Arbetsmiljöansvar i skolan

Det är de förtroendevalda politikerna i kommun­fullmäktige och nämnder som ytterst har arbetsgivar­ansvaret i kommunerna.

Vems är ansvaret?

För skolans del innebär det att politikerna i fullmäktige ska ge förutsättningarna för arbetsmiljö­arbetet och politikerna i utbildnings­nämnden eller liknande ska se till att arbetsmiljö­lagen följs i verksamheten.

Politikerna har också ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljö­organisation. I den är det viktigt att det tydligt framgår vem som ansvarar för att arbets­miljö­lagen följs och att verksamhetens chefer har tillräckliga kunskaper och erfarenheter om hur arbetsmiljö­arbetet kan bedrivas. Det innebär att politikerna ska ge förvaltningschefer, övriga chefer och arbets­ledare sådana förutsättningar att arbetet i deras respektive verksamheter kan bedrivas i enlighet med arbetsmiljölagen. Till förutsättningarna hör befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens.

Fristående skolor

I fristående skolor är huvudmannen arbetsgivare och ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Huvudmannen kan vara en juridisk eller fysisk person. Huvudmannen ska, liksom för kommunala skolor, ge förutsättningarna för arbetsmiljö­arbetet och se till att arbetsmiljö­lagen följs i verksamheten. Huvudmannen har ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljö­organisation. I den är det viktigt att det tydligt framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljö­lagen följs och att den fristående skolans chefer har tillräckliga kunskaper och erfarenheter om hur arbetsmiljö­arbetet kan bedrivas. Huvudmannen för den fristående skolan fördelar oftast arbetsmiljö­uppgifterna på samma sätt som den kommunala nämnden.

Rektorns roll i arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljö­arbetet fördelas. Det är vanligt att en kommunal nämnd, som ansvarar för en skola, fördelar arbetsmiljö­uppgifter till rektorn eller skolchefen som i sin tur kan fördela uppgifter på bestämda personer eller befattningar. För friskolor gäller samma princip där huvud­mannen oftast gör en fördelning av arbetsmiljö­uppgifterna.

Det är viktigt att en uppgift inte faller mellan stolarna, glöms bort eller att samma uppgift läggs på flera personer. Det är också viktigt att bestämma vad som ska gälla exempelvis vid sjuk­frånvaro och semester. Uppgifterna bör beskrivas så tydligt som möjligt, särskilt om verksamheten är rörlig eller bedrivs på olika platser. Det ska vara tydligt för alla i skolan vem som gör vad i arbetsmiljö­arbetet.

Myndigheter som arbetar för en bra arbetsmiljö i skolan

Det finns flera myndigheter som arbetar för att elever och personal i skolan ska ha en bra arbetsmiljö och en fungerande arbetssituation i skolan.

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Skolverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Skolinspektionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och elevombudet (BEO) arbetar för att motverka kränkningar och trakasserier av barn och elever. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO 6 kapitlet i skollagen som gäller kränkande behandling. Man kan lämna uppgifter om missförhållanden om kränkningar av elever. De utreder och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

Barn och elevombudets webbplats, öppnas i nytt fönster

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions­nedsättning, sexuell läggning och ålder. Anmälningar om diskriminering/trakasserier av elever ska göras till DO.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionens och Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar

Både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket inspekterar skolor. Skolinspektionen ska följa upp att skollagen följs i landets skolor. Arbetsmiljöverket ska följa upp att arbetsmiljölagen följs på landets arbetsplatser, däribland skolor. Här kan du läsa om hur myndigheterna har fördelat ansvaret för tillsynen.

Kränkande behandling     

Skolinspektionen ansvarar för att inspektera att elever inte utsätts för kränkande behandling av andra elever eller de som arbetar på skolan. Hot, våld och mobbning ingår i begreppet kränkande behandling. Skolinspektionen kan ställa krav på en skolas huvudman att de ska arbeta förebygga för att hindra kränkande behandling.

Arbetsmiljöverket ansvarar för att inspektera att de som arbetar på skolan inte utsätts för kränkande särbehandling. Vi ansvarar också för tillsyn av hot och våld mot elever som utförs av andra än skolans elever eller arbetstagare på skolan, till exempel föräldrar eller elever från andra skolor.

Hög arbetsbelastning

Arbetsmiljöverket ansvarar för att inspektera arbetsbelastningen för dem som arbetar på skolan.

Skolinspektionen har inte tillsyn av elevernas arbetsbelastning men däremot av hur skolan tar hand om de konsekvenser som en hög arbetsbelastning kan ge enskilda elever. En elev som inte klarar av den höga arbetsbelastningen kan vara i behov av särskilt stöd – något som Skolinspektionen har tillsyn över.

Den fysiska miljön

Skolinspektionen ansvarar för att inspektera att skolans lokaler är ändamålsenligt utformade för den pedagogiska verksamheten, till exempel att det finns bra lokaler för att undervisa i slöjd- och NO-ämnen.

Arbetsmiljöverket ansvarar för att inspektera att det inte finns risker i den fysiska miljön. Arbetsmiljön på hela skolan, inklusive skolgårdar, ska vara säker och ingen ska riskera att skada sig eller utsättas för hot och våld.

Mer information om arbetsmiljöansvaret i skolan

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor (ADI 563), broschyr

Arbetsmiljön i skolan (ADI 565), broschyr

Riskbedömning vid PRAO, APL och andra praktikplatser, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2024-03-01