Om Anmäl utstationering

Du som är arbetsgivare och utstationerar arbetstagare till Sverige ska anmäla det i tjänsten Anmäl utstationering.

Vad är utstationering?

Utstationering till Sverige innebär att

 • en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid
 • det finns en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra.

En tjänst är någon form av arbete. Begränsad tid innebär att det ska finnas ett start- respektive slutdatum för när tjänsterna ska utföras.

Tjänstemottagare kan vara ett företag, organisation eller privatperson i Sverige som tar emot en tjänst mot ersättning. Arbetsgivaren i utlandet och tjänstemottagaren i Sverige har normalt sett ett avtal  som reglerar vilken tjänst som den utstationerade arbetstagaren ska utföra. De båda parterna kan tillhöra två olika företag inom samma koncern.

Det är också utstationering när en arbetsgivare i utlandet hyr ut arbetstagare direkt till en tjänstemottagare i Sverige eller via ett annat företag som i sin tur sänder arbetstagaren till tjänstemottagaren.

Det är inte utstationering när en enskild företagare själv utför tjänsten.

Det finns tre huvudsakliga situationer av utstationering: Arbetstagarna ska utföra en tjänst åt en mottagare i Sverige och

 1. arbeta utifrån arbetsgivarens affärsavtal med tjänstemottagaren
 2. vara direkt uthyrda till tjänstemottagaren
 3.  vara uthyrda till ett annat företag i utlandet som sänder dem till Sverige

I samtliga situationer är det arbetsgivaren som ansvarar för att anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket och för att arbetstagarna får sina rättigheter. 

Varför måste jag anmäla?

Uppgifterna som du anmäler används av Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter för att se till att utstationerade arbetstagare i Sverige får de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till enligt Sveriges lagar och kollektivavtal. Sveriges regler om utstationering bygger på grundläggande regler som är gemensamma för EU och EES-området. De finns för att

 • stärka utstationerade arbetstagares rättigheter
 • underlätta för människor att arbeta i andra länder inom EU eller EES-området
 • företag ska kunna erbjuda sina tjänster på lika villkor inom EU och EES-området.

Vad måste jag som arbetsgivare göra?

Som arbetsgivare ska du

 • anmäla utstationeringar till Sverige i Arbetsmiljöverkets tjänst Anmäl utstationering
 • följa de svenska reglerna och kollektivavtalen om arbetsmiljö, diskriminering, arbetstider, semester, föräldraledighet, lön och skatt.

Du kan läsa mer om vilka regler och avtal som du ska följa på denna sida och sidan Utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter.

Utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter, Arbetsmiljöverkets webbplats, öppnas i nytt fönster 

De fullständiga reglerna om utstationering finns i

Mer om att anmäla utstationering

 1. Om du ska utstationera en arbetstagare, ska du anmäla det senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige.

  Du ska inte göra en ny anmälan om en redan anmäld arbetstagare behöver vara frånvarande kortare tid under utstationeringstiden. Det kan till exempel vara på grund av kortare arbete i hemlandet, sjukdom, ledighet eller semester.

 2. Börja med att skapa ett konto och välja inloggningsuppgifter i tjänsten Anmäl utstationering. Det ska innehålla uppgifter om företaget:

  • företagsnamn, organisationsnummer, e-postadress till företaget, postadress och övergripande branschkod enligt EU:s standard för näringsgrensindelning NACE
  • firmatecknaren för företaget: namn, identifikationsnummer (personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt identifikationsnummer), e-postadress, postadress och telefonnummer.

 3. Fortsätt med att anmäla utstationeringen. Anmälan ska innehålla uppgifter om

  • tjänstemottagaren i Sverige
   • om mottagaren är ett företag: företagsnamn eller organisationsnummer
   • om mottagaren är en privatperson: adress till platsen i Sverige där arbetstagaren ska utföra arbetet
  • arbetstagaren som ska utstationeras: namn och identifikationsnummer (personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt identifikationsnummer), datum för när arbetstagaren ska starta och sluta sitt arbete, branschkod enligt EU:s standard för näringsgrensindelning NACE för den tjänst som arbetstagaren ska utföra
  • kontaktperson i Sverige som du utsett och som är behörig att företräda dig – se mer under avsnittet Kontaktpersonens rättigheter och skyldigheter. Kontaktperson kan vara vem som helst så länge som hen finns i Sverige. Det kan till exempel vara en utstationerad arbetstagare eller en person på ett konsultföretag eller liknande. Du ska fylla i kontaktpersonens namn, identifikationsnummer (personnummer, passnummer eller annat unikt officiellt identifikationsnummer), e-postadress, postadress och telefonnummer.

 4. Du får ett automatiskt svar till den e-postadress som du har angett i tjänsten med en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan.

 5. Lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige om att arbetstagaren är anmäld hos oss. Det måste du göra senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige.

  Tjänstemottagare är den som tar emot de tjänster som den utstationerade arbetstagaren ska utföra. Dokumentation kan till exempel vara den bekräftelse du får från oss när du har anmält en arbetstagare.

 6. Om någon av de uppgifter som du har anmält senare ändras, måste du ändra din anmälan i tjänsten Anmäl utstationering.

 7. Vi kontrollerar anmälda uppgifter och inspekterar även arbetsplatser som vi bedömer kan ha utstationerade arbetstagare.
 1. Om du inte anmäler en utstationering kan du få betala en sanktionsavgift som är 20 000 kronor. Detsamma gäller om du inte anmäler en kontaktperson eller lämnar dokumentation om anmälan till tjänstemottagaren i rätt tid. Det kan bli totalt tre sanktionsavgifter. Du får i så fall ett avgiftsföreläggande, det vill säga ett beslut från oss om att betala sanktionsavgiften.

  • Om du godkänner sanktionsavgiften får du information från Länsstyrelsen i Stockholm om hur du ska betala.
  • Om du invänder mot sanktionsavgiften får du en bekräftelse från oss om att vi har tagit emot din invändning. Därefter bedömer vi ärendet på nytt.
  • Om vi godkänner din invändning meddelar vi dig det.
  • Om vi inte godkänner din invändning kan vi ansöka i domstol om att sanktionsavgiften ska dömas ut. Domstolen hör i så fall av sig till dig.
 2. Om din anmälan är oriktig eller bristfällig kan vi förelägga, det vill säga besluta, att du ska rätta till bristerna. Detsamma gäller om de anmälda uppgifterna inte är uppdaterade. Du kan också få ett föreläggande om kontaktpersonen inte utför sitt uppdrag enligt bestämmelserna.

  • Om vi planerar att besluta om ett föreläggande, får du en underrättelse, det vill säga ett meddelande från oss om att du har möjlighet att lämna synpunkter före beslutet.
  • Om vi godkänner dina synpunkter, meddelar vi dig det.
  • Om vi inte godkänner dina synpunkter, sänder vi dig ett beslut om föreläggandet. Föreläggandet kan förenas med ett vitesbelopp, det vill säga en summa pengar som du tvingas betala om du inte gör det som står i förläggandet. Du har möjlighet att överklaga föreläggandet genom att skicka en överklagan till oss. Hur du överklagar står i beslutet.
  • Om du inte rättar till bristerna inom den tid som står i föreläggandet, kan en domstol döma ut vitet som du ska betala. Domstolen hör i så fall av sig till dig.

Den kontaktperson som du har utsett måste finnas i Sverige under hela tiden som utstationeringen pågår.

Kontaktpersonen är behörig att ta emot delgivningar för din räkning. Kontaktpersonen ska också kunna visa handlingar där det framgår att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Det kan till exempel vara anställningsavtal som visar att arbetstagarna har de villkor som krävs enligt utstationeringslagen, nödvändig dokumentation enligt arbetsmiljölagen och tidsredovisningar.

Om en utstationering pågått i mer än 12 månader har den utstationerade arbetstagaren rätt till nästan alla arbets- och anställningsvillkor som gäller för anställda i Sverige i motsvarande situation. Tidsgränsen behöver inte gälla för en och samma arbetstagare, utan olika utstationerade arbetstagares tid ska räknas samman om de tar över arbetet från varandra och fortsätter att utföra samma tjänst på samma plats. Du som arbetsgivare ska informera en arbetstagare som ersätter en annan om den sammanlagda utstationeringstiden senast den dag arbetstagaren börjar arbetet i Sverige.

Som arbetsgivare kan du förlänga tidsgränsen från 12 till 18 månader för när arbetstagaren får rätt till ytterligare villkor. I så fall måste du anmäla och ange skälen för det till Arbetsmiljöverket. Det måste du göra senast den dag arbetstagaren varit utstationerad i 12 månader.

Kom ihåg att du också måste anmäla ändrade uppgifter om en utstationering i tjänsten Anmäl utstationering. Om du bara vill förlänga själva tiden för en utstationering, ska du bara ändra din anmälan i tjänsten.

Så här anmäler du förlängning av tidsgränsen till 18 månader för när arbetstagaren får rätt till ytterligare arbets- och anställningsvillkor:

 1. Mejla följande uppgifter till arbetsmiljoverket@av.se:

  • företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande för företaget som utstationerar arbetstagaren
  • namn på tjänstemottagaren i Sverige
  • plats eller adress i Sverige där den utstationerade arbetstagaren utför tjänsten
  • namn och unikt officiellt identifikationsnummer för den utstationerade arbetstagare som förlängningen gäller 
  • datum för när tjänsten började utföras
  • datum för när tjänsten beräknas vara slutförd
  • dina skäl för att förlänga tiden från 12 till 18 månader

 2. Du får ett automatiskt svar till den mejladress som du skickade anmälan från.

 3. Vi kontrollerar att du har lämnat rätt uppgifter till oss. Om något saknas kontaktar vi dig.