Unga i arbetslivet

Nya uppgifter, nya människor, nya regler. När du börjar ett nytt jobb är det mycket att lära sig. För dig som är under 18 år finns särskilda regler.

Praktik när covid-19 pågår

Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer krav på att arbetsgivare som tar emot praktikanter under 18 år särskilt ska riskbedöma inför praktiken.

I rådande situation med risk för smitta av det nya coronaviruset är det särskilt viktigt att arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare gör riskbedömningen.

Eftersom det nya coronaviruset är spritt i samhället är det svårt att helt undvika att minderåriga utsätts för smittan.

Det är upp till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att, utifrån en riskbedömning, säkerställa att den minderårigas arbetsuppgifter inte innebär en högre risk för kontakt med det nya coronaviruset utöver den risk som finns i samhället generellt under pågående pandemi med allmän smittspridning.

Minderåriga får inte arbeta med riskklass 3

Coronaviruset, som orsakar covid-19, är ett smittämne i riskklass 3. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer, där de riskerar att komma i kontakt med smittämnen i denna riskklass. Som minderårig räknas den, som ännu inte fyllt 18 år.
Minderåriga ska därför inte utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg, där det finns risk för att komma i kontakt med patienter eller omvårdnadstagare, som är misstänkt eller konstaterat smittade med covid-19. Det gäller även om den minderåriga är fullvaccinerad.
På Folkhälsomyndighetens webbsida finns information om när en person anses vara misstänkt smittad med covid-19.

Även inom andra verksamheter än vård och omsorg ska arbetsgivaren göra en individuell riskbedömning, av den minderåriga, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) minderårigas arbetsmiljö.

Bestämmelserna finns AFS 2012:3 om minderårigas arbetsmiljö. Överträdelse av bestämmelserna kan medföra böter.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Du kan läsa föreskrifterna om smittrisker här:

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter 

Arbetsmiljöverkets checklista för smittrisker - hygien, pdf, öppnas i nytt fönster 

Checklista för smittrisker, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster 

När man är ung och börjar arbeta eller praktisera så är det extra viktigt att känna till sina rättigheter ute på arbetsplatsen.

Mer än 4000 unga personer anmäler varje år arbetrelaterade olyckor. Unga personer är också extra känsliga för till exempel tunga lyft eller farliga ämnen.

Om du är minderårig, alltså under 18 år så finns särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3). Vissa regler gäller olika beroende på hur gammal du är. Det kan vara till exempel hur länge du får jobba på kvällen eller vilka arbetsuppgifter du får ha.

Handledning

Du som är under 18 ska ha en handledare på arbetsplatsen. Av din handledare ska du få veta veta vilka dina arbetsuppgifter är och vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen. Det är viktigt att du känner att du förstår och att du alltid kan fråga din handledare om du är osäker. Din handledare ska alltid finnas tillgänglig för frågor och stöd när du jobbar

Din chefs ansvar

För att du ska kunna jobba säkert ska chefen alltid tänka på dina förutsättningar. Du ska få arbetsuppgifter som du kan göra på ett säkert sätt. Du som är under 18 år ska till exempel inte lyfta för tungt eller vara i situationer som kan vara osäkra eller riskfyllda.

Godkännande av vårdnadshavare

Tills året du fyller 16 år räknas du som yngre och äldre barn. Då måste arbetsgivaren ta kontakt med dina vårdnadshavare och få deras godkännande att du får arbeta.

Skyddsombudet ska informeras

Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmiljöarbetet. Fråga någon kollega eller chefen vem som är skyddsombud på ditt jobb. Om det finns ett skyddsombud ska arbetsgivaren tala om för skyddsombudet att du som minderårig börjar jobba på arbetsplatsen. Alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:3 (H453), bok

Bokomslag - Om minderårigas arbetsmiljö
Den här vägledningen ger råd och rekommendationer till dig som är antingen arbetsgivare eller huvudman för en skola. Vägledningen är tänkt att hjälpa dig att följa föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:03. Boken är uppdelad i två delar, som handlar om arbetsmiljön i arbetslivet respektive skolan. Reglerna liknar varandra men det finns vissa skillnader. Delen om arbetslivet ger exempel från de branscher där det är vanligast att minderåriga arbetar, till exempel detaljhandel, vård och omsorg samt bygg.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-14