Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att värdera om riskerna är allvarliga eller inte. Att bedöma risker är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Vad är en risk?

En risk är sannolikheten för att en farlig händelse eller exponering ska inträffa och konsekvenserna av om det inträffar, i form av skada eller ohälsa.

Vad är en riskbedömning?

Riskbedömning är att bestämma hur allvarlig risken är. Du kan göra det genom att väga samman sannolikheten och konsekvenserna.

Arbetsgivaren är ansvarig

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att risker i verksamheten undersöks, bedöms och åtgärdas. När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra det systematiskt och planerat.

Aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) består av ett antal aktiviteter. Riskbedömning är steg två i den centrala aktivitetskedja som föreskrifterna ställer krav på.

Den centrala aktivitetskedjan består av att

 1. undersöka arbetsmiljön,
 2. bedöma risker,
 3. vidta åtgärder, och
 4. kontrollera åtgärderna.

Ibland används begreppet riskbedömning som ett samlingsnamn för hela aktivitetskedjan, men det är egentligen en aktivitet bland andra.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Hur allvarlig är risken?

Undersökningar av arbetsmiljön är underlag för riskbedömningarna. Genom att synliggöra och granska alla de faktorer som kan spela en roll för en viss risk skapar du som arbetsgivare  bättre förutsättningar för att kunna bedöma hur allvarlig risken är.

Vid bedömning av hur allvarlig en risk är, kan du göra en sammanvägning av

 1. sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall uppstår, och
 2. vad konsekvensen blir om något händer.

När du bedömer risker är det bra att ta hjälp av dina egna sammanställningar av ohälsa, olycksfall och tillbud på arbetsplatsen. Även forskning på området och information från allmän statistik, till exempel över arbetsskador, kan hjälpa dig att få fram ett bra underlag.

Ett exempel på en handbok i arbetsmiljö

Därför är det viktigt att göra en riskbedömning

Det finns flera fördelar med att göra riskbedömningar. Det grundläggande är att de ska leda till rätt åtgärder, men också att de hjälper till att prioritera bland åtgärderna. De allvarligaste riskerna ska åtgärdas först.

När du ska undersöka risker på nytt kan det vara bra att jämföra med bedömningar som har gjorts tidigare. Det är en av anledningarna till att riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet alltid ska dokumenteras skriftligt.

Gör riskbedömning före förändring av verksamheten

Reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet säger att riskbedömningar ska göras i samband med förändringar i verksamheten. Med det menas ändringar som inte utgör en del av den dagliga verksamheten, som till exempel

 • personalförändringar,
 • förändringar av arbetsmetoder eller arbetstider,
 • om- och nybyggnationer, och
 • när ny arbetsutrustning införs.

Riskbedömningar ska göras innan förändringar genomförs för att eventuella åtgärder ska kunna genomföras i tid. En riskbedömning behöver föregås av en kartläggning av vad förändringen består av, var den ska genomföras och vilka arbetstagare som berörs av ändringen.

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr

Viktiga förutsättningar för arbetsmiljöarbetet

För att riskbedömningar och de andra delarna i den centrala aktivitetskedjan ska fungera på bästa sätt behöver du även genomföra andra aktiviteter.

Reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet ställer bland annat krav på att du som arbetsgivare ser till att det finns

 • tydliga rutiner för alla aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • kunskaper och kompetens för arbetsmiljöarbetet
 • en fördelning av arbetsmiljöuppgifterna i verksamheten, och
 • ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Du ska också årligen följa upp hela systematiken för att kunna rätta till det som inte fungerar.

Senast uppdaterad 2022-12-05