlingar så att man liksom lättare kan hitta vad som berör en själv. För idag upplever jag när jag är ute och inspekterar att man har inte alltid 100 procent koll på samtliga föreskrifter som man faktiskt berörs av i sitt arbete.

Fredrik: Karin, vi hörde här i faktan att det är över 2 000 paragrafer. Hur har ni gjort? Berätta om arbetet.

Karin: Vi har ju faktiskt gått igenom alla de här dryga 2 000, 2 300 tror jag vi har räknat till, paragrafer och sorterat om dem på ett nytt sätt. Och lite förenklat så innebär det ju att idag har vi ungefär 67 föreskriftshäften som vi nu har i den nya strukturen komprimerat och fått ner till 15 stycken omfattande, tämligen omfattande föreskriftshäften. Så det som tidigare varit ett föreskriftshäfte är kanske idag ett kapitel i ett mer omfattande föreskriftshäfte.

Fredrik: Och mer konkret, hur har ni jobbat med texter och omformuleringar?

Karin: Ja, vi har ju sett över texterna. Vi har ju ett regelverk som har vuxit i över 40 år, så det är klart att det finns mycket ord och formuleringar som kanske inte riktigt följt med tiden om man säger så. Vi har ju sett över texterna, vi har bearbetat dem och försökt att göra dem mer begripliga.

Vi har gått igenom och sett över så att vi inte har samma reglering på flera ställen utan det bara finns på ett ställe. Och sen har vi försökt också förtydliga just det, och det var du inne på Ann-Caroline, att förtydliga kopplingen mellan det systematiska arbetsmiljöarbetet och med övriga föreskrifter.

Fredrik: Var något gammalt som ni fick stryka? Något som inte lever längre därför att arbetslivet är på ett annat sätt, mer modernt eller så?

Karin: Ja, det är framför allt ord och uttryck kan man väl säga att det fanns lite gammalt. Det var väl ett annat sätt att skriva föreskrifter förut också. Det har väl funnits med under årens lopp och nu har vi försökt att tvätta bort det så gott det går så att det är lite mer modernare språk som vi har med.

Fredrik: Både du och Carro pratade om en ny struktur. Hur är den uppbyggd då?

Karin: Ja, den är uppbyggd utifrån olika roller som man faktiskt har i arbetsmiljöarbetet. Det är tre, framförallt tre roller som vi har med i strukturen. Dels om man är arbetsgivare eller motsvarande, eller om man är byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare eller om man då är tillverkare, importör eller distributör av vissa produkter. Man kan ju ha flera roller och i så fall så kan man ju kanske vara arbetsgivare och tillverkare eller arbetsgivare och byggherre och då behöver man följa olika regler.

Fredrik: Och visst är det också det du pratar om, om byggherrarna. Visst är det det som egentligen är det stora tillägget?

Karin: Ja, det är där vi har faktiskt inte bara fört över den regeltext som vi har i dag, utan där har vi också skapat nya regler för att tydliggöra just de här tidiga skedena i byggprocessen vad som är viktigt att tänka på ur arbetsmiljösynvinkel.

Fredrik: Och Carro, du som är ute på inspektion. Du träffar arbetstagare och träffar arbetsgivare. Du träffar skyddsombud och vad innebär det här för dem som du träffar, tänker du?

Carro: Jag tror det innebär att det kommer bli enklare att liksom hitta i de här lagtexterna. Jag kan säga så för oss inspektörer i alla fall. Min personliga upplevelse av det här är att det kommer bli enklare även för oss. För vi ska ju också kunna det som står i alla de här föreskrifterna och de har hetat olika beroende på hur gamla de är.

Så vi har ju behövt ha koll på liksom är det Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller Arbetarstyrelsens föreskrifter. Och nu kommer det heta samma så att det kommer förhoppningsvis, och jag tror att det kommer bli enklare både för arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och för oss arbetsmiljöinspektörer.

Fredrik: Då tänkte jag att vi skulle ta reda på hur mycket folk kan om reglerna och tycker man att de är lätta att hitta? Har man förståelse för dem? Vet man ens om att de finns?

Manlig reporter: Känner du till att Arbetsmiljöverket finns och jobbar med att ta fram regler för arbetsmiljö?

Manlig röst: Yes, det gör jag.

Kvinnlig röst: Jag vet att de finns, men jag vet inte vad de har för regler.

Manlig röst: Ja, absolut, det känner jag till.

Kvinnlig röst: Ja, men jag har inte helt koll.

Manlig röst: Ja, men det känner jag till.

Kvinnlig röst: Det finns ju oskrivna regler, men jag vet inte vad de … nej.

Manlig röst: Jag känner till att de finns och … nej, jag har lite koll på vad de gör alltså, inte mycket. En gång så fyllde vi i papper om vi trivs på jobbet. Det är bara det som jag känner till.

Manlig röst: Absolut.

Manlig reporter: Och upplever du som arbetsgivare att det är tydligt vilka regler som gäller just för dig och din verksamhet?

Manlig röst: Ja, det tycker jag är väldigt tydligt. Vi har ju ett ISO-certifikat som vi följer så att vi uppfyller alla våra krav där.

Kvinnlig röst: Den är lite svår att svara på för mig tycker jag, för att eftersom jag har en HR-avdelning som tar emot det där som första och sedan presenterar för mig så vet inte jag exakt hur Arbetsmiljöverkets material ser ut från början.

Manlig röst: Ja, de reglerna är jag med på. De försöker jag följa.

Manlig röst: Nej, det kan jag faktiskt säga att jag inte tycker.

Kvinnlig röst: Inte exakt, men jag har ju kollat upp en hel del, men inte … Det finns säkert väldigt mycket som man inte har koll på.

Manlig röst: Man kan ju tycka att jag kanske borde ha lite bättre koll. Jag vet inte om det är mitt fel eller om det är deras fel.

Manlig röst: Det är ganska tydligt tycker jag. 

Manlig reporter: Och upplever du att det är lätt att tolka och förstå de här reglerna såsom de är formulerade?

Manlig röst: Det brukar det vara. Nu har jag inte gått igenom grundligt då, men man brukar läsa lite och det brukar vara ganska lätt, eller lätt.

Manlig röst: Både ock. Jag tror att ju mer man arbetar aktivt med dem så förstår man dem lättare. Men i början var det ju bökigt, men kanske mest ovana, men jag tycker det funkar bra.

Manlig röst: Ganska lätt. Ganska enkelt.

Kvinnlig röst: Ja, det kan jag tycka. Sen har vi pratat väldigt mycket om psykosociala arbetsmiljön också och där är ju så klart inte samma tydliga regler och så. Men den tycker jag är otroligt viktig och jobbar väldigt mycket med.

Manlig röst: Nä, men de är väl ganska lätta att följa kan jag tycka.

Manlig röst: Jag tar del av dem. Vi har olika broschyrer som man har fått och så har det varit någon inspektion någon gång. Att de har varit och kollat upp och så har de ju kommit med rekommendationer.

Kvinnlig röst: Oftast är det jättekrångligt, att det är tolkningsbart allting också.

Manlig reporter: Skulle du önska att det var tydligare?

Kvinnlig röst: Väldigt mycket tydligare.

Fredrik: Mm, vad är era tankar kring det här? Karin? Carro?

Karin: Ja, men jag blir faktiskt lite glad att höra att det ändå var en hel del som kände till våra regler. Kanske inte alla reglerna, men att de kände till att vi har arbetsmiljöregler. Det gör mig väldigt glad att höra faktiskt.

Carro: Och jag har ju samma syn som Karin här att jag blev väldigt glatt överraskad när jag hör att så många liksom ändå har koll på vår lagstiftning eller vet att den finns och vet att vi finns. Eftersom större delen av sitt liv, vakna liv, är man ju faktiskt på sin arbetsplats och då är det ju viktigt att man har koll på så att man kan ha en bra arbetsmiljö och har förutsättningar att ha en bra arbetsmiljö. Och det har man ju om man har kunskap om vad som krävs för att man ska ha en bra arbetsmiljö.

Min upplevelse som inspektör är att det kan vara blandat om man känner till vem vi är, Arbetsmiljöverket, och vad vi gör. Och också blandat om man känner till vilka regler som gäller på arbetsplatsen. Och det ser vi ju genom att vi ställer krav i inspektionsmeddelanden när vi upptäcker brister i arbetsmiljön och oftast har det med kunskap att göra. Man vet helt enkelt inte att det finns regler för det här. Så det är väl min kommentar på de här frågorna.

Fredrik: Ni talar ju om att det här ska göra det tydligare, mer greppbart, mer lättförståeligt. Det är ju några som uttrycker det också, att det behövs. Kan ni vara lite mer konkreta? Det systematiska arbetsmiljöarbetet, hur blir det tydligare då i den här nya strukturen?

Karin: Man kan ju säga att i och med strukturen så tydliggör vi vad som är grundläggande arbetsmiljöregler, alltså regler som ska gälla för alla arbetsgivare till exempel. Där blir det så mycket, tycker jag själv, tydligare att våra föreskrifter kring det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger först där bland de reglerna. Och att det är där starten är.

Fredrik: Vad ska man göra då som som arbetsgivare nu när reglerna finns? De är tydligare, de är mer lättillgängliga och för en viss bransch är det också lite, lite nytt. Även om det mesta är detsamma. Vad ska man som arbetsgivare göra?

Karin: Som arbetsgivare behöver man ju se över det material man har. De flesta har ju informationsmaterial, dokumentation och då behöver man gå igenom det och titta så att man har med sig de nya föreskriftshäftenas namn, titlar och att man hänvisar till rätt paragrafer i de nya föreskriftshäftena. Så det behöver man ju göra.

Fredrik: När börjar de gälla då?

Karin: De börjar gälla, de nya börjar gälla den 1 januari 2025.

Fredrik: 2025? När vi spelar in det här så är det ju ganska långt tills dess ju.

Karin: Ja.

Fredrik: Varför denna tid?

Karin: Ja, det är en lång tid. Men det är bra. Man behöver få tid att i lugn och ro, som jag nämnde här, att man behöver få gå igenom det material man har och bekanta sig med de nya reglerna. För även om, som vi har nämnt här, att det är samma innehåll så är det ändå, de är ju sorterade i en ny struktur, de har nya paragrafnummer. Det är lite ord och formuleringar som har ändrats även om innehållet ska vara detsamma. Så man behöver den tiden för att, ja bekanta sig med dem.

Fredrik: Ni har ju under arbetets gång fått en del kritik. Berätta om det.

Karin: Jamen, det är ju ett omfattande arbete och det är många som berörs och väldigt många som är engagerade. Vilket är bra. Det vill vi ju. Och vi har fått många bra synpunkter. Vi har ju fått kommentarer när vi har lagt ut förslag i olika remissomgångar som vi haft under arbetets gång.

Och vi har som du säger, vi har fått en del kritik. Bland annat så har vi fått kritik för att vi har tagit bort en del allmänna råd som finns bland föreskrifterna, men de jobbar vi ju med och vi ser över dem och tanken är ju att de ska finnas med i stödjande material ute på våra ämnessidor så att det kommer att finnas det stödet fortsättningsvis.

Fredrik: Karin, du hänger kvar när jag presenterar nya gästen för du kommer säkert komma med några inspel. Vi ska träffa nu Fredrika Wendel. Välkommen.

Fredrika: Tack snälla.

Fredrik: Du är relativt ny på Arbetsmiljöverket. Berätta, vad gör du?

Karin: Jamen, jag arbetar som digitaliseringsledare på Arbetsmiljöverket och där är ett av mina uppdrag att säkerställa att de här nya reglerna blir digitaliserade. Men också att det här stödjande materialet som vi har finns till reglerna på av.se, att de blir uppdaterade och anpassade efter våra användares behov.

Fredrik: Ett Arbetsmiljöverk i tiden helt enkelt.

Fredrika: Yes.

Fredrik: Men de här finns ju redan som pdf:er. Vad är det nya med det här? Varför behövs de så här digitalt annars?

Fredrika: Ja, men när vi säger att vi digitaliserar de här reglerna så betyder det att vi lägger till ett format utöver den här klassiska trycksaken som vi alltid har haft och de här pdf:erna som har funnits tidigare på vår webbplats. Men målet med hela det här arbetet är ju att de digitala reglerna ska bli lätta att hitta och lätta att använda för vår målgrupp helt enkelt.

Fredrik: Och vad blir skillnaderna tycker du då med digitaliserade regler? På vilket sätt kommer det att underlätta, som Carro pratade om, för användarna?

Fredrika: Jamen i och med att vi digitaliserar de här reglerna så blir de ju också anpassade till olika typer av enheter som till exempel mobil och vår bärbara dator och läsplatta. Och det är det som vi kallar för responsiv design. Men sen så kommer ju också de här nya reglerna att uppfylla dagens krav på tillgängliga format som vi har så att alla kan använda dem, även de som är i behov av särskilda verktyg för att kunna ta del av innehållet.  Men sen kan jag ju också lägga till att vi tittar på ett bra sätt att både söka efter föreskrifter och allmänna råd också på vår webbplats. Det ska helt enkelt bli lätt att hitta.

Carro: Och jag tänker för våran del som arbetsmiljöinspektörer som är ute så kommer vi nu kunna länka i våra inspektionsmeddelanden direkt till de regler som gäller. Det efterfrågas ju ofta liksom hjälp och stöd när vi är ute och gör inspektioner. Var hittar jag? Var kan jag hitta det här … och vad har ni för stödmaterial och så vidare? Och nu kommer vi kunna länka direkt i inspektionsmeddelandena så att det är toppen. Tycker vi.

Fredrik: Det låter ju jättebra ju. Ni pratar om sökfunktion lite grann här Fredrika. Vad mer kan man söka på? På vilken nivå kan man göra det?

Fredrika: Jamen, vi har nu två sätt att söka på idag. Vi kommer ha ett tredje så småningom. Så först har vi då att vi kan söka på hela våran webbplats av.se och där kan vi söka på allt som vi har på vår webbplats men även föreskrifter och det stödjande materialet. Och sen har vi sök i föreskriften som då hjälper till att söka efter specifika delar som du är ute efter i en specifik föreskrift. Och sedan kommer vi på sikt ha ett sök bland föreskrifter, det vill säga du kan söka bland de olika föreskrifter som finns i ett separat sök.

Fredrik: Kan man skriva ut det här också om man är old school och vill ha det mer analogt?

Fredrika: Det kan du absolut göra. Antingen så gör du det genom att skriva ut som pdf eller så skriver du ut hela sidan i din webbläsare. Eller så kan du också helt enkelt markera den delen av texten som du är intresserad av och så väljer du skriv ut.

Fredrik: Jamen då så hörni, då börjar den här poddtiden lida mot sitt slut. Fredrika, något mer som du känner att du vill tillägga från ditt håll?

Fredrika: Ja, men jag kan ju nämna det att vi har ju i dag då en vattenstämpel på de här nya föreskrifterna och den kommer vi då ta bort när de nya reglerna börjar gälla, det vill säga 1 januari 2025, som Karin berättade tidigare.

Fredrik: Vad är en vattenstämpel?

Fredrika: Det är som en markering på de föreskrifter som är nya för att man ska förstå att de här är inte gällande ännu.

Fredrik: Ah, just det så den 1 januari 25, då försvinner det? Okej.

Fredrika: Precis. Men sen vill jag också slå ett litet slag för att faktiskt gå in på av.se och testa och söka bland våra föreskrifter och se vad man får fram.

Fredrik: Tack för att du kom hit Fredrika.

Fredrika: Tack snälla.

Fredrik: Ja Karin, vad vill du säga?

Karin: Ja, men jag vill passa på att säga dels att ta vara på den här tiden. Vi har ju nämnt att vi som Fredrika också var inne på 1 januari 2025 så börjar de nya gälla. Så ta vara på tiden. Bekanta er med de här reglerna som vi har. Och så vill jag också nämna att på vår webbplats så finns det ju massa material, exempelvis frågor och svar, filmer och presentationsbilder som man kan ta del av själv och som andra kan också använda.

Men slutligen skulle jag vilja säga att det här har varit ett fantastiskt roligt arbete som vi har gjort och inte minst tänker jag utifrån att det har gjorts tillsammans med arbetsmarknadens parter och olika intressenter. Och internt har vi ju samarbetat över alla avdelningar så det är jättekul om det blir bra.

Fredrik: Vad bra.

Karin: Jo, en sak till. Får jag nämna det?

Fredrik: Ja, så klart.

Karin: Jag glömde säga det, bland stödet på av.se så har vi också tagit fram en paragrafnyckel kallar vi den, det vill säga det är en förteckning över alla nu gällande paragrafer och var de finns, vilka paragrafer de finns på i de nya och det finns också en översiktstabell som visar vilka, var de gamla föreskrifterna finns, var de ingår i de nya föreskrifterna.

Fredrik: Härligt att se att du säger det här med sån glädje och stolthet tänker jag.

Karin: Ja.

Fredrik: Tack Karin. Ja Carro, vad säger du då som avrundning här?

Carro: Ja, alltså arbetsmiljö baseras ju på samverkan så jag vill slå ett slag för att även de som inte är arbetsgivare och de som är skyddsombud och arbetstagare att även de går in och läser på om de här nya, den här nya strukturen. Och kunskap liksom kan man aldrig få för mycket av. Och samverkan blir ju bättre om alla liksom har den kunskapen att kunna driva arbetsmiljöarbetet framåt.

Fredrik: Tack Carro. Tack för att du också alltid är här och tack för att ni har lyssnat hörni. Ni som lyssnar, ja ni är också de som gör skillnad. Så ta vara på den här informationen och är det så att ni vill höra mer så finns det ju flera poddar, flera avsnitt av Hallå arbetsmiljö att förkovra sig i. För här försöker vi informera er, sprida kunskap och fakta kring sånt som kan vara svårt men icke desto mindre viktigt för er oavsett om ni är arbetstagare, arbetsgivare, skyddsombud eller vad ni nu är för någonting.

Lycka till i ert viktiga arbete. Och producent för det här avsnittet var Daniel Säfström. Tekniker det var Astrid Ankarcrona och som alltid kom ihåg, ingen ska behöva bli vare sig sjuk, skadas eller i värsta fall dö av sitt jobb. Så om vi alla hjälps åt och om vi alla tar ansvar så kan det faktiskt bli verklighet. Ha det bra. Tack och hej.

Kvinnlig röst: Hallå Arbetsmiljö! En poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bergling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.

Senast uppdaterad 2024-05-28